Ξόδεψαν 23 εκατομμύρια στα ξυστά οι Κύπριοι σε ένα χρόνο

Ξόδεψαν 23 εκατομμύρια στα ξυστά οι Κύπριοι σε ένα χρόνο
Μανιακοί με το ξυστό στην Κύπρο

Ούτε ένα ούτε δύο αλλά 23 εκ. ευρώ ξόδεψαν οι Κύπριοι σε ξυστά λαχεία ενω οι εισπράξεις από την πώληση λαχείων των εβδομαδιαίων και ειδικών κληρώσεων ανήλθαν σε €3.915.656 το 2016, σε σύγκριση με €4.851.840 το 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά €936.184 ή ποσοστό 19,3%,  σύμφωνα με την Ειδική `Εκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Για να είμαστε ακριβείς, στην έκθεση αναφέρεται ότι οι εισπράξεις των αυτόματων λαχείων ανήλθαν σε €23.084.930 το 2016 σε σύγκριση με €22.931.900 το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά €153.030 ή ποσοστό 0,7%.

Επίσης, οι εισπράξεις από τον ΟΠΑΠ για τα διάφορα παιχνίδια ανήλθαν σε €12.775.760 το 2016 σε σύγκριση με €13.283.132 το 2015, παρουσίασαν δηλαδή μείωση κατά €507.372 ή ποσοστό 3,8% ενώ οι καθαρές ταμειακές ροές (εισπράξεις μείον πληρωμές) ανήλθαν σε €21.995.353 το 2016 (€23.757.447 το 2015).

Αποκρατικοποίηση του Κρατικού Λαχείου

Επίσης στην έκθεση αναφέρεται πως το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί την αποκρατικοποίηση του Κρατικού Λαχείου με βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 5.12.2013 ενώ "η ενδεχόμενη αποκρατικοποίηση θα πρέπει να διασφαλίζει πλήρως τα οικονομικά συμφέροντα του κράτους και να προωθηθεί μόνο αν, κατόπιν σχετικής μελέτης (public sector comparator), καταδειχθεί ότι η αποκρατικοποίηση θα αυξήσει τα έσοδα του κράτους, σε σχέση με αυτά που το κράτος θα μπορούσε να εισπράξει, λαμβάνοντας υπόψη εύλογα προβλεπτές βελτιώσεις αποδοτικότητας που θα μπορούσαν να επέλθουν ενώ το Κρατικό Λαχείο θα παρέμενε στα χέρια του Κράτους".

Μεταστέγαση

Σε ό,τι αφορά τη μεταστέγαση του Κρατικού Λαχείου το 2014 σε νέο κτίριο στην Εγκωμη, η Υπηρεσία αναφέρει ότι έγιναν  λανθασμένοι χειρισμοί τόσο ως προς τη διαδικασία επιλογής του συγκεκριμένου κτηρίου, όσο και ως προς τη διαπίστωση της επάρκειας της στατικότητας του κτιρίου για την οποία είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι ήταν επαρκής ώστε να υποστηρίξει 3 επιπρόσθετους ορόφους, προϋπόθεση που λήφθηκε υπόψη στην εκτίμηση της αξίας του κτηρίου, η οποία στη συνέχεια αποδείχτηκε ότι δεν ίσχυε. Γαι το εν λόγω θέμα η Υπηρεσία θα προχωρήσει σε διερεύνηση.

Σε ό,τι αφορά τα έξοδα τηλεφώνου του Διευθυντή Κρατικού Λαχείου, στην έκθεση αναφέρεται πως  το 2016 το ποσό που καταβλήθηκε ανήλθε σε €1.663,47, εκ των οποίων ποσό €278,15 αφορούσε σε κόστος τηλεφωνημάτων από το εξωτερικό όταν ο Διευθυντής απουσίαζε στο εξωτερικό για υπηρεσιακούς σκοπούς που σχετίζονταν με το Κρατικό Λαχείο. Επισημαίνεται ακόμη ότι στον Προϋπολογισμό για το 2017 δεν περιλαμβάνεται πρόνοια για επίδομα τηλεφώνου.

9