Ούτε για την υγεία τους δεν έχουν λεφτά οι Κύπριοι

Ούτε για την υγεία τους δεν έχουν λεφτά οι Κύπριοι
Στις πιο χαμηλές θέσεις η Κύπρος- Αδυνατούν οι Κύπριοι να καλύψουν τα έξοδα για την περίθαλψή τους

Σε μια από τις χαμηλότερες θέσεις σε δυνατότητα για ιατρική περίθαλψη βρίσκονται οι Κύπριοι  οι οποίοι αδυνατούν να καλύψουν τις δαπάνες για την υγεία τους σε ποσοστό 72%.

Το 2016, η πλειοψηφία των νοικοκυριών (71%) σε όλην την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σε θέση να πληρώσει το κόστος για τις υπηρεσίες υγείας με σχετική ευκολία.

Αναλυτικότερα: Το μερίδιο των νοικοκυριών που ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να πληρώσουν για τις υπηρεσίες υγείας «αρκετά εύκολα» ήταν 22%, «εύκολα» 18% ή «πολύ εύκολα» 31%. Το υπόλοιπο 29% των νοικοκυριών δήλωσε ότι είχαν «κάποια» (16%), «μέτρια» (8%) ή «μεγάλη» (4%) δυσκολία να πληρώσουν για το συγκεκριμένο κόστος.

Την ίδια στιγμή, περισσότερο από το 80% των νοικοκυριών σε επτά κράτη μέλη ανέφεραν ότι ήταν σε θέση να πληρώσουν άνετα το κόστος των υπηρεσιών υγείας: 

  • Φινλανδία (87%), 
  • Ηνωμένο Βασίλειο (86%),
  •  Γερμανία (85%), 
  • Σουηδία (84%)
  • Δανία (82%), 
  • Λιθουανία (81%) 
  • Λουξεμβούργο (80%). 
Αντίθετα, πάνω από το 50% των νοικοκυριών σε έξι κράτη μέλη αντιμετώπισαν σημαντικές δυσκολίες στην κάλυψη των δαπανών υγείας: 
 
Ελλάδα (90%), 
Ουγγαρία (74%), 
Κύπρος (72%), 
Λετονία (64% (56%)
 

Το 2015, μάλιστα, μόνο το 42,6% των τρεχουσών δαπανών για την υγεία πληρώθηκαν από τα κρατικά ταμεία ενώ οι άμεσες πληρωμές από τα νοικοκυριά στη χρηματοδότηση της υγείας έφτασαν στο 43,9%. Τα εθελοντικά συστήματα (εθελοντικά συστήματα ασφάλισης υγείας, συστήματα χρηματοδότησης από μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, συστήματα χρηματοδότησης από επιχειρήσεις και συστήματα χρηματοδότησης από το εξωτερικό) κατέχουν ένα ελάχιστο μερίδιο του 13,5%.   

                                      

Εν σχέσει με το εισόδημα

Η κατάσταση αυτή φαίνεται να είναι αλληλένδετη με το χαμηλό εισόδημα στην Κύπρο και με την οικονομική κατάσταση εν γένει αφού στην πλειονότητα των κρατών μελών, η δυσκολία κάλυψης του κόστους των υπηρεσιών υγείας ήταν μεγαλύτερη μεταξύ των νοικοκυριών με χαμηλότερο εισόδημα (40%) από ό, τι τα άτομα με υψηλότερο εισόδημα (27%).

Δαπάνες

Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι οι συνολικές δαπάνες για την υγεία το 2015 υπολογίστηκαν στα €1.217,21 δις. από τα οποία €519,64 εκ. αφορούσαν δαπάνες του δημόσιου τομέα και €697,58 εκ. του ιδιωτικού τομέα.

Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν ότι οι συνολικές δαπάνες για την υγεία ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) παρέμειναν σταθερές κατά την περίοδο 2014-2015 (6,9%) παρουσιάζοντας μικρή μείωση από το 2013, όταν το ποσοστό δαπανών στο ΑΕΠ ήταν 7,1%.

Παράλληλα, οι τρέχουσες δαπάνες υπηρεσιών υγείας για το 2015 υπολογίστηκαν στα €1.193,21 εκ. από τα οποία €508,54 εκ. αφορούσαν δαπάνες του δημόσιου τομέα και €684,68 εκ. του ιδιωτικού τομέα.

 

 

 

 

9