Αναβαθμίστε σήμερα την κατοικία σας με έξοδα του κράτους

Αναβαθμίστε σήμερα την κατοικία σας με έξοδα του κράτους
Άρχισαν οι αιτήσεις: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι- Τι προσφέρει το πρόγραμμα στήριξης- Ποιο το ανώτατο ποσό για κάθε κατοικία- Ποιοι δικαιούνται μεγαλύτερα ποσά

Από σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις καθώς και η υποβολή προτάσεων στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το Σχέδιο «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω τις Κατοικίες» με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 8 εκ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή που αναμένεται σήμερα στη βουλή να μελετηθεί η εισαγωγή μέτρων στήριξης νεαρών ζευγαριών για την ανέγερση πρώτης κατοικίας, συνεπεία της υπαγωγής των οικοπέδων προς οικοδόμηση σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) με συντελεστή ύψους 19%, από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, το κρατος προχωρά σε προγράμματα στήριξης των υφιστάμενων κατοικιών.

Ένα σχέδιο που συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη » ΠΠ 2014-2020 και το οποίο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας υφιστάμενων κατοικιών, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πως θα δίνονται οι χορηγίες

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο φτάνουν μέχρι και το 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (Αγορά Υπηρεσιών – Οικοδομικές Εργασίες – Αγορά Εξοπλισμού), με εξαίρεση αιτήσεις που υποβάλλονται από ευάλωτους καταναλωτές οι οποίοι δύναται να λάβουν 75%.

Το ποσό της χορηγίας που θα παραχωρείται, δύναται ανέλθει μέχρι και €25.000 για κάθε κατοικία ή μέχρι €20.000 για κάθε διαμέρισμα σε πολυκατοικία.

Τι πρέπει να κάνουν οι αιτητές

Αξίζει να αναφερθεί ότι ότι, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει προτού προχωρήσουν σε υποβολή αίτησης να επιλέξουν Ειδικευμένο Εμπειρογνώμονα από το "Μητρώο Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων", το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου.

Τομείς ενίσχυσης

Ενέργεια

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες της κατοικίας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση ή που έχουν πρώτου βαθμού συγγένεια (σύζυγος, γονέας, παιδί) με ιδιοκτήτη / συνιδιοκτήτη της κατοικίας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση

Επιλέξιμες Δαπάνες

Μελέτες –Αγορά Υπηρεσιών:

 • Έκδοση ΠΕΑ και συστάσεων.
 • Υπηρεσίες Ειδικευμένου Εμπειρογνώμονα για ετοιμασία και υποβολή αίτησης.

Οικοδομικές Εργασίες :

 • Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων που συνιστούν μέρος του κελύφους.
 • Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής που συνιστούν μέρος του κελύφους.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 • Εγκατάσταση εξωτερικής σταθερής σκίασης που περιλαμβάνεται στα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια της κατοικίας.
 • Εγκατάσταση εξωτερικής μετακινούμενης σκίασης.

Αγορά Εξοπλισμού:

 • Αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων ή/και κυλίνδρου ζεστού νερού.
 • Εγκατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου ψηλής ενεργειακής απόδοσης.
 • Αγορά και τοποθέτηση λέβητα υγρού ή αέριου καυσίμου ψηλής ενεργειακής απόδοσης ή αγορά και τοποθέτηση λέβητα στερεών καυσίμων για θέρμανση χώρου.
 • Αγορά και εγκατάσταση Αεροθερμικής, Γεωθερμικής ή Υδροθερμικής αντλίας ψηλής ενεργειακής απόδοσης, για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης ή/και ψύξης χώρου.
 • Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για θέρμανση ή/και ψύξη χώρου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

9