Η Κ.Δ. κέρδισε στα Δικαστήρια τον Βγενόπουλο

Η Κ.Δ. κέρδισε στα Δικαστήρια τον Βγενόπουλο

H Κυπριακή Δημοκρατία κέρδισε στη δικαστιλή διαμάχη με το μ Ανδρέα Βγενόπουλο. «Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο εξέδωσε ψες την απόφασή του στην Αίτηση της MIG Α. Βγενόπουλου και άλλων εναντίον της Δημοκρατίας, με την οποία διεκδικούσαν ποσό €1,05 δισεκατομμυρίων ως αποζημιώσεις σε σχέση με την επένδυσή τους στην πρώην Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα.

Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Παρισιού απέρριψε όλα τα επιχειρήματα του Βγενόπουλου και άλλων και επιπλέον επιδίκασε 5 εκατ. ευρώ υπέρ της Δημοκρατίας για τα έξοδα της δίκης.

Η Κυπριακή Δημοκρατία κατηγορείτο από την MIG και άλλα 18 νομικά και φυσικά πρόσωπα Η MIG διεκδικούσε περίπου 800 εκατ., ευρώ ενώ τα υπόλοιπο 400 εκατ., ευρώ τα διεκδικούν φυσικά πρόσωπα και άλλες νομικές οντότητες. Η απόφαση είναι τελεσίδικη και δεν εφεσιβάλλεται, οπόταν δεσμεύει τα μέρη.

 

Ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας με ημερομηνία 27 Ιουλίου 2018 αναφορικά με την Απόφαση Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου (ICSID) στην υπόθεση  Marfin Investment Group et al v. The Republic Of Cyprus, αναφέρει τα ακόλουθα:

«Το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, στο οποίο είχαν προσφύγει κατά το 2013 οι MIG, A. Βγενοπουλος και 19 άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα από την Ελλάδα, διεκδικώντας εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας αποζημιώσεις ύψους 1.05 δισ. ευρώ, σε σχέση με καταλογιζόμενες παραβιάσεις προνοιών της μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου Διακρατικής Σύμβασης για Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων, αναφορικά με την πρώην Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα, εξέδωσε, αργά ψες, την τελική του ετυμηγορία.

Με την απόφασή του, το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, δικαιώνοντας πλήρως τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποφάνθηκε ότι η Δημοκρατία δεν παρέβηκε καμιά υποχρέωσή της που απορρέει από τη Σύμβαση σε σχέση με τις πράξεις/παραλείψεις ή αποφάσεις της που αφορούσαν στην Λαϊκή Τράπεζα και απέρριψε όλες τις διεκδικήσεις όλων των απαιτητών. Περαιτέρω, το Δικαστήριο επιδίκασε υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας και εναντίον όλων των απαιτητών, αλληλέγγυα και/ή κεχωρισμένα το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ ως έξοδα.  

9