Συνεργατισμός:Τα 43 καταστήματα που κλείνουν (ΛΙΣΤΑ)

Συνεργατισμός:Τα 43 καταστήματα που κλείνουν (ΛΙΣΤΑ)
100 καταστήματα κλείνουν μέσα στον επόμενο χρόνο

H Ελληνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί και επίσημα η μεταφορά ορισμένων εργασιών, περιουσιακών στοιχείων αλλά και υποχρεώσεων της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας, η συμφωνία αφορά απόκτηση συγκεκριμένου ισολογισμού της ΣΚΤ ως επίσης και συγκεκριμένων εργασιών της ΣΚΤ. Τα ενεργητικά στοιχεία του ισολογισμού αποτελούνται από χαρτοφυλάκιο κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων, ομολόγων της Κυπριακής Κυβέρνησης και μετρητών.  Τα παθητικά στοιχεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις πελατών.

 

Σημειώνεται ότι με την αναμενόμενη ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στους επόμενους μήνες, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας θα ενισχυθεί σημαντικά με τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατ. 1 (CET1 ratio) και τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων να είναι πέραν του 14% και 17%, αντίστοιχα.   

Όπως αναφέρεται, η εξαγορά αναμένεται να επιταχύνει τη στρατηγική της Τράπεζας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε όλη την Κύπρο – μέσα από μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Η περίμετρος που έχει εξαγοραστεί είναι συμπληρωματική με το επιχειρηματικό μοντέλο της Ελληνικής Τράπεζας και δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και συνεργειών.

 

Το υφιστάμενο δανειακό χαρτοφυλάκιό της Ελληνικής Τράπεζας, εστιάζεται σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ με την επέκταση αυτή οι πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας θα ξεπεράσουν τις 550.000, εδραιώνοντας την ως ηγετική τράπεζα στην Κύπρο στον τομέα της λιανικής τραπεζικής. Το μερίδιο αγοράς των καταθέσεων αυξάνεται από 12% σε 32%, ενώ το μερίδιο αγοράς εξυπηρετούμενων δανείων τριπλασιάζεται από 7% σε 22%, προστίθεται.  

Επίσης, συνεχίζει η ανακοίνωση, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου βελτιώνεται και ο κίνδυνος του ισολογισμού μειώνεται από την πρώτη μέρα αφού ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (εξαιρουμένων ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΣΠΠΣ) της Ελληνικής Τράπεζας  μειώνεται δραματικά από 52% σε περίπου 25% ενώ το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (εξαιρουμένων ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΣΠΠΣ) ως προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων μειώνεται από 12% σε 5%.  

Η Ελληνική Τράπεζα θα συνεχίσει να διατηρεί μεγάλη ρευστότητα με το δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις να ανέρχεται σε περίπου 50%, επιτρέποντάς της να στηρίξει περαιτέρω τις χρηματοδοτικές ανάγκες των πελατών της και της οικονομίας γενικότερα, αναφέρει περαιτέρω η ανακοίνωση.  

 Όσο αφορά το δίκτυο καταστημάτων, προστίθεται, σκοπός της Τράπεζας είναι ο εξορθολογισμός του δικτύου ώστε να είναι σωστά τοποθετημένη στο γεωγραφικό χώρο της Κύπρου για την όσο το δυνατό πληρέστερη και απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών των πελατών, αλλά και την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της Τράπεζας.

100 καταστήματα κλείνουν μέσα στον επόμενο χρόνο

Η Τράπεζα θα προχωρήσει στο κλείσιμο 100 περίπου καταστημάτων μέσα στον επόμενο ένα χρόνο. Πρόκειται για καταστήματα, τα οποία ήταν στο πλάνο της ΣΚΤ για να κλείσουν και ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών δεν δικαιολογούσε τη διατήρηση  τους. Σαράντα τρία από αυτά τα καταστήματα (28 μερικής χρήσης και 15 πλήρους χρήσης) αναμένεται  να κλείσουν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2018.  

Παρόλα αυτά, αναφέρει η ανακοίνωση, η Ελληνική Τράπεζα θα συνεχίσει να διατηρεί το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ από οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό οργανισμό στην Κύπρο. 

 

 Σημειώνεται επίσης ότι στο παρόν στάδιο δεν αλλάζει τίποτε στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Οι πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες, λογαριασμοί πληρωμών, δανειακές συμβάσεις, παρατραβήγματα,  κωδικοί ηλεκτρονικής τραπεζικής κτλ., συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν. Για οποιαδήποτε αλλαγή οι πελάτες θα ενημερώνονται.  

Αναφέρεται επίσης ότι οι καταθέσεις και οι πιστωτικές διευκολύνσεις των πελατών της πρώην ΣΚΤ μεταφέρονται ως έχουν. Παράλληλα οι πελάτες αποκτούν πρόσβαση και σε δανειακά προϊόντα και τραπεζικές λύσεις που είναι σε θέση να προσφέρει η Τράπεζα, με πολύ ανταγωνιστικούς όρους.

Όσο αφορά το προσωπικό, η Ελληνική Τράπεζα απορρόφησε 1.100 άτομα πρώην υπαλλήλους της ΣΚΤ. Το προσωπικό αυτό μαζί με το υφιστάμενο προσωπικό της Ελληνικής Τράπεζας αποτελούν την κινητήριο δύναμη της Τράπεζας για επίτευξη των στρατηγικών στόχων της, μέσα από κοινό όραμα, αποστολή και αξίες.

“H εξαγορά αναμένεται να επιταχύνει τη στρατηγική της Τράπεζας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε όλη την Κύπρο, μέσα από μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση.  Η επέκταση αυτή εδραιώνει την παρουσία της Ελληνικής Τράπεζας στα οικονομικά δρώμενα του τόπου και την καθιερώνει ως την ηγετική τράπεζα στην Κύπρο στον τομέα της λιανικής τραπεζικής», δήλωσε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Ιωάννη Μάτσης.

9