Προσοχή, επικίνδυνη κόλλα εντοπίστηκε στην αγορά

Προσοχή, επικίνδυνη κόλλα εντοπίστηκε στην αγορά
Περιέχει επικίνδυνες χημικές ουσίες

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο στοχευμένης εκστρατείας του στην κυπριακή αγορά, για έλεγχο της περιεκτικότητας κολλών άμεσης δράσης σε βενζόλιο, χλωροφόρμιο, τολουόλιο και 1,2 διχλωροαιθάνιο, έχουν εντοπιστεί δύο ακατάλληλες κόλλες που φαίνονται στον πίνακα Α.

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των ληφθέντων δειγμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους, διαπιστώθηκε ότι περιέχουν τις επικίνδυνες χημικές ουσίες χλωροφόρμιο και 1,2 διχλωροαιθάνιο σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο του 0,1% κατά βάρος, κατά παράβαση του σημείου 32 του Παραρτήματος XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH. 

Στον πίνακα Α που ακολουθεί, περιλαμβάνονται οι μη συμμορφούμενες κόλλες. 

Σημειώνεται ότι το χλωροφόρμιο ταξινομείται ως χημική ουσία με οξεία τοξικότητα, ερεθιστική για τα μάτια και το δέρμα, καρκινογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή και χημική ουσία που προκαλεί βλάβες στα όργανα. Tο 1,2 διχλωροαιθάνιο ταξινομείται ως καρκινογόνο, επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης και είναι ερεθιστικό για τα μάτια, το δέρμα και την αναπνευστική οδό.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που έχει δει ή έχει στην κατοχή του τα εν λόγω προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσει και να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος, στα τηλέφωνα 22405609, 22405637 και 22405608.

10