Συμμετοχικό καθεστώς στο ΣτΕ χορηγήθηκε στο “Hope for Children"

Συμμετοχικό καθεστώς στο ΣτΕ χορηγήθηκε στο “Hope for Children"

Στις αρχές του 2018, ο Διεθνής Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center απέκτησε συμμετοχικό καθεστώς στη Διάσκεψη των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΔΜΚΟ) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το “Hope For Children” CRC Policy Center είναι ο πρώτος Κυπριακός Οργανισμός που έχει αποκτήσει το εν λόγω καθεστώς και  θα είναι σε θέση να συμμετέχει από το τρέχον έτος στις συνεδρίασεις του Ιανουαρίου και του Ιουνίου (δυο φορές το χρόνο) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης που διεξάγονται από τη Διάσκεψη. 

Οικοδομώντας μια εταιρική σχέση βασιζόμενη στα κοινά συμφέροντα και τον αμοιβαίο σεβασμό, η εργασία του “Hope For Children”CRC Policy Center στον τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού μέσω της απόκτησης αυτού του καθεστώτος, θα επωφεληθεί από τις επαφές και τη συνεργασία του με έναν δυναμικό και ενεργό Οργανισμό όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Επί του παρόντος, 288 ΔΜΚΟ από την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή, απολαμβάνουν συμμετοχικό καθεστώς και συνθέτουν από το 2005, το συνέδριο που αποτελεί τον πυλώνα της κοινωνίας των πολιτών στο “τετράλογο” του Συμβουλίου της Ευρώπης με την Επιτροπή των Υπουργών, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση και τη Διάσκεψη των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών.

Μέσω αυτού του καθεστώτος, το οποίο διέπεται από το Ψήφισμα της Επιτροπής των Υπουργών (2003)8, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να  επιστήσουν την προσοχή του Συμβουλίου της Ευρώπης στις αλλαγές που γίνονται στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και οι επακόλουθες συνέπειες τους, όπως επίσης και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Υπό το πρίσμα αυτό, η συνεργασία του “Hope For Children” CRC Policy Center με το Συμβούλιο της Ευρώπης θα φέρει θετικά και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην προστασία και προώθηση των δικαιώματων του παιδιού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο.

Το καθεστώς αναγνωρίζει το ρόλο των ΔΜΚΟ στην ανάπτυξη των πολιτικών του Συμβουλίου της Ευρώπης και ενισχύει τόσο τις δυνατότητες συμμετοχής τους στο πρόγραμμα εργασίας της οργάνωσης, όσο και στο συντονισμό των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου με τους διάφορους οργανισμούς των κρατών μελών. Αυτό καθίσταται εφικτό καθώς το Συμμετοχικό Καθεστώς παρέχει στις μη κυβερνητικές οργανώσεις ένα πραγματικο δικαιώμα συναπόφασης στα θεσμικά όργανα του Οργανισμού.

Το έργο της Διάσκεψης επιτελείται από τρεις θεματικές επιτροπές: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Δημοκρατία, Κοινωνική Συνοχή και Παγκόσμιες Προκλήσεις. Πρόκειται για μια σημαντική πλατφόρμα για τους ΔΜΚΟ, η οποία, μέσω των διακυβερνητικών της δραστηριοτήτων και διασκέψεων, ενθαρρύνει τις δημόσιες αρχές να ακούσουν τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και να αναγνωρίσουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην εξασφάλιση των αρχών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της ισότητας, του δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Ο Γενικός Διευθυντής του “Hope For Children” CRC Policy Center”, κος Joseph Varughese, δηλώνει πως με την απαρέγκλιτη δέσμευση του Συμβουλίου της Ευρώπης δίνεται μια ισχυρή ώθηση στο έργο του Οργανισμού,  η οποία αναμένεται στα επόμενα χρόνια να φέρει θετικά αποτελέσματα για τα παιδιά.

 

 

10