Τι αλλάζει στο Νόμο για τα Σωματεία και τα Ιδρύματα

Τι αλλάζει στο Νόμο για τα Σωματεία και τα Ιδρύματα

Τι αλλάζει στο Νόμο για τα Σωματεία και τα Ιδρύματα
Όλες οι λεπτομέρειες για την πρόταση νόμου που θα ψηφιστεί την Παρασκευή

 

Σε μια από τις πιο σημαντικές Ολομέλειες της Βουλής των Αντριπροσώπων, αυτή της ερχόμενης Παρασκευής, 29 Ιουνίου 2018, παραπέμφθηκαν προς ψήφιση οι αλλαγές στον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο.
 
Η βασική διαφοροποίηση του νόμου αφορά στην προθεσμία εντός της οποίας απαιτείοται όπως υφιστάμενα σωματεία, ιδρύματα και λέσχες προβούν σε τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού τους ή σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, για σκοπούς συμμόρφωσης με την εν λόγω βασική νομοθεσία.
 
Πλεόν η προθεσμία θα λήγει στις 30 Ιουνίου του 2019 και όχι στις 14 Ιουλίου 2018 όπως ίσχυε μέχρι τώρα.
 
Η Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό καθώς εντοπίστηκαν προβλήματα, δυσκολίες και παραλείψεις σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας όπως είχε ψηφιστεί. 
 
Ενώ αρχικά στις εισηγήσεις που υπήρχαν ενώπιον της Επιτροπής ήταν και η κατάργηση της ανάγκης για σύγκληση Συνέλευσης μια φορά κάθε χρόνο από μέρους των Σωματείων-Ιδρυμάτων, μετά από συζήτηση και διευκρινήσεις από μέρους των αρμοδίων λειτουργών του Υπουργείου Εσωτερικών η εισήγηση για κατάργηση της πρόνοιας αυτής αποσύρθηκε. 
 
Επιπρόσθετες αλλαγές και τροποποιήσεις:
 
  1. Ποινικοποίηση της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, δυνάμει του προτεινόμενου νόμου, της οποίας το περιεχόμενο ή μέρος αυτού δεν είναι αληθές.
  2. Μη συμπερίληψη στο καταστατικό σωματείου ορισμένων στοιχείων αναφορικά με τη λειτουργία αυτού, ώστε να μην απαιτείται τροποποίηση καταστατικού σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής σε σχέση με αυτά.
  3. Παροχή υπηρεσιών από οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της διοίκησης σωματείου χωρίς αμοιβή, εκτός εάν το καταστατικό σωματείου ορίζει διαφορετικά.
  4. Δυνατότητα υποβολής αίτησης από το διοικητικό συμβούλιο ιδρύματος για τη διάλυσή του με απόφαση του δικαστηρίου.
  5. Αύξηση του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού σωματείων, ιδρυμάτων, μη κερδοσκοπικών εταιρειών ή άλλων παρεμφερών μη κερδοσκοπικών νομικών οντοτήτων για τη σύσταση ομοσπονδιών ή/και ενώσεων.
  6. Εισαγωγή επιπρόσθετων ρυθμίσεων σε σχέση με τη διενέργεια ελέγχου των λογαριασμών σωματείου, ιδρύματος ή ομοσπονδίας ή/και ένωσης κατόπιν έκδοσης διατάγματος του δικαστηρίου.
  7. Οποιαδήποτε εγγραφή λέσχης διενεργήθηκε δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος περί Εγγραφής Λεσχών Νόμου για περίοδο που εκπνέει την 30ή Ιουνίου 2018 λογίζεται ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την 30ή Ιουνίου 2019 ή μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία επέρχεται συμμόρφωση της λέσχης με τις διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, εφόσον η εν λόγω λέσχη προέβη στις αναγκαίες αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις του καταστατικού της, οποιαδήποτε από τις δύο ημερομηνίες είναι η προγενέστερη.  
 
Τις τροποποιήσεις αυτές  στηρίζει το ΑΚΕΛ, ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ ενώ ΕΔΕΚ και ΕΛΑΜ επεφύλαξαν την απόφασή τους για την ολομέλεια της Παρασκευής.
 
Home