Μέχρι τέλος Αυγούστου οι αιτήσεις για πίνακα διορισίμων

Μέχρι τέλος Αυγούστου οι αιτήσεις για πίνακα διορισίμων

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας υπενθυμίζει κάθε ενδιαφερόμενο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28ΒB(7) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2018, ότι  κατά το μήνα Μάρτιο κάθε έτους η Επιτροπή προβαίνει σε αναθεώρηση των πινάκων διορισίμων, με  συμπλήρωση των πινάκων διορισίμων με υποψηφίους, οι οποίοι με αίτησή τους ή εκδήλωση ενδιαφέροντος που υποβάλλεται μέχρι την 31η Αυγούστου του προηγούμενου έτους, αποτείνονται για να εγγραφούν και έχουν συμμετάσχει και έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση».  

Ως εκ των πιο πάνω, οποιεσδήποτε αιτήσεις/δηλώσεις ενδιαφέροντος, καθώς και οποιαδήποτε αιτήματα (π.χ. για παραχώρηση πρόσθετων μονάδων ή για αναγνώριση προϋπηρεσίας) υποβληθούν στο γραφείο της Επιτροπής μέχρι και την 31η Αυγούστου 2018, θα εξεταστούν για τους πίνακες διορισίμων Μαρτίου 2019.  

Σημειώνεται ότι κάθε αίτηση/αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από τα ανάλογα έντυπα και προστίθεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τα προαναφερόμενα έντυπα από το γραφείο της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ή από την επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής.

10