Περί εκποιήσεων λόγος

Περί εκποιήσεων λόγος

13/08/2017 - 11:19
Της Χριστίνας Ππεκρή

 

Σκοπός της τροποποίησης του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου 9/1965 είναι η παροχή δυνατότητας πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου με πλειστηριασμό, στις περιπτώσεις όπου ο δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Ο εν λόγω Νόμος παρέχει στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο τη δυνατότητα αμφισβήτησης της διαδικασίας εκποίησης, με αποτέλεσμα πολλές περιπτώσεις να οδηγούνται στο Δικαστήριο. Κατά την εκδίκαση των υποθέσεων που αφορούν σε εκποιήσεις ακινήτων, έχει εντοπισθεί ότι οι απόψεις διίστανται σε σχέση με την ερμηνεία διαφόρων νομοθετικών διατάξεων. Επί του παρόντος, δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ώστε να υπάρξει δεσμευτικό προηγούμενο για τα κατώτερα Δικαστήρια, επομένως οι υπάρχουσες αποφάσεις είναι απλώς και μόνο καθοδηγητικές.

Ορισμένα Επαρχιακά Δικαστήρια έχουν υιοθετήσει την προσέγγιση ότι η ύπαρξη εκδοθείσας δικαστικής απόφασης κωλύει την προώθηση της διαδικασίας πλειστηριασμού, καθώς προκύπτει κατάχρηση των δικαστικών διαδικασιών. Στον αντίποδα, άλλα Επαρχιακά Δικαστήρια διαφωνούν με αυτή την προσέγγιση καθώς ο ίδιος ο Νόμος θέτει ως πεδίο εφαρμογής τουότι εφαρμόζεται σε κάθεΣύμβαση Υποθήκης.

Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει ανακύψει είναι το κατά πόσο η ύπαρξη εκκρεμούσας αγωγής η οποία έχει καταχωρηθεί από τον ενυπόθηκο οφειλέτη κωλύει τη διαδικασία εκποίησης, καθώς ο Νόμος προνοεί ότι η ύπαρξη αγωγής εναντίον συγκεκριμένης ειδοποίησης αποτελεί λόγο ακύρωσης της διαδικασίας. Ωστόσο, δεν γίνεται καμία μνεία στο Νόμο αναφορικά με την εν λόγω αγωγή, επομένως τα Δικαστήρια καλούνται να δώσουν απάντηση και σε αυτό τον γρίφο.

Φλέγον ζήτημα για τους ενυπόθηκους οφειλέτες είναι επίσης το κατά πόσο η κύρια κατοικία είναι δυνατό να υπόκειται σε εκποίηση. Ως «κύρια κατοικία» νοείται η κατοικία που χρησιμοποιείται για τη διαμονή του ενυπόθηκου οφειλέτη ή των μελών της οικογένειάς του. Επί του θέματος αυτού η νομοθεσία και η προσέγγιση των Δικαστηρίων είναι ξεκάθαρες: η κύρια κατοικία δεν εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του Νόμου. Ωστόσο,ο ενυπόθηκος οφειλέτης(και πρόσωπα που έχουν συγγένεια πρώτου βαθμού με αυτόν, νοουμένου ότι ο ενυπόθηκος οφειλέτης απουσιάζει ή αδυνατεί να καταβάλει το τίμημα), τίθεται σε προνομιακό καθεστώςέναντι του τελευταίου προσφοροδότη κατά τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού, δηλαδή προτού η προσφορά κατακυρωθεί στον τελευταίο προσφοροδότη, δύναταινα υποκαταστήσει τον τελευταίο προσφοροδότη και να αγοράσει το ενυπόθηκο ακίνητο.

Τα πιο πάνω αποτελούν ορισμένα από τα ζητήματα που καθημερινά δικηγόροι και Δικαστές καλούνται να ερμηνεύσουν. Οι μέχρι πρότινος αντικρουόμενες δικαστικές αποφάσεις αντικατοπτρίζουν ότι υπάρχει ακόμα δρόμος να διανυθεί από όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, έτσι ώστε τα αναφυόμενα ζητήματα να απαντηθούν, είτε μέσω δικαστικών αποφάσεων είτε μέσω νομοθετικής μεταρρύθμισης, για να δημιουργηθεί μία προβλέψιμη και ομαλή οδός εκποιήσεων, όταν αυτό κρίνεται πρόσφορο.


Close