ΔΕΕ: Τα δικαστήρια ΚΜ δεν είναι αρμόδια για αγωγές κατά Eurogroup

ΔΕΕ: Τα δικαστήρια ΚΜ δεν είναι αρμόδια για αγωγές κατά Eurogroup

Σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της ΕΕ

Τα δικαστήρια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι αρμόδια να εκδικάζουν αγωγές αποζημίωσης που ασκούνται κατά του Eurogroup, σύμφωνα με τον Γενικό Εισαγγελέα του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ) G. Pitruzzella.

Σύμφωνα με την εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα, "η Ευρωομάδα (το Eurogroup) είναι άτυπος οργανισμός ο οποίος αποτελεί ιδιαίτερη έκφραση του διακυβερνητισμού, ως στοιχείου της συνταγματικής αρχιτεκτονικής της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, και ο οποίος λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των εθνικών, των ενωσιακών και των διακυβερνητικών οργάνων".

Σύμφωνα με την ίδια εισήγηση τα δικαστήρια των Κρατών Μελών της Ένωσης "δεν είναι αρμόδια να εκδικάζουν αγωγές αποζημίωσης που ασκούνται κατά του οργανισμού αυτού σχετικά με ενδεχόμενες ζημίες που προκλήθηκαν από πράξεις της Ευρωομάδας που φέρεται ότι ήταν ζημιογόνες".

Η Υπόθεση αφορά αγωγές δικαιούχων λογαριασμών καταθέσεων στη Λαϊκή και στην Τράπεζα Κύπρου, μετόχου ή ομολογιούχους δανειστές των τραπεζών αυτών, οι οποίοι άσκησαν ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγωγές λόγω εξωσυμβατικής ευθύνης κατά, μεταξύ άλλων, της Ευρωομάδας, με αίτημα την αποκατάσταση της ζημίας που ισχυρίζονται ότι υπέστησαν λόγω των μέτρων αυτών. 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον Γενικό  Εισαγγελέα "οι αγωγές που άσκησαν πρωτοδίκως οι K. Chrysostomides & Co. κ.λπ. και οι Ε. Μπουρδούβαλη κ.λπ. είναι απαράδεκτες κατά το μέρος που στρέφονται κατά της Ευρωομάδας".

Εντούτοις, "όσον αφορά τις απαιτήσεις που συνδέονται με τον σεβασμό της αρχής της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, το γεγονός ότι η Ευρωομάδα δεν χαρακτηρίζεται ως θεσμικό όργανο κατά την έννοια του δικαίου της Ένωσης δεν αποκλείει την ευθύνη της Ένωσης για τα μέτρα με τα οποία το Συμβούλιο και η Κομισιόν εφαρμόζουν τις αποφάσεις του οργάνου αυτού", διευκρινίζει ο Γενικός Εισαγγελέας  του ΔΕΕ. 

Με αποφάσεις του της 13ης Ιουλίου 2018, το ΓΔΕΕ "απέρριψε τις εν λόγω αγωγές αποζημίωσης με το σκεπτικό ότι δεν πληρούται η προϋπόθεση του παράνομου χαρακτήρα της συμπεριφοράς που προσάπτεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση". Απέρριψε επίσης τις ενστάσεις απαραδέκτου που το Συμβούλιο είχε προβάλει όσον αφορά τις αγωγές αποζημίωσης που είχαν ασκηθεί κατά, μεταξύ άλλων, της Ευρωομάδας, κρίνοντας ότι η Ευρωομάδα είναι οντότητα της Ένωσης ιδρυθείσα τυπικώς με τις Συνθήκες και προοριζόμενη να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης.

Με τις αιτήσεις αναίρεσης που το Συμβούλιο άσκησε ενώπιον του Δικαστηρίου τίθεται το ζήτημα του χαρακτηρισμού της Ευρωομάδας ως «θεσμικού οργάνου» κατά την έννοια του δικαίου της Ένωσης  και επομένως, της αρμοδιότητας των δικαστηρίων της Ένωσης να εκδικάζουν αγωγές αποζημίωσης που ασκούνται κατά του οργανισμού αυτού, σχετικά με ενδεχόμενες ζημίες προκληθείσες από πράξεις του που φέρονται να είναι ζημιογόνες.

Με τις σημερινές προτάσεις του, ο Γ.Ε. Giovanni Pitruzzella προτείνει στο ΔΕΕ να αναιρέσει τις αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου κατά το μέρος που απέρριψαν τις ενστάσεις απαραδέκτου που το Συμβούλιο είχε προβάλει όσον αφορά την Ευρωομάδα.

Οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα "δεν δεσμεύουν το ΔΕΕ". Έργο του Γ.Ε. είναι να προτείνει στο ΔΕΕ, "με πλήρη ανεξαρτησία, νομική λύση για την υπόθεση που του έχει ανατεθεί". Η υπόθεση τελεί υπό διάσκεψη στο Δικαστήριο. Η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα.

ΚΥΠΕ

Home