ΕΚΚ: Εναλλακτική μορφή η συμμετοχική χρηματοδότηση

ΕΚΚ: Εναλλακτική μορφή η συμμετοχική χρηματοδότηση

Πρόστιμα σε SFS, Agroton, Iron FX από κεφαλαιαγορά
Δήλωση Πολιτικής από Επ. Κεφαλαιαγοράς για την υιοθέτηση κανόνων για τη Συμμετοχική Χρηματοδότηση

Δήλωση Πολιτικής αναφορικά με την υιοθέτηση κανόνων για τη Συμμετοχική Χρηματοδότηση με έκδοση κινητών αξιών (Investment Based Crowdfunding), εξέδωσε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).  

«Η Συμμετοχική Χρηματοδότηση, αποτελεί εναλλακτική μέθοδο χρηματοδότησης, μέσω της οποίας μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από το κοινό μεταξύ άλλων με την έκδοση κινητών αξιών (συνήθως μετοχών ή χρεογράφων)», αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση η ΕΚΚ.

 

Προσθέτει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη έρχονται σε επαφή μέσω των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης που ενεργούν ως ενδιάμεσοι, οι οποίοι διαχειρίζονται ηλεκτρονικά συστήματα και αντιστοιχίζουν την ανάγκη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να χρηματοδοτηθούν με το ενδιαφέρον των επενδυτών να τις χρηματοδοτήσουν.

 

Η ΕΚΚ αναμένει ότι η εποπτική της πρωτοβουλία θα ενισχύσει την προστασία των επενδυτών και θα μειώσει, αλλά δεν θα εξαλείψει, τους κινδύνους που σχετίζονται με τη Συμμετοχική Χρηματοδότηση και καλεί τους επενδυτές να κατανοήσουν τους υψηλούς κινδύνους που ενέχει η Συμμετοχική Χρηματοδότηση,πριν επενδύσουν σε ένα χρηματοδοτούμενο έργο.  

Αναφέρει επίσης ότι η κίνηση αυτή είναι σε συνάρτηση με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για νομοθετική ρύθμιση της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding), στη βάση του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών.  

Η Οδηγία της ΕΚΚ σε σχέση με τη Συμμετοχική Χρηματοδότηση, αφορά αποκλειστικά τη συμμετοχική χρηματοδότηση που βασίζεται στην έκδοση κινητών αξιών (π.χ. μετοχών ή χρεογράφων) και όχι τη συμμετοχική χρηματοδότηση με δανεισμό (lending-based) ή με ανταμοιβή (reward –based), ή με συμμετοχική χορηγία (donation-based crowdfunding), προσθέτει.  

Αναφέρει επίσης ότι εν λόγω Οδηγία περιλαμβάνει αριθμό δευτερευόντων κανόνων για τη συμμετοχική χρηματοδότηση με έκδοση κινητών αξιών, οι οποίοι έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με τις απαιτήσεις του Νόμου, αναφορικά με τα ακόλουθα: εφαρμογή κανόνων εποπτικής συμπεριφοράς, διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων, φύλαξη των χρημάτων των πελατών και χρηματοοικονομικών μέσων και διακυβέρνηση προϊόντων.  

Σύμφωνα με την ΕΚΚ, οι Κυπριακές Επιχειρήσεις Επενδυτικών Υπηρεσιών που ενεργούν ως πάροχοι υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης(ΚΕΠΕΥ), θα υπόκεινται σε κανόνες που σχετίζονται με την προστασία των επενδυτών και οι οποίοι περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, έλεγχοι δέουσας επιμέλειας, υποχρεώσεις Διαφάνειας, προστασία των κεφαλαίων των επενδυτών και των χρηματοοικονομικών μέσων και ευκαιρίες εξόδου από την επένδυση.  

Τέλος, η ΕΚΚ αναφέρει ότι θα αρχίσει να αξιολογεί αιτήσεις από ΚΕΠΕΥ ή από νέες αιτήτριες, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών Συμμετοχικής Χρηματοδότησης, από τον Φεβρουάριο του 2020.

ΚΥΠΕ

Home