Επιμόρφωση στο Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης

Επιμόρφωση στο Διαδικτυακό Περιβάλλον Μάθησης

Τα νέα δεδομένα του κορωνοϊού

To Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), στο πλαίσιο υλοποίησης της πολιτικής του ΥΠΠΑΝ για ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία και της προώθηση της ανάπτυξης των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών, προωθεί διαχρονικά την ασφαλή και δημιουργική χρήση Διαδικτυακών Περιβαλλόντων Μάθησης (ΔΠΜ). Αυτό υλοποιείται κατά τα τελευταία χρόνια, τόσο με διά ζώσης όσο και με εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα, αξιοποιώντας το διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης του ΠΙ (https://elearn.pi.ac.cy/), το οποίο λειτουργεί σε πλατφόρμα Moodle από το 2004, αλλά και μέσω των προγραμμάτων (εντόπιων και Ευρωπαϊκών) του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του ΠΙ (https://elearn.pi.ac.cy/),. Επιπρόσθετα, το ΠΙ προσφέρει φιλοξενία ΔΠΜ τόσο σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων όσο και σε φορείς του δημοσίου μοσίου (https://bit.ly/HostedMoodleCPI). Πέραν της πλατφόρμας Moodle, το ΠΙ αξιοποιεί ΔΠΜ βασισμένα στο Microsoft Office 365 και στο Mahara, για την υποστήριξη κυρίως της επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών.

Κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων που λήφθηκαν με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας που προκάλεσε ο COVID - 19 και της αναστολής φοίτησης των μαθητών/μαθητριών στα σχολεία όλων των βαθμίδων, το ΠΙ συνέχισε την υποστήριξη σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών που αξιοποιούσαν το ΔΠΜ σε περιβάλλον Moodle, τόσο για εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα όσο για εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση των φιλοξενούμενων σχολικών μονάδων. Παράλληλα, το ΠΙ, σε συνεργασία με τη Μονάδα ΤΠΕ και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥΠΠΑΝ σχεδίασε και υλοποίησε επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης από όλες τις βαθμίδες (Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης). Τα επιμορφωτικά προγράμματα είχαν ως στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στη χρήση του Microsoft Office 365 και ειδικότερα της εφαρμογής MS TEAMS, με σκοπό την αξιοποίησή τους στην εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση, καθώς και στην παιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών/τριών.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 18 Μαρτίου – 23 Μάιου 2020,  στο πλαίσιο των πιο πάνω προγραμμάτων επιμόρφωσης, πραγματοποιήθηκαν 32 εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις, διάρκειας 2,5 ωρών (κατά μέσο όρο) η καθεμιά. Όλα τα σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης είχαν την ευκαιρία να δηλώσουν εκπαιδευτικούς τους στα εν λόγω προγράμματα, οι οποίοι, μετά την επιμόρφωσή τους, είχαν κληθεί με τη σειρά τους να λειτουργήσουν ως πυρήνες επιμόρφωσης των υπόλοιπων συναδέλφων στα σχολεία. Εκτός από τις εν λόγω εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις, έχει αναπτυχθεί υποστηρικτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών παρουσιάσεων/οδηγών χρήσης, βιντεοπαρουσιάσεων, βιντεοσκοπήσεων και άλλο σχετικό υλικό, με στόχο την αξιοποίηση των λειτουργιών και δυνατοτήτων του MS TEAMS στη μαθησιακή διαδικασία. Το υλικό αυτό είναι διαθέσιμο στη σχετική ιστοσελίδα του ΠΙ (www.pi.ac.cy/office365).

Παράλληλα, δημιουργήθηκε μια εξειδικευμένη ομάδα για εκπαιδευτικούς στο MS TEAMS, με το όνομα «Επιμόρφωση TEAMS», μέσα από την οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν αλλά και να αναρτήσουν το δικό τους επιμορφωτικό υλικό, να υποβάλουν ερωτήσεις, να βρουν απαντήσεις αλλά και να απαντήσουν οι ίδιοι σε ερωτήσεις άλλων εκπαιδευτικών σχετικά με τη λειτουργία του MS TEAMS. Η ομάδα αυτή αριθμεί πέραν των 1460 μελών - εκπαιδευτικών από όλες τις βαθμίδες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, λειτουργοί του ΠΙ παρείχαν συνεχή υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, chat και τηλεδιασκέψεων, τόσο εξατομικευμένα όσο και σε ομάδες, για θέματα παιδαγωγικής αξιοποίησης του MS TEAMS και του Office 365 ευρύτερα.

Επιπρόσθετα, το ΠΙ συνεργάστηκε με την εταιρεία Microsoft και τη Μονάδα ΤΠΕ του ΥΠΠΑΝ για τη διοργάνωση και παροχή (εκ μέρους δικών της συνεργατών-εκπαιδευτών) σειράς επιμορφωτικών σεμιναρίων για το MS TEAMS προς εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, για την περίοδο 28 Απριλίου – 1 Ιουνίου 2020.

Κατά την ίδια περίοδο συνεχίστηκε, επίσης, η υποστήριξη των σχολικών μονάδων που φιλοξενούνται στο ΔΠΜ του ΠΙ σε περιβάλλον Moodle. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Μαρτίου – Μάιου 2020, συμμετείχαν σε εξ αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση μέσω των φιλοξενούμενων ΔΠΜ, 50 εκπαιδευτικοί, σε 26 τάξεις με 501 μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται, τέλος, ότι κατά την τρέχουσα περίοδο, το ΠΙ υλοποιεί όλα τα σεμινάριά του εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας τα προαναφερθέντα ΔΠΜ, με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση των διαφόρων προγραμμάτων του (π.χ. Προγράμματα Επιμόρφωσης Βοηθών Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολείων, Νηπιαγωγών, Προαιρετικά Σεμινάρια Επιμόρφωσης, κ.ά.). Συνεχίζει επίσης την προσφορά νέου κύκλου εξ αποστάσεως σεμιναρίων επιμόρφωσης (τόσο σε πρωινό όσο και σε απογευματινό χρόνο), προς εκπαιδευτικούς Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων, με θέμα την αξιοποίηση της εφαρμογής MS TEAMS στη μαθησιακή διαδικασία.  

 

Home