Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Κομισιόν: Προειδοποιήσεις σε Κ.Δ. αλλιώς την στέλλει Δικαστήριο

Offsite Team -
14.05.2020

Κομισιόν: Προειδοποιήσεις σε Κ.Δ. αλλιώς την στέλλει Δικαστήριο

Thumbnail
Τι ζητά η Κομισιόν από την Κύπρο

Οκτώ προειδοποιητικές επιστολές, μία (1) αιτιολογημένη γνώμη και μία (1) παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ αποφάσισε η Κομισιόν στο πλαίσιο των μηνιαίων αποφάσεων διαδικασιών επί παραβάσει.

>>> Τώρα η Offsite και σε app. Κατεβάστε ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS <<

Αναλυτικά, η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο να μεταφέρει σωστά στην εθνική νομοθεσία όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2284 σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (οδηγία NEC). Η Κύπρος δεν έχει μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την απαίτηση της Οδηγίας να ενημερώνει το εθνικό πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να στείλει προειδοποιητική επιστολή, δίνοντας τέσσερις μήνες για να διορθώσουν την κατάσταση, διαφορετικά θα ακολουθήσει αιτιολογημένη γνώμη.

Επιπλέον η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να ευθυγραμμίσει την εθνική της νομοθεσία με την οδηγία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (οδηγία 2011/92 / ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε τον Απρίλιο του 2014 με την οδηγία 2014/52 / ΕΕ. Η οδηγία διασφαλίζει ότι ο αντίκτυπος στο περιβάλλον των δημόσιων και ιδιωτικών έργων αξιολογείται πριν εγκριθούν. Στην περίπτωση της Κύπρου, η εθνική νομοθεσία δεν απαιτεί λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη διαβούλευση με το κοινό, όπως απαιτείται από την οδηγία, ούτε υποχρεώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι πρακτικές πληροφορίες διατίθενται στο κοινό με πρόσβαση σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες επανεξέτασης. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι η περιβαλλοντική διακυβέρνηση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ορθή λειτουργία των διαφόρων τομεακών κανόνων, η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει προειδοποιητική επιστολή  δίνοντάς τους τέσσερις μήνες για την επίλυση των προβλημάτων.

Ακολούθως η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο για την αποτυχία της κοινοποίησης σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν για την εφαρμογή της Οδηγίας σχετικά με τις διαδικαστικές εγγυήσεις για παιδιά ύποπτα ή κατηγορούμενα σε ποινικές διαδικασίες (Οδηγία (ΕΕ) 2016/800). Τα παιδιά που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτα λόγω της μικρής ηλικίας τους. Έχουν δυσκολίες στην κατανόηση του τι διακυβεύεται και δεν μπορούν εύκολα να κατανοήσουν το νόμο και τα δικαιώματά τους. Η παρούσα οδηγία παρέχει ειδικά δικαιώματα σε παιδιά που είναι ύποπτοι και κατηγορούμενοι σε ποινικές διαδικασίες σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας μέχρι την τελική καταδίκη. Η Κύπρος έχει τέσσερις μήνες για να απαντήσει, αλλιώς ακολουθεί παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Κομισιόν έστειλε επιπλέον προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, καθώς το κράτος δεν έχει κοινοποιήσει μέτρα μεταφοράς σχετικά με την οδηγία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

"Τα πρόσφατα σκάνδαλα ξεπλύματος χρημάτων αποκάλυψαν την ανάγκη για αυστηρότερους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ. Τα νομοθετικά κενά που συμβαίνουν σε ένα κράτος μέλος έχουν αντίκτυπο στην ΕΕ συνολικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κανόνες της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζονται και να εποπτεύονται αποτελεσματικά για την καταπολέμηση του εγκλήματος και την προστασία του χρηματοοικονομικού μας συστήματος", αναφέρει η Κομισιόν. 

Η Κομισιόν θυμίζει ότι δημοσίευσε σχέδιο δράσης έξι σημείων στις 7 Μαΐου για την περαιτέρω ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της ΕΕ.

Η προθεσμία για την 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήταν η 10η Ιανουαρίου 2020 και η Κομισιόν εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η Κύπρος απέτυχε να μεταφέρει την οδηγία εγκαίρως και ενθαρρύνει την Κύπρο να το πράξει επειγόντως, έχοντας υπόψη τη σημασία αυτών των κανόνων για την ΕΕ συλλογικό συμφέρον. Χωρίς ικανοποιητική απάντηση εντός τεσσάρων μηνών, η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να εφαρμόσει πλήρως τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, εκθέσεων διαχείρισης και εκθέσεων ελέγχου από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Η Κομισιόν έχει αποφασίσει ότι το κυπριακό δίκαιο μπορεί να συνεπάγεται δημοσίευση πέραν αυτής της περιόδου. Επιπλέον, με βάση τις ανταλλαγές με τις κυπριακές αρχές και άλλες έρευνες, φαίνεται ότι τα λογιστικά έγγραφα αρκετών κυπριακών εταιρειών επενδύσεων δεν είναι ακόμη διαθέσιμα στο κοινό μέσω του κυπριακού μητρώου επιχειρήσεων (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπόριο, Βιομηχανία και Τουρισμός) για οικονομικά έτη που έληξαν περισσότερο από 12 μήνες πριν. Η Κύπρος έχει τέσσερις μήνες τώρα για να απαντήσει στα επιχειρήματα που προέβαλε η Κομισιόν.

Επιπλέον Κομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ καθώς δεν αναβάθμισε τα μητρώα εταιρειών οδικών μεταφορών.Η οδηγία ERRU επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις εταιρείες οδικών μεταφορών που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ. Αποτελεί βασικό μέσο για τη διασφάλιση της επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ και του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Ακολούθως έστειλε απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο για την εσφαλμένη εφαρμογή κανόνων σχετικά με την οδική ασφάλεια σχετικά με τις πληροφορίες κυκλοφορίας. Οι κανόνες απαιτούνται από τον κατ `εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 886/2013, που εκδόθηκε βάσει της οδηγίας για τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ITS). Η πρόσβαση σε δεδομένα κυκλοφορίας που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια είναι το κλειδί για τη βελτίωση της ασφάλειας στους ευρωπαϊκούς δρόμους και την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στους χρήστες του οδικού δικτύου. Αυτή η νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διαθέτουν τέτοια δεδομένα για ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση μέσω μεμονωμένων, εθνικών σημείων πρόσβασης. Αυτό συμβάλλει στη διασφάλιση ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών είναι συμβατές και συνεπείς σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο για την εσφαλμένη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για πολυτροπικές μετακινήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι κανόνες απαιτούνται από τον κατ΄

εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1926, ο οποίος εκδόθηκε βάσει του Intelligent Transport Οδηγία Συστημάτων (ITS). Οι χώρες έχουν τέσσερις μήνες για να απαντήσουν.

Επιπλέον η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο για την παράλειψη παροχής και λειτουργίας υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων για όλους τους αερομεταφορείς αεροσκαφών που πετούν εντός του εναέριου χώρου υπό την ευθύνη τους, και οι οποίοι είναι ικανοί για επικοινωνία ζεύξης δεδομένων. Κάθε κράτος μέλος υποχρεούται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 29/2009 να παρέχει αυτές τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων είναι επικοινωνίες μεταξύ αεροσκαφών και εδάφους που μεταφέρονται μέσω συνδέσμων δεδομένων, συμπληρώνοντας τις φωνητικές επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Η ανάπτυξη αυτής της διαλειτουργικής τεχνολογίας στην Ευρώπη είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επικοινωνιών μεταξύ πιλότων και ελεγκτών, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Η προθεσμία για τους παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας για την παροχή και τη λειτουργία υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων έληξε στις 5 Φεβρουαρίου 2018. Η έλλειψη εξοπλισμού σε ορισμένα κέντρα ελέγχου εμποδίζει αποτελεσματικά τους χειριστές αεροσκαφών να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων, για τις οποίες οι αερομεταφορείς υποχρεώθηκαν να εξοπλιστούν ως της 5ης Φεβρουαρίου 2020.  

Τέλος, η Κομισιόν αποφάσισε σήμερα να στείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, καθώς το κράτος απέτυχε να ορίσει ένα «δίκαιο πολιτιστικό σώμα» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014. Έχει πλέον τέσσερις μήνες για να απαντήσει στα επιχειρήματα που προέβαλε η Επιτροπή.

ΚΥΠΕ

Home