Βουλή: Οι νομοθεσίες που ψήφισε η Ολομέλεια

Δείτε αναλυτικά τις νομοθεσίες που ψηφίστηκαν

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμο, το νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιείται ο περί Παροχής Επιδόματος Διακινήσεως εις Αναπήρους Νόμος, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών παροχής επιδόματος διακίνησης.  

Ο νόμος ψηφίστηκε με 38 ψήφους υπέρ και 4 εναντίον αφού η Ολομέλεια καταψήφισε δύο τροπολογίες που κατέθεσε ο Βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης.

Προϋπολογισμός Ταμείου Τουρκοκυπριακών περιουσιών

Περαιτέρω η Ολομέλεια ψήφισε ομόφωνα τον Προϋπολογισμό του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2019, ο οποίος είναι ελλειμματικός και προβλέπει δαπάνες ύψους €16.077.510 και έσοδα ύψους €15.751.141.

Ψήφισε ομόφωνα τροποποιητικό εναρμονιστικό νόμο για την αποτελεσματική εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 για τη συμπλήρωση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη συσκευασία των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση.

Φάρμακα

Ψήφισε επίσης ομόφωνα τροποποιητικό νόμο για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης ώστε να επιτρέπεται στον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, στον διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και στον διευθυντή του Γενικού Χημείου, οι οποίοι εκ της θέσης τους είναι μέλη του Συμβουλίου Φαρμάκων, να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Φαρμάκων διά εκπροσώπων τους.  

 Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Ολομέλεια ομόφωνα ενέκρινε τους κανονισμούς που να ρυθμίζουν τη λειτουργία της Συμβουλευτικής Επιτροπής η οποία ιδρύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμου.

Νόμοι για Οδηγία

Ομόφωνα ενέκρινε και τους κανονισμούς που φέρουν το εθνικό δίκαιο σε Πλήρης εναρμόνιση με την Οδηγία 2017/164/ΕΕ για τη θέσπιση τέταρτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 98/24/ΕΚ και για την τροποποίηση των Οδηγιών 91/322/ΕΟΚ, 2000/39/ΕΚ και 2009/161/ΕΕ.

Επίσης ομόφωνα ενέκρινε και τους κανονισμούς που εναρμονίζουν το εθνικό δίκαιο με την Οδηγία 2017/164/ΕΕ για τη θέσπιση τέταρτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 98/24/ΕΚ και για την τροποποίηση των Οδηγιών 91/322/ΕΟΚ, 2000/39/ΕΚ και 2009/161/ΕΕ.

8