Δίνουν χορηγία στους ΕΔΗ και δεν είναι εγγεγραμμένο κόμμα

Δίνουν χορηγία στους ΕΔΗ και δεν είναι εγγεγραμμένο κόμμα

Τι αναφέρει η Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή

Ο Γενικός Ελεγκτής στην έκθεση για το Υπ. Οικονομικών επισημαίνει ότι το κράτος δίνει χορηγία στο πολιτικό κόμμα Ενωμένοι Δημοκράτες, για να μπορούν να πληρώνουν την συνδρομή τους στην Ευρωπαϊκή Ομάδα όπου ανήκουν, ενώ την ίδια ώρα οι ΕΔΗ δεν είναι εγγεγραμμένο κόμμα στην Κύπρο.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει επισημαίνει όπως τερματιστεί η οικονομική βοήθεια.

Συγκεκριμένα αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, παραχωρεί κάθε χρόνο οικονομική βοήθεια στο πολιτικό κόμμα ΕΔΗ για κάλυψη της ετήσιας συνδρομής τους στο Κόμμα των Φιλελευθέρων και  Δημοκρατών για την Ευρώπη «ALDEParty», στο οποίο είναι μέλος.

Για το 2017, το Υπουργείο Οικονομικών κατέβαλε στο πολιτικό κόμμα ΕΔΗ το ποσό των €5.300 από το κονδύλι 03099 «Έκτακτα» βάσει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 82.664 ημερ. 25.5.2017.

Σημειώνεται ότι με βάση το άρθρο 4 του περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμου (Ν.175(Ι)/2012), όπως αυτός τροποποιήθηκε, τα πολιτικά κόμματα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Κομμάτων, είτε είναι κοινοβουλευτικά κόμματα είτε όχι, νοουμένου ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, δικαιούνται κρατική χρηματοδότηση το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Για τα μη κοινοβουλευτικά κόμματα, η χρηματοδότηση παρέχεται για αντιμετώπιση μέρους των εκλογικών τους δαπανών. Το πολιτικό κόμμα ΕΔΗ δεν λαμβάνει την πιο πάνω κρατική επιχορήγηση λόγω του ότι δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πολιτικών Κομμάτων, δεν κατέρχεται στις εκλογές και δεν έχει ενεργό παρουσία στη δημόσια ζωή.

Σημειώνουμε ότι Πρόεδρος των ΕΔΗ είνα η κ. Πραξούλλα Αντωνιάδου

Home