Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Οι προτάσεις Μαυρογιάννη για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Offsite Team -
26.11.2022 - 18:02

Οι προτάσεις Μαυρογιάννη για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Thumbnail
«Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί έννοια ιερή και αδιαπραγμάτευτη»

Ο σεβασμός, η προστασία και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί βασική λειτουργία κάθε πολιτισμένης και δημοκρατικής κοινωνίας και μέρος του πυρήνα της θεμελειώδους αποστολής του κράτους. Ρόλος του κράτους είναι να προάγει τον σεβασμό τους, να μεριμνά για τη διασφάλιση και την εφαρμογή τους, καθώς και να λαμβάνει μέτρα, διοικητικά και εκτελεστικά, νομοθετικά και δικαστικά, για την αντιμετώπιση των παραβιάσεών τους.

Δεν νοείται δημοκρατική προοδευτική κοινωνία στην οποία να συντηρούνται διακρίσεις και ανισότητες ή να περιορίζονται ατομικά ή συλλογικά ανθρώπινα δικαιώματα ως αυτά προνοούνται στο σύνταγμα, στη νομοθεσία και στο διεθνές δίκαιο, αλλά σε όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συμβάσεις προστασίας, στις οποίες η χώρα μας είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες στο ζήτημα, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα οπισθοδρόμηση στη σημασία την οποία αποδίδει το κράτος στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με αποκορύφωμα τις παραβιάσεις τους από φορείς της κρατικής εξουσίας.

Λόγω της απουσίας μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής, όπως και της καθυστέρησης θεσμοθέτησης μηχανισμών ουσιαστικής καταπολέμησης όλων των μορφών διακρίσεων, είτε αυτές αφορούν Κύπριους πολίτες είτε πολίτες τρίτων κρατών, οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαιωνίζονται και αναπαράγονται στη χώρα μας με διάφορους τρόπους.

Για τη δική μας διακυβέρνηση, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί έννοια ιερή και αδιαπραγμάτευτη. Έχουμε επίγνωση της βαρύνουσας ευθύνης που αναλογεί στο κράτος και στην πολιτεία ευρύτερα για τη διαμόρφωση ενός κοινωνικού και θεσμικού περιβάλλοντος φιλικού προς τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων. Στόχος μας είναι κάθε άνθρωπος που ζει σε αυτή τη χώρα να τυγχάνει του ίδιου σεβασμού και να αισθάνεται το Κράτος αρωγό και προστάτη του στην εξάσκηση και απόλαυση των βασικών δικαιωμάτων του.

Οι προτάσεις μας χωρίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

 1. Οριζόντιες πολιτικές:
 • Υιοθέτηση και εφαρμογή ενός συνεκτικού και ολιστικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μετά από δημόσια διαβούλευση και σε συνεργασία με ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, το οποίο θα προνοεί τη θεσμοθέτηση Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με σαφή αρμοδιότητα παρακολούθησης της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης και υποβολής σχετικών ετήσιων εκθέσεων.
 • Ενίσχυση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ombudsman) και εκσυγχρονισμός της διαδικασίας επιλογής και διορισμού του Επιτρόπου, καθώς και του προσωπικού του Γραφείου του, κατά τρόπο που να συνάδει με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής της Βενετίας και των αρχών των Παρισίων. Σχετική εισήγηση περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο «Προοδευτικός εκσυγχρονισμός του Κράτους, των Θεσμών και της Δημόσιας Διοίκησης» του Προγράμματος Διακυβέρνησης.
 • Ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων στα αναλυτικά σχολικά προγράμματα και εισαγωγή εξειδικευμένων και συστηματικών βιωματικών εργαλείων για προώθησή τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής σε όλες τις βαθμίδες.
 • Θεσμοθέτηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για όλους τους λειτουργούς του Δημοσίου, με στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής θεσμικού ρατσισμού.
 • Διαρκής αναθεώρηση της νομοθεσίας, ώστε να συνάδει με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και να συμβαδίζει με τις διεθνείς τάσεις στην κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 • Προώθηση νομοθετικού πλαισίου για την απαγόρευση της δυνατότητας περιορισμού συνταγματικά κατοχυρωμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της έκδοσης διαταγμάτων από την εκτελεστική εξουσία.
 1. Ισοτιμία ανδρών και γυναικών

Αναγνωρίζοντας ότι οι έμφυλες ανισότητες διατρέχουν όλους τους τομείς της κοινωνικής και επαγγελματικής δραστηριότητας και της προσωπικής ζωής, καθίσταται σαφές ότι η ανάληψη πρωτοβουλιών από το ίδιο το Κράτος στην κατεύθυνση της καταπολέμησής τους αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Αποτελεί πεποίθησή μας ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και η αρχή της ισότητας πρέπει να διαπερνούν οριζόντια όλες τις πολιτικές του Κράτους και των Κοινωνικών Θεσμών, αξιοποιώντας κάθε εργαλείο που μπορεί να μεταβάλει προς θετική κατεύθυνση βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και πρακτικές, που αποτελούν τροχοπέδη στις προσπάθειες κατάκτησης της ισότητας για τον μισό πληθυσμό της Κύπρου.

 • Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις κυβερνητικές πολιτικές και στην κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Αναχαίτιση της γυναικείας ανεργίας, με πλήρεις, ασφαλείς και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και καταπολέμηση της ανισότητας στους μισθούς των δύο φύλων.
 • Εντατικοποίηση των ελέγχων για πάταξη της εργοδοτικής αυθαιρεσίας απέναντι σε εγκύους εργαζόμενες, στήριξη των δικαιωμάτων των νέων εργαζόμενων μητέρων και ενίσχυση της προστασίας τους, περιλαμβανομένης της έγκαιρης καταβολής των επιδομάτων.
 • Επέκταση της πληρωμένης άδειας μητρότητας και ενίσχυση της άδειας πατρότητας, με παραχώρηση του δικαιώματος χωρίς την προϋπόθεση να έχει συναφθεί γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ των γονέων. Εισαγωγή σχεδίου πληρωμένης γονικής άδειας.
 • Αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος, με στόχο τη μετεξέλιξή του σε ενιαίο σύστημα αδειών γονικής φροντίδας, ουδέτερου ως προς το φύλο.
 • Κοινωνικά, πολιτικά και θεσμικά μέτρα που να στηρίζουν τη γονεϊκότητα ως κοινωνική ευθύνη και να κατοχυρώνουν την ισότιμη κατανομή των οικογενειακών ευθυνών. Σε αυτά θα περιληφθεί η δημιουργία ποιοτικών δημόσιων υποδομών για παιδιά, προσβάσιμων και σε άλλα εξαρτώμενα άτομα.
 • Υιοθέτηση μέτρων που να στοχεύουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, περιλαμβανομένου του ελέγχου εφαρμογής της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και της επανεξέτασης των επιφυλάξεων που έθεσε η Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Προώθηση πρωτοβουλιών για την οριζόντια καταπολέμηση των στερεότυπων αντιλήψεων για τα φύλα στην Παιδεία, στα Μ.Μ.Ε. και στους θεσμούς.
 • Αποτελεσματικός έλεγχος της εφαρμογής της νομοθεσίας κατά του σεξισμού, του διαδικτυακού σεξισμού και της εκδικητικής πορνογραφίας.
 • Εκσυγχρονισμός του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, ώστε να καλύπτει ως αδίκημα την προσβολή της προσωπικότητας και της σεξουαλικότητας της γυναίκας Εκσυγχρονισμός του Οικογενειακού Δικαίου, με ενσωμάτωση της αρχής της έμφυλης ισότητας και ενίσχυση της νομικής αρωγής σε οικογενειακές υποθέσεις.
 • Πλήρης κατοχύρωση των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων της γυναίκας, που θα περιλαμβάνουν τόσο την επέκταση της επιχορήγησης για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή όσο και την κάλυψη των αμβλώσεων από το ΓΕΣΥ.
 • Επέκταση των προγραμμάτων πρόληψης του καρκίνου και άλλων σοβαρών παθήσεων βάσει των πιο σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων.
 • Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Ισότητας, η οποία θα συνενώσει όλους τους φορείς και θεσμούς για την ισότητα. Η Ενιαία αυτή Αρχή, εφοδιασμένη με επαρκείς πόρους και στελέχωση, θα διαθέτει ευρεία και ισχυρή αρμοδιότητα στους ακόλουθους τομείς: υποβολή εισηγήσεων για νομοθεσία στο Υπουργικό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας και υποβολή εκθέσεων, επισήμανση υποχρεώσεων προς την Κυβέρνηση και κρατικές υπηρεσίες, έλεγχος και εποπτεία όλων των κρατικών φορέων και υπηρεσιών υπό το πρίσμα της ισότητας, καταπολέμηση στερεοτύπων και διασφάλιση διαφάνειας και λογοδοσίας. Επίσης, η Ενιαία Αρχή Ισότητας θα έχει και τη δυνατότητα άσκησης εκτελεστικής εξουσίας για τον χειρισμό καταγγελιών.
 • Προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή, περιλαμβανομένων και μεταβατικών ποσοστώσεων για συμμετοχή γυναικών τουλάχιστον κατά 50% στο Υπουργικό Συμβούλιο και σε Διοικητικά Συμβούλια και άλλα διοριζόμενα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σώματα.
 1. ΛΟΑΤΚΙ+

Οι συλλογικές προσπάθειες της Κοινωνίας των Πολιτών ανά το παγκόσμιο, αλλά και στην Κύπρο, έχουν καταδείξει ότι η ανάληψη πρωτοβουλιών από το Κράτος παραμένει καίριας σημασίας για την καταπολέμηση των δυσμενών διακρίσεων στις οποίες υπόκεινται τα άτομα που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει ελεύθερα και χωρίς κοινωνικούς ή άλλους περιορισμούς τόσο το φύλο του όσο και τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Αυτά τα δικαιώματα οφείλει να τα προστατεύει κάθε σύγχρονο, ευνομούμενο και δημοκρατικό Κράτος.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι φαινόμενα όπως η ομοφοβία και η τρανσφοβία συνεχίζουν να ταλαιπωρούν με διάφορους τρόπους συμπολίτες μας και με δεδομένη την αποφασιστικότητά μας για καταπολέμηση κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και ρατσισμού, καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις:

 • Υιοθέτηση και υλοποίηση Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Αποτελεί άμεση προτεραιότητα η εκπόνηση και παρακολούθηση της εφαρμογής ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, το οποίο θα συνιστά ένα ολοκληρωμένο πλέγμα νομοθετικών παρεμβάσεων, μέτρων και δράσεων σε όλους τους τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου (νομοθεσία, εργασία, εκπαίδευση, υγεία, αθλητισμός, στέγαση, παροχή ασύλου, ιδιωτική και οικογενειακή ζωή).
 • Καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στον χώρο εργασίας. Η εξάλειψη αυτών των διακρίσεων προϋποθέτει τη ρητή αναφορά ως κριτηρίων δυσμενών διακρίσεων στην εθνική έννομη τάξη, στο Σύνταγμα και σε όλες τις σχετικές νομοθεσίες της ταυτότητας και των χαρακτηριστικών φύλου, όπως και του σεξουαλικού προσανατολισμό των ατόμων. Παράλληλα, ανάληψη πρωτοβουλίας, ώστε η τυποποίηση της έννοιας αυτών των διακρίσεων να διατρέχει όλες τις συναφείς πολιτικές που εφαρμόζει το Κράτος και οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται από διοικητικά μέτρα και επιμορφωτικές δράσεις.
 • Ενίσχυση και εφαρμογή της νομοθεσίας για την ομοφοβική και τρανσφοβική ρητορική μίσους.
 • Εξορθολογισμός της τυποποίησης των οικογενειακών σχέσεων μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Απαραίτητη προϋπόθεση συνιστά η κατοχύρωση του πολιτικού γάμου μεταξύ ομόφυλων ατόμων και η αναγνώριση της ομογονεϊκότητας με νομοθετικές ρυθμίσεις που να καλύπτουν την τεκνοθεσία και την εξωσωματική γονιμοποίηση.
 • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και υιοθέτηση διαθεματικής προσέγγισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευρέος φάσματος σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Τα υφιστάμενα αναλυτικά προγράμματα να καταστούν πιο συμπεριληπτικά και να αναβαθμιστεί το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής.
Home