Έρχεται και επίσημα στην Κύπρο το 5G / Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός

Έρχεται και επίσημα στην Κύπρο το 5G / Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός

Το Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας δέχεται αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, μέσω του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), το οποίο αποτελεί και την αρμόδια αρχή για εξουσιοδότηση της χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, προχώρησαν με την προκήρυξη διαγωνισμού, μέσω της διαδικασίας του πλειστηριασμού, για χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων για τις ζώνες των 700 MHz και 3.6 GHz, για σκοπούς Ίδρυσης και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 5G.

Οι Εξουσιοδοτήσεις, που θα χορηγηθούν μέχρι το τέλος του 2020, ως η δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ) προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), θα έχουν χρονική διάρκεια 20 ετών και θα περιλαμβάνουν την υποχρέωση ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύων 5G που θα καλύπτουν τουλάχιστον το 70% του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλους τους αυτοκινητοδρόμους, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025. 

Δείτε επίσης:

Έρχεται το 5G Κύπρο - Προκυρήσσεται διαγωνισμός

Πώς το 5G θα αλλάξει τη ζωή μας στην Κύπρο και πότε

Παράλληλα, οι Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών θα χορηγηθούν με διαγωνιστική διαδικασία (πλειστηριασμό). Τα έγγραφα του διαγωνισμού με αντικείμενο «Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων (700 MHz, 3.6 GHz) για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» και με κωδικό αναφοράς: ΤΗΕ Δ1/2020 είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.

Σημειώνεται πως η αδειοδότηση των ραδιοσυχνοτήτων για τα δίκτυα 5G αποτελεί νομική υποχρέωση όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, η οποία, με στόχο την ταχεία ανάπτυξη των δικτύων, έχει καθορίσει συγκεκριμένες προθεσμίες υλοποίησης εντός του 2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΜΕΡΟΣ Ι – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1.    Πρόσκληση για την Υποβολή Αιτήσεων

1.1    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 (κλειστός διαγωνισμός) των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, και των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών  (ΤΗΕ) του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (Υφ. ΕΚΨΠ), εφεξής «ο Διευθυντής», προσκαλεί την υποβολή αίτησης από ενδιαφερόμενα μέρη για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία με κωδικό αναφοράς: ΤΗΕ Δ1/2020, εφεξής «ο Διαγωνισμός», που αποσκοπεί στη χορήγηση ατομικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, εφεξής «οι Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών», οι οποίες εξουσιοδοτούν τη χρήση ραδιοφάσματος για την ίδρυση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Κύπρο. 

1.2    Ο Διαγωνισμός, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

(α)    την υποβολή αιτήσεων, δηλαδή μιας (1) αίτησης από κάθε ενδιαφερόμενο. (β)    την αξιολόγηση των αιτήσεων και των αιτητών προκειμένου να επιλεγούν οι αιτητές που θα καταστούν προσοντούχοι πλειοδότες και οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πλειοδοτικές διαδικασίες, εφεξής ο «Πλειστηριασμός». (γ)    τη διεξαγωγή του Πλειστηριασμού για την ανάδειξη των προσωρινών νικητών . (δ)    την ικανοποίηση από τους προσωρινούς νικητές των μετά τη λήξη του Πλειστηριασμού απαιτήσεων. (ε)    τη χορήγηση των Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών. 1.3    Στο παρόν έγγραφο, καθορίζονται το πλαίσιο πολιτικής και ρύθμισης, τα κριτήρια που πρέπει να πληροί κάποιος για να δικαιούται να υποβάλει αίτηση (κριτήρια συμμετοχής), τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι αιτητές (κριτήρια επιλογής) για να καταστούν προσοντούχοι πλειοδότες (qualified bidders) με δικαίωμα συμμετοχής στον Πλειστηριασμό, το γενικό πλαίσιο διεξαγωγής του Πλειστηριασμού, οι μετά τη λήξη του Πλειστηριασμού απαιτήσεις, καθώς και οι όροι που διέπουν την Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών. 1.4    Πριν την έναρξη του Πλειστηριασμού θα εκδοθεί το Πακέτο Πλειοδότη που θα περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες και πλήρη περιγραφή των κανόνων υποβολής πλειοδοτικών (οικονομικών) προσφορών, καθώς και πρόνοιες αναφορικά με τις παραβάσεις των κανόνων του Πλειστηριασμού και την επιβολή σχετικών κυρώσεων. Οι προσοντούχοι πλειοδότες θα παρακολουθήσουν ενημερωτικό σεμινάριο και θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πλειστηριασμό (mock auction) πριν την έναρξη των επίσημων πλειοδοτικών διαδικασιών προκειμένου να εξοικειωθούν καταλλήλως. 1.5    Οι αιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν το έγγραφο που τιτλοφορείται «Έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων (700 MHz, 3.6 GHz, 26 GHz) για την ίδρυση και λειτουργία δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Σε περίπτωση διαφορών, μεταξύ του προαναφερθέντος εγγράφου και του παρόντος εγγράφου, το παρόν έγγραφο υπερισχύει. 

1.6    Οι αιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν τους σχετικούς Νόμους, Κανονισμούς, και Διατάγματα που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, και κυρίως τις πρόνοιες των περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμων του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, και των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, στους οποίους βασίζεται ο εν λόγω Διαγωνισμός. Όλα τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του ΤΗΕ, στη διεύθυνση https://dec.dmrid.gov.cy. 

1.7    Η διεύθυνση επικοινωνίας με το Διευθυντή είναι η ακόλουθη:

Κος Γιώργος Κωμοδρόμος

Διευθυντής Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής 

Διεύθυνση Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών: 286 Λεωφ.  Στροβόλου, 2048 Στρόβολος

Διεύθυνση Αλληλογραφίας: ΤΘ 24647, 1302 Λευκωσία

Τηλέφωνο: +357 22814854

Τηλεομοιότυπο: +357 22321925

e-mail: [email protected] 

Ιστοσελίδα: https://dec.dmrid.gov.cy 

2.    Αίτηση Συμμετοχής – Πράξη Αποδοχής

2.1    Οι αιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο με τίτλο «Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΤΗΕ Δ1/2020 για Χορήγηση Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Το έντυπο αυτό περιέχει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον Πλειστηριασμό, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων εξακρίβωσης της ταυτότητας των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, καθώς επίσης και των διορισμένων πλειοδοτών που θα έχουν το δικαίωμα να εισέλθουν στην αίθουσα πλειστηριασμού και να υποβάλουν πλειοδοτικές προσφορές εκ μέρους του αιτητή. Επίσης, το εν λόγω έντυπο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ρήτρα απαγόρευσης συμπράξεων μεταξύ των αιτητών ή/και των εξουσιοδοτημένων τους αντιπροσώπων ή/και των διορισμένων τους πλειοδοτών, και διαβεβαιώσεις για την αποδοχή της τιμής επιφύλαξης και των σχετικών προνοιών σε σχέση με την εγγύηση συμμετοχής και την ισχύ της αίτησης. Οι αιτητές προειδοποιούνται ότι η οποιαδήποτε μορφή σύμπραξης ή/και υποβολή ψευδών ή ουσιαστικά ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων συνιστούν το αδίκημα της απάτης και θα οδηγήσουν, μεταξύ άλλων, στην ακύρωση της συμμετοχής τους, στον αποκλεισμό από τον Πλειστηριασμό, στην ακύρωση όλων των προσφορών τους, στην κατάσχεση της εγγύησης συμμετοχής, ή/και στη λήψη νομικών μέτρων εναντίον τους. 

2.2    Οι αιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι αυτών πρέπει, επίσης, να υπογράψουν το έντυπο με τίτλο «Πράξη Αποδοχής Διαγωνισμού ΤΗΕ Δ1/2020» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). Η υπογραφή του εντύπου αυτού αποδεικνύει ότι ο αιτητής αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες διεξάγεται ο Πλειστηριασμός. 3.    Περιεχόμενο και Υπογραφή των Αιτήσεων

3.1    Κάθε αιτητής που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει τρία (3) αντίγραφα (1 πρωτότυπο και 2 αντίγραφα) όλων των πιο κάτω εγγράφων: 

(α)       του εντύπου με τίτλο «Αίτηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΤΗΕ Δ1/2020 για Χορήγηση Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)· 

(β)     του εντύπου με τίτλο «Πράξη Αποδοχής Διαγωνισμού ΤΗΕ Δ1/2020» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), ως Παράρτημα Α, στην πιο πάνω Αίτηση Συμμετοχής·    

 (γ)     του  εντύπου  με   τίτλο  «Εγγύηση  Συμμετοχής   στο  Διαγωνισμό  THE Δ1/2020» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6), ως Παράρτημα Β, στην πιο πάνω Αίτηση Συμμετοχής·

(δ)    του εντύπου με τίτλο «Δήλωση Ιδιοκτησίας και Ελέγχου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7), ως Παράρτημα Γ, στην πιο πάνω Αίτηση Συμμετοχής·

(ε)        του εντύπου με τίτλο «Δήλωση σχετικά με την Παράνομη Δραστηριοποίηση στις Κατεχόμενες Περιοχές της Κύπρου» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8), ως Παράρτημα Δ, στην πιο πάνω Αίτηση Συμμετοχής·

(ζ)    του επιχειρησιακού σχεδίου (για τα πρώτα 5 έτη) καθώς και του εντύπου με τίτλο «Δήλωση σχετικά με τη Χρηματοδότηση των Δραστηριοτήτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9), ως Παράρτημα Ε, στην πιο πάνω Αίτηση Συμμετοχής·

(η)    του εντύπου με τίτλο «Δήλωση σχετικά με την Εμπειρία και την Τεχνογνωσία» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10), ως Παράρτημα Στ, στην πιο πάνω Αίτηση Συμμετοχής·

(θ)    της γραπτής επιβεβαίωσης του Διευθυντή ή εκπροσώπου του, που αναφέρεται στην παράγραφο 13, ως Παράρτημα Ζ, στην πιο πάνω Αίτηση Συμμετοχής. Ένα από τα τρία (3) αντίγραφα θα δηλώνεται ως το πρωτότυπο. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των τριών (3) αντιγράφων, θα υπερισχύει το πρωτότυπο, και αν κανένα αντίγραφο δεν δηλώνεται ως το πρωτότυπο, τότε θα υπερισχύει εκείνο που θα επιλεγεί από το Διευθυντή, όπως αυτός ήθελε επιλέξει. 

3.2    Τα πρωτότυπα όλων των εγγράφων, που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1, πρέπει να είναι τυπωμένα ή δακτυλογραφημένα, και υπογραμμένα από τον αιτητή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού. Σε περίπτωση που κάποιο από τα έγγραφα που απαιτείται να είναι υπογεγραμμένο, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Εγγράφων Διαγωνισμού, δεν είναι υπογραμμένο από τον αιτητή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, η αίτηση απορρίπτεται και δεν αξιολογείται. 3.3    Η αίτηση συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), η πράξη αποδοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), η εγγύηση συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6), η δήλωση σχετικά με την ιδιοκτησία και έλεγχο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7), η δήλωση σχετικά με την παράνομη δραστηριοποίηση στις κατεχόμενες περιοχές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8), η δήλωση σχετικά με τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9), και η δήλωση σχετικά με την εμπειρία και την τεχνογνωσία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10) ετοιμάζονται και υποβάλλονται, ως έχουν στα Έγγραφα Διαγωνισμού, στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα άλλα απαραίτητα έγγραφα, δηλαδή τα υποστηρικτικά έγγραφα ή πιστοποιητικά καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο, μπορούν να υποβληθούν είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα πρωτότυπα ορισμένων εγγράφων ή πιστοποιητικών (από τα έγγραφα που μπορούν να υποβληθούν είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική γλώσσα) δεν είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, οι αιτητές υποχρεούνται να υποβάλουν αυτά τα έγγραφα ή πιστοποιητικά στην πρωτότυπη τους γλώσσα μαζί με πιστοποιημένες μεταφράσεις στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 4.    Φάκελος Αίτησης – Διεύθυνση Υποβολής Αιτήσεων

4.1    Τα έγγραφα της κάθε αίτησης πρέπει να υποβληθούν σε ένα (1) σφραγισμένο φάκελο , στον οποίο θα σημειώνεται με καθαρό και ευδιάκριτο τρόπο η λέξη «Αίτηση», το αντικείμενο του Διαγωνισμού (όπως αυτό εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος εγγράφου), ο κωδικός αναφοράς του Διαγωνισμού (όπως αυτός εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος εγγράφου), η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων (όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος εγγράφου), και οι λεπτομέρειες του αιτητή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αυτού. Στη συνέχεια, ο εν λόγω φάκελος θα εσωκλείεται σε ένα δεύτερο σφραγισμένο φάκελο  στον οποίο πρέπει να αναγράφεται με καθαρό και ευδιάκριτο τρόπο το αντικείμενο του Διαγωνισμού και να απευθύνεται προς:

Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

Διεύθυνση : 286 Λεωφόρος Στροβόλου, 2048 Στρόβολος, ΚΥΠΡΟΣ

4.2    Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Διευθυντή με την κατάθεσή τους στο Κιβώτιο Προσφορών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (286 Λεωφόρος Στροβόλου, 2048 Στρόβολος, ΚΥΠΡΟΣ). Είναι ευθύνη των αιτητών να μεριμνήσουν όπως οι αιτήσεις τους παραληφθούν πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 5.1. Αιτήσεις που λόγω όγκου δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν μέσα στο Κιβώτιο Προσφορών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών θα πρέπει να παραδίδονται στο Διευθυντή, ο οποίος θα φυλάσσει αυτές σε ασφαλισμένο χώρο. 5.    Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων – Παράταση Προθεσμίας

5.1    Όλες οι αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν από το Διευθυντή 

(α)      όχι αργότερα από τις 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 πμ,  ή

(β)     σε περίπτωση που η πιο πάνω προθεσμία παραταθεί από το Διευθυντή, με ανακοίνωσή του που θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όχι αργότερα από τη νέα ημερομηνία και ώρα που θα έχουν οριστεί από το Διευθυντή.  

5.2    Αίτηση που υποβάλλεται εκπρόθεσμα, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 5.1, απορρίπτεται και δεν αξιολογείται. 5.3    Ο Διευθυντής δύναται, κατά την κρίση του, να παρατείνει την προθεσμία για υποβολή των αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 14 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, με ή χωρίς τροποποίηση των υπολοίπων όρων του Διαγωνισμού. Η εν λόγω παράταση προθεσμίας γνωστοποιείται γραπτώς, με ταχυδρομική επιστολή ή με τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, σε κάθε πρόσωπο που έχει λάβει τα Έγγραφα Διαγωνισμού (βλ. παράγραφο 13). Η παράταση προθεσμίας δημοσιεύεται, επίσης, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 6.    Περίοδος Ισχύος των Αιτήσεων

6.1    Οι αιτήσεις θα ισχύουν για διάστημα οκτώ (8) μηνών μετά την προθεσμία που ορίστηκε για την υποβολή τους, δηλαδή μέχρι τις 24 Μαρτίου 2021, ή σε περίπτωση που η εν λόγω προθεσμία παραταθεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 5, οι αιτήσεις θα παραμένουν σε ισχύ για διάστημα οκτώ (8) μηνών μετά τη λήξη της εν λόγω παραταθείσας προθεσμίας. Αίτηση η οποία, σύμφωνα με το περιεχόμενό της ή σύμφωνα με το περιεχόμενο οποιουδήποτε εγγράφου που τη συνοδεύει, υποδηλώνει ότι παραμένει σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο από το αναφερόμενο, πιο πάνω, θα απορρίπτεται και δεν θα αξιολογείται. 

6.2    Ο Διευθυντής έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή πριν την έκδοση των Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών, και ανεξάρτητα αν η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων έχει παραταθεί ή όχι, να ζητήσει από τους αιτητές  να παρατείνουν την περίοδο ισχύος των αιτήσεών τους για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, με γραπτή ειδοποίηση προς όλους τους αιτητές μέσω ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού μηνύματος. Ανάλογη παράταση θα ζητηθεί και για την περίοδο ισχύος της εγγύησης συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 12. Οι αιτητές θα πρέπει να αποστείλουν γραπτώς τη συγκατάθεση τους στην απαιτούμενη από το Διευθυντή παράταση της ισχύος της αίτησης, καθώς και την αναθεωρημένη (ή νέα) εγγύηση συμμετοχής. Αν δεν το πράξουν, η αίτηση τους απορρίπτεται, όλες οι πλειοδοτικές προσφορές τους καθίστανται άκυρες, και η ισχύουσα εγγύηση συμμετοχής τους επιστρέφεται. Νοείται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία θα υπάρξει τέτοια παράταση ισχύος, δεν επιτρέπεται καμία άλλη τροποποίηση επί των ήδη υποβληθέντων εγγράφων ή των διαδικασιών που ήδη έχουν γίνει. 

7.    Τροποποίηση και Απόσυρση Αιτήσεων

7.1    Αιτητής δύναται, χωρίς να του επιβληθεί οποιαδήποτε κύρωση:

(α)      Να τροποποιήσει την αίτησή του, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, μόνο όπως καθορίζεται στον Κανονισμό 17(2) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί,  ή 

(β)       να τροποποιήσει ή να αποσύρει την αίτησή του, μετά την υποβολή της και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με γραπτή ειδοποίηση προς το Διευθυντή, η οποία πρέπει να παραληφθεί πριν την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων. Οποιαδήποτε τέτοια γραπτή ειδοποίηση για τροποποίηση ή απόσυρση μιας αίτησης πρέπει να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να αναγνωρίζεται άμεσα ως προς το περιεχόμενό του με το να έχει καθαρά τυπωμένη τη φράση «Ειδοποίηση Τροποποίησης/Απόσυρσης Αίτησης», το αντικείμενο του Διαγωνισμού, τον κωδικό αναφοράς του Διαγωνισμού, την προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.1), και τις λεπτομέρειες που αφορούν τον αιτητή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού. Ο εν λόγω σφραγισμένος φάκελος πρέπει να εσωκλείεται σε δεύτερο σφραγισμένο φάκελο στον οποίο να αναγράφονται με καθαρό και ευδιάκριτο τρόπο το αντικείμενο του Διαγωνισμού και να απευθύνεται προς το Διευθυντή με τον τρόπο που καθορίζεται στην παράγραφο 4. 7.2    Οποιοδήποτε αίτημα, σχετικά με τροποποίηση ή απόσυρση μιας αίτησης, που υποβάλλεται στο Διευθυντή, μετά την εκπνοή της προθεσμίας στην οποία γίνεται αναφορά στην παράγραφο 5.1, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 

7.3    Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 25.3, αίτηση, η οποία μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τροποποιείται διαφορετικά από ότι προνοείται στην παράγραφο 7.1 (α), απορρίπτεται και δεν αξιολογείται. 7.4    Η εγγύηση συμμετοχής, μιας αίτησης που βρίσκεται σε ισχύ και η οποία αποσύρεται, μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, κατάσχεται.

8.    Διευκρινίσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού

8.1    Οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει λάβει τα Έγγραφα Διαγωνισμού (σύμφωνα με την παράγραφο 13) δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις επί των Εγγράφων Διαγωνισμού, από το Διευθυντή, με ταχυδρομική επιστολή ή με τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (η διεύθυνση επικοινωνίας φαίνεται στην παράγραφο 1.7). Αιτήματα για διευκρινίσεις πρέπει να παραληφθούν από το Διευθυντή τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την υποβολή των αιτήσεων (βλ. παράγραφο 5.1), αφού σε αντίθετη περίπτωση δύναται να μην απαντηθούν. 8.2    Οι απαντήσεις και τα αντίστοιχα αιτήματα για διευκρινίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8.1, θα κοινοποιούνται γραπτώς, με ταχυδρομική επιστολή ή με τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, όχι μόνο στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει τις σχετικές διευκρινήσεις, αλλά και σε όλα τα πρόσωπα που έχουν λάβει τα Έγγραφα Διαγωνισμού, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την υποβολή των αιτήσεων. Οι εν λόγω διευκρινίσεις/απαντήσεις θα δίνονται, επίσης, μαζί με τα Έγγραφα Διαγωνισμού, σε όλα τα πρόσωπα που παραλαμβάνουν αυτά τα έγγραφα μετά την ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκαν οι αναφερθείσες διευκρινίσεις/απαντήσεις. 8.3    Οι απαντήσεις που δίνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 8.2, είναι δεσμευτικές προς όλα τα πρόσωπα που έχουν λάβει τα Έγγραφα Διαγωνισμού. 

8.4    Οποιαδήποτε επικοινωνία με το Διευθυντή, είτε γραπτή, είτε προφορική, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός από την επικοινωνία που καθορίζεται στις παραγράφους 8.1 και 8.2 πιο πάνω, δεν είναι δεσμευτική για το Διευθυντή.

9.    Τροποποίηση των Εγγράφων Διαγωνισμού 

9.1    Ο Διευθυντής δύναται να τροποποιήσει τα Έγγραφα Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 13 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα γνωστοποιείται γραπτώς, με επιστολή ή τηλεομοιότυπο, μόνο στα πρόσωπα που έχουν λάβει τα Έγγραφα Διαγωνισμού και θα είναι δεσμευτική προς τα πρόσωπα αυτά. Η κάθε τροποποίηση διατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα Έγγραφα Διαγωνισμού σε όλα τα πρόσωπα που παραλαμβάνουν τα εν λόγω έγγραφα, μετά την ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση για την τροποποίηση, και είναι επίσης δεσμευτική προς τα πρόσωπα αυτά. 9.2    Ο Διευθυντής μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να παρατείνει την προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 5.1, έτσι ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος σε δυνητικούς αιτητές να λάβουν υπόψη τους τις τροποποιήσεις κατά την προετοιμασία των αιτήσεών τους. 

10.    Εξουσίες του Διευθυντή      

Ο Διευθυντής, με βάση τις διατάξεις των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, και κυρίως των Κανονισμών 25 και 26, ως έχουν τροποποιηθεί, χωρίς να υπέχει οποιασδήποτε ευθύνης έναντι των αιτητών, έχει την εξουσία μεταξύ άλλων να πράξει τα παρακάτω: 

(α)    να επιλέγει τους αιτητές (προσοντούχοι πλειοδότες), σύμφωνα με τους όρους και τις πρόνοιες του παρόντος  εγγράφου, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για να λάβουν μέρος στον Πλειστηριασμό·

(β)    να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση, που κατά την κρίση του, παρουσιάζει ουσιώδη απόκλιση ή/και ουσιώδη ασάφεια σε σχέση με τους όρους και τις πρόνοιες του παρόντος εγγράφου·

(γ)    να  προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 25(6)(α)·

(δ)    να μειώσει τον αριθμό των υπό χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 25(6)(β)·

(ε)    να αποφασίσει τους αιτητές (προσωρινούς νικητές) στους οποίους προτίθεται να χορηγήσει τις Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών, υπό τον όρο ότι θα ικανοποιήσουν τις μετά τη λήξη του Πλειστηριασμού απαιτήσεις·

(στ)    να αποφασίσει τους αιτητές στους οποίους θα χορηγήσει τις Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών, αφού προηγουμένως αποφασίσει κατά πόσον αυτοί έχουν ικανοποιήσει τις μετά τη λήξη του Πλειστηριασμού απαιτήσεις·

(ζ)            να ενεργήσει σύμφωνα με τις πρόνοιες και διατάξεις του Πακέτου Πλειοδότη (βλ.         παράγραφο 1.4)·

 (η)    να αποκλείσει (αποβάλει) αιτητές σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, με τις     προσφορές αυτών των αιτητών ταυτόχρονα να καθίστανται άκυρες·

(θ)    να κατάσχει την εγγύηση συμμετοχής·

(ι)    να ακυρώσει το Διαγωνισμό.   

Σε τέτοια περίπτωση, ο Διευθυντής ειδοποιεί γραπτώς τους επηρεαζόμενους αιτητές. 11.    Κόστος και Έξοδα Υποβολής Αιτήσεων

Κάθε αιτητής επωμίζεται όλα τα έξοδα που ενέχονται στην ετοιμασία και στην υποβολή της αίτησής του. Επίσης, ο Διευθυντής δε θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε έξοδα των αιτητών σε σχέση με το αποτέλεσμα ή/και τη διεξαγωγή ή μη του Διαγωνισμού ή/και τις συνέπειες που πιθανόν να προκύψουν ως αποτέλεσμα της άσκησης των εξουσιών του Διευθυντή που αναφέρονται στην παράγραφο 10.

12.    Εγγύηση Συμμετοχής 

12.1    Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής πληρωτέα στο Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέσμευση των αιτητών. Η εγγύηση συμμετοχής αποτελεί κριτήριο συμμετοχής στο Διαγωνισμό και υποβάλλεται ως μέρος της αίτησης, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος εγγράφου. 

12.2    Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των €400.000 (τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ) και είναι πληρωτέο με την κατάθεση της αίτησης. Οι αιτητές δεν πρέπει να θεωρήσουν ότι το ποσό της εγγύησης συμμετοχής έχει οποιαδήποτε σχέση με την αξία των Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών, όπως αυτή θα προκύψει ως αποτέλεσμα του Πλειστηριασμού. 

12.3    Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει:

(α)    να είναι τραπεζική εγγύηση που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα  που λειτουργεί νόμιμα στην Κύπρο, ή σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτη χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Government Procurement Agreement - GPA) ή σε άλλη χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και έχει, σύμφωνα με τη νομοθεσία των χωρών αυτών, δικαίωμα έκδοσης τέτοιων τραπεζικών εγγυήσεων, 

(β)    να συνταχθεί σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6, έτσι ώστε να είναι αμετάκλητη, πληρωτέα επί τη εμφανίσει και να περιλαμβάνει δήλωση της τράπεζας που παρέχει την τραπεζική εγγύηση ότι φέρει την ευθύνη ως κύριος χρεώστης, δήλωση με την οποία η τράπεζα αποποιείται όλων των ενστάσεων, όπως επίσης και δήλωση για πληρωμή υπέρ του Διευθυντή σε περίπτωση κατάσχεσης της τραπεζικής εγγύησης, και

(γ)        να ισχύει για διάστημα εννέα (9) μηνών μετά την προθεσμία που ορίστηκε για την υποβολή της, δηλαδή μέχρι τις 24 Απριλίου 2021, ή σε περίπτωση που η εν λόγω προθεσμία παραταθεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 5, η εγγύηση συμμετοχής θα παραμένει σε ισχύ για διάστημα εννέα (9) μηνών μετά τη λήξη της εν λόγω παραταθείσας προθεσμίας.   

12.4    Τραπεζική εγγύηση που υποβάλλεται ως εγγύηση συμμετοχής και δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της παραγράφου 12 θα απορρίπτεται, και οι αιτητές που υπέβαλαν τέτοια τραπεζική εγγύηση θα αποκλείονται του Διαγωνισμού. 

12.5    Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε προσωρινός νικητής δεν καταβάλει το απαιτούμενο τέλος της Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 33 και με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 33, ή παραλείψει να ικανοποιήσει τις μετά τη λήξη του Πλειστηριασμού απαιτήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 32.1, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποσυρθεί ή αποκλεισθεί ή αποβληθεί από το Διαγωνισμό, το ποσό της εγγύησης συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 12.2 κατάσχεται υπέρ της Δημοκρατίας. 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε προσοντούχος πλειοδότης δεν αποδεχθεί την τιμή εκκίνησης, όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 30.1, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αποσυρθεί ή αποκλεισθεί ή αποβληθεί από το Διαγωνισμό, το ποσό της εγγύησης συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 12.2 κατάσχεται υπέρ της Δημοκρατίας. 

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε αιτητής, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού που έπεται της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 5.1, αποσύρει την αίτησή του ενώ αυτή βρίσκεται σε ισχύ, ή παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με αυτή, ή δεν έχει ικανοποιήσει οποιαδήποτε άλλη πρόνοια των Εγγράφων Διαγωνισμού ή του Πακέτου Πλειοδότη (βλ. παράγραφο 1.4) για την οποία επιτρέπεται η κατάσχεση της εγγύησης συμμετοχής, ο Διευθυντής θα θεωρεί ότι ως αποτέλεσμα τούτου το δημόσιο υπέστη ζημιά και το ποσό της εγγύησης συμμετοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 12.2 θα κατάσχεται υπέρ της Δημοκρατίας. 

12.6    Αν για οποιοδήποτε λόγο, σύμφωνα με την παράγραφο 12.5, οποιουδήποτε αιτητή κατασχεθεί το ποσό της εγγύησης συμμετοχής, τότε ταυτόχρονα ο εν λόγω αιτητής αποκλείεται (αποβάλλεται) από το Διαγωνισμό και όλες οι προσφορές του ακυρώνονται. 

12.7    Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται, τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος εγγράφου και των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, στον/στους:

(α)      προσωρινό νικητή, εφόσον αυτός ικανοποιήσει όλες τις μετά τη λήξη του     Πλειστηριασμού απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 32.1·

(β)    αποτυχόντες προσοντούχους πλειοδότες, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία χορήγησης της Εξουσιοδότησης (των Εξουσιοδοτήσεων) Ραδιοεπικοινωνιών· 

(γ)    αιτητές που δεν πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης, εντός τριάντα (30) ημερών από     την ημερομηνία κατά την οποία ο Διευθυντής έλαβε τη σχετική απόφαση του·

(δ)    αιτητές (όλους), αν ο Διευθυντής επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμά του να ακυρώσει το Διαγωνισμό, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε τη σχετική απόφασή του. 

13.    Πρόσωπα που Έχουν Λάβει τα Έγγραφα Διαγωνισμού

13.1    Ως πρόσωπα (ενδιαφερόμενοι ή/και αιτητές) που έχουν λάβει τα Έγγραφα Διαγωνισμού, και ως εκ τούτου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, θεωρούνται τα πρόσωπα που έχουν υποβάλει στο Διευθυντή κατάλληλα υπογραμμένη τη «Δήλωση Παραλαβής των Εγγράφων Διαγωνισμού, Κωδικός Αναφοράς: TΗΕ Δ1/2020» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4), και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 13.2 έχουν λάβει από το Διευθυντή ή εκπρόσωπό του γραπτή επιβεβαίωση λήψης της εν λόγω Δήλωσης Παραλαβής των Εγγράφων Διαγωνισμού. 

13.2    Ο Διευθυντής, ή εκπρόσωπός του, εκδίδει την προαναφερθείσα γραπτή επιβεβαίωση μόνο αν ο ενδιαφερόμενος/αιτητής καταβάλει στο Διευθυντή το ποσό των €300 (τριακοσίων  ευρώ) σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή. 13.3    Η αίτηση που δεν έχει εξασφαλίσει την προαναφερθείσα γραπτή επιβεβαίωση του Διευθυντή, με ακριβή αναφορά στο όνομα του αιτητή, απορρίπτεται και δεν αξιολογείται. 13.4    Ένα ενδιαφερόμενο πρόσωπο που έχει λάβει τα Έγγραφα Διαγωνισμού δύναται, αν το επιθυμεί, να μην υποβάλει αίτηση.  

ΜΕΡΟΣ ΙΙ –ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣHΣ

14.    Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων (Ραδιοφάσμα) 

14.1    Τα Έγγραφα Διαγωνισμού αφορούν τη χορήγηση (αδειοδότηση) ατομικών δικαιωμάτων χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες 700 MHz  και 3.6 GHz  για την ίδρυση και λειτουργία δικτύου/ων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 14.2    Με το Διαγωνισμό προσφέρεται στην Αγορά όλο το διαθέσιμο ραδιοφάσμα, στις ζώνες 700 MHz (ήτοι 2x30MHz) και 3.6 GHz (ήτοι 400ΜHz), το οποίο αναμένεται να χορηγηθεί στους αιτητές που θα καταστούν προσωρινοί νικητές μέσω της διαδικασίας του Πλειστηριασμού. 

14.3    Το διαθέσιμο ραδιοφάσμα χωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες, την Κατηγορία Α και την Κατηγορία Β. 

Η Κατηγορία Α αποτελείται από τέσσερις (4) ξεχωριστές Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών,  έκαστη  των οποίων περιλαμβάνει ένα (1) «Βασικό Πακέτο Ραδιοφάσματος», δηλαδή ένα (1) μη προκαθορισμένο φασματικό τμήμα (2x5MHz) στη ζώνη των 700 MHz και ένα (1) μη προκαθορισμένο φασματικό τμήμα (50MHz) στη ζώνη των 3.6 GHz (βλ. Πίνακα 1). 

Η Κατηγορία Β περιλαμβάνει το «Επιπρόσθετο Ραδιοφάσμα», το οποίο θα προστεθεί στις Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών που θα προκύψουν από την Κατηγορία Α, ή θα αποτελέσει το ραδιοφάσμα καινούργιων Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών (όπου εφαρμόζεται). Η Κατηγορία Β χωρίζεται σε δύο (2) Υποκατηγορίες, την Υποκατηγορία Β1 και την Υποκατηγορία Β2. Η Υποκατηγορία Β1 περιλαμβάνει δύο (2) μη προκαθορισμένα φασματικά τμήματα (2x5MHz) στη ζώνη των 700 MHz , και η Υποκατηγορία Β2 περιλαμβάνει τέσσερα (4) μη προκαθορισμένα φασματικά τμήματα (50MHz) στη ζώνη των 3.6 GHz (βλ. Πίνακα 2). 

Κατηγορία Ραδιοφάσματος    Ζώνη Ραδιοσυχνοτήτων    Για κάθε Εξουσιοδότηση    Συνολικός Αριθμός Βασικών Πακέτων

        Αριθμός Φασματικών Τμημάτων    Εύρος Ραδιοφάσματος    

Κατηγορία Α    700 MHz    1 

(Βασικό Πακέτο)    2x5 MHz    4

    3.6 GHz        50 MHz    

Πίνακας 1. Βασικό Πακέτο Ραδιοφάσματος προς αδειοδότηση

Κατηγορία Ραδιοφάσματος    Ζώνη Ραδιοσυχνοτήτων    Για κάθε Εξουσιοδότηση    Συνολικός Αριθμός Φασματικών Τμημάτων

        Αριθμός Φασματικών Τμημάτων    Εύρος Ραδιοφάσματος    

Υποκατηγορία Β1    700 MHz    1    2x5 MHz    2

Υποκατηγορία Β2    3.6 GHz    1    50 MHz    4

Πίνακας 2. Επιπρόσθετο Ραδιοφάσμα προς αδειοδότηση 

14.4    Οι προσοντούχοι πλειοδότες δικαιούνται να διεκδικήσουν και να αποκτήσουν ραδιοφάσμα και από τις δύο Κατηγορίες Α και Β. Η συμμετοχή στην πλειοδοτική διαδικασία της Κατηγορίας Α είναι υποχρεωτική. Η συμμετοχή στις πλειοδοτικές διαδικασίες των Υποκατηγοριών Β1 και Β2 είναι προαιρετική . Το συνολικό ραδιοφάσμα, το οποίο προσοντούχοι πλειοδότες δύνανται να αποκτήσουν, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2x10MHz στη ζώνη των 700 MHz και τα 100MHz στη ζώνη των 3.6 GHz. 14.5    Στον κάθε νικητή του Πλειστηριασμού θα χορηγηθεί μία (1) Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών που θα περιλαμβάνει συνεχόμενο ραδιοφάσμα (2Χ5 MHz ή 2Χ10 MHz που θα προκύψει από τις πλειοδοτικές διαδικασίες Κατηγορίας Α και Υποκατηγορίας Β1) στη ζώνη των 700 MHz, ή/και συνεχόμενο ραδιοφάσμα (50 MHz ή 100 MHz που θα προκύψει από τις πλειοδοτικές διαδικασίες Κατηγορίας Α και Υποκατηγορίας Β2) στη ζώνη των 3.6 GHz. Tα συγκεκριμένα (ακριβή) φασματικά τμήματα, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα 3, που θα χορηγηθούν σε κάθε νικητή, θα καθοριστούν μέσω σχετικής πλειοδοτικής διαδικασίας (βλ. παράγραφο 28.8).

Ζώνη Ραδιοσυχνοτήτων    Φασματικό Τμήμα    Εύρος 

Φάσματος    Φάσμα Ανοδικής 

Ζεύξης 

(δέκτες βάσης)    Φάσμα Καθοδικής Ζεύξης

(πομποί βάσης)

700 MHz

    ΦΤ1    2x5 MHz    703-708MHz    758-763MHz

    ΦΤ2    2x5 MHz    708-713MHz    763-768MHz

    ΦΤ3      2x5 MHz    713-718MHz    768-773MHz

    ΦΤ4    2x5 MHz    718-723MHz    773-778MHz

    ΦΤ5    2x5 MHz    723-728MHz    778-783MHz

    ΦΤ6    2x5 MHz    728-733MHz    783-788MHz

3.6 GHz    ΦΤ7    1x50 MHz    3400 MHz – 3450 MHz

    ΦΤ8    1x50 MHz    3450 MHz – 3500 MHz

    ΦΤ9    1x50 MHz    3500 MHz – 3550 MHz

    ΦΤ10    1x50 MHz    3550 MHz – 3600 MHz

    ΦΤ11    1x50 MHz    3600 MHz – 3650 MHz

    ΦΤ12    1x50 MHz    3650 MHz – 3700 MHz

    ΦΤ13    1x50 MHz    3700 MHz – 3750 MHz

    ΦΤ14    1x50 MHz    3750 MHz – 3800 MHz

Πίνακας 3.  Συγκεκριμένα (ακριβή) Φασματικά Τμήματα (ΦΤ) 

14.6    Επισημαίνεται ότι το υπό αδειοδότηση ραδιοφάσμα ενδέχεται να επηρεάζεται από ραδιοεπικοινωνιακές εκπομπές που προέρχονται από γειτονικές χώρες ή/και από τα κατεχόμενα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρεί σε παρεμβάσεις προς τις γειτονικές χώρες, ζητώντας την επίλυση των προβλημάτων από παρεμβολές, στο πλαίσιο των προνοιών  της ITU (International Telecommunications Union) και της στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU assistance), και συνάπτει διασυνοριακές συμφωνίες οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται (υποχρεωτικά) από τους Παρόχους. Είναι γεγονός ότι τα σοβαρότερα προβλήματα προέρχονται από τα κατεχόμενα, λόγω της αδυναμίας ελέγχου αυτών των περιοχών από την Κυπριακή Δημοκρατία. 15.    Πρόνοιες και Τεχνικές Απαιτήσεις 

15.1    Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υιοθετεί (υποχρεωτικά) τις Οδηγίες, Κανονισμούς και Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως την “Κοινωνία του Gigabit 2025” και το “Σχέδιο Δράσης 5G”. Επιπρόσθετα, υιοθετεί (προαιρετικά) Αποφάσεις (ERC/ΕCC Decisions) της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (CEPT), της οποίας είναι επίσης μέλος.  

Στο πλαίσιο της ευελιξίας που παρέχει η σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύνηθες πρακτική είναι να επιβάλλονται οι ελάχιστοι δυνατοί τεχνικοί περιορισμοί, έτσι ώστε να μην επιβαρύνονται αχρείαστα οι εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις και οι καταναλωτές. Βέβαια, το δικαίωμα να επιβάλλονται αυστηρότερα μέτρα διατηρείται (όπου χρειάζεται).  

15.2    Ζώνη 700 MHz

15.2.1    Η ζώνη των 700 MHz εξουσιοδοτείται για την ίδρυση και λειτουργία επίγειων συστημάτων, ικανών να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τις πρόνοιες και τεχνικές παραμέτρους της Εκτελεστικής Απόφασης 2016/687/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 15.2.2    Η ζώνη των 700 MHz εξουσιοδοτείται για αμφίδρομα συμμετρικά συστήματα με διαίρεση συχνότητας (Frequency Division Duplex - FDD), σύμφωνα με τις ακόλουθες ρυθμίσεις. Η διαπόσταση αμφίδρομης επικοινωνίας είναι 55 MHz, με μετάδοση τερματικού σταθμού (ανοδική ζεύξη FDD) στην κατώτερη ζώνη συχνοτήτων 703-733 MHz και με μετάδοση σταθμού βάσης (καθοδική ζεύξη FDD) στην ανώτερη ζώνη συχνοτήτων 758-788 MHz. 

15.2.3    Οι εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να λειτουργούν το ραδιοεπικοινωνιακό εξοπλισμό (σταθμός βάσης και τερματικός σταθμός) εφαρμόζοντας τις τεχνικές παραμέτρους που αναφέρονται στα παραρτήματα Β και Γ της Εκτελεστικής Απόφασης 2016/687/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά το όριο ισχύος σταθμού βάσης εντός του φασματικού τμήματος, η εκάστοτε εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υποχρεούται να εφαρμόσει το όριο του Πίνακα 4. Ζώνη συχνοτήτων    Μέγιστη μέση EIRP(1)    Εύρος ζώνης μέτρησης

Φασματικό τμήμα που εκχωρείται στην εκάστοτε εξουσιοδοτημένη επιχείρηση    64 dBm/5MHz ανά κεραία    5 MHz

(1) Ισοδύναμη ισότροπα ακτινοβολούμενη ισχύς (EIRP): η συνολική ισχύς που ακτινοβολείται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, ανεξάρτητα από τη διάρθρωση του σταθμού βάσης. Πίνακας 4. Όριο ισχύος σταθμού βάσης εντός φασματικού τμήματος

15.2.4    Οι τεχνικές παράμετροι με την ονομασία «μάσκες άκρων φασματικού τμήματος (Block Edge Mask – BEM)», οι οποίες και ορίζονται  στα παραρτήματα Β και Γ της Εκτελεστικής Απόφασης 2016/687/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελούν ουσιαστική συνιστώσα των αναγκαίων προϋποθέσεων συνύπαρξης, όταν δεν υπάρχουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ παρακείμενων δικτύων. Οι εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν λιγότερο αυστηρές τεχνικές παραμέτρους, νοουμένου ότι έχουν συμφωνήσει με τους παρόχους εκμετάλλευσης γειτονικών δικτύων και έχουν υποβάλει στο Διευθυντή γραπτή υπογραμμένη συμφωνία. 15.2.5    Η διαβούλευση με τον πάροχο  της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (Velister Ltd) στην Κυπριακή Δημοκρατία για μετακίνηση των εκπομπών της από τη ζώνη των 700 MHz έχει ολοκληρωθεί. Αποτέλεσμα τούτου, οι εκπομπές του εν λόγω παρόχου στα κανάλια 49 και 50 (694 – 710 MHz), αναμένεται να τερματιστούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2020. Επίσης, σε πρόσφατες μετρήσεις παρατηρείται εκπομπή αναλογικής τηλεόρασης, στο κανάλι 53 (726-734 MHz), προερχόμενης από τα κατεχόμενα, η οποία αναμένεται να τερματιστεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2020. 

15.3    Ζώνη 3.6 GHz

15.3.1    Η ζώνη των 3.6 GHz εξουσιοδοτείται για την ίδρυση και λειτουργία επίγειων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τις πρόνοιες και τεχνικές παραμέτρους της Εκτελεστικής Απόφασης 2019/235/ΕΕ της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τα πορίσματα της CEPT Έκθεσης 67 θα εφαρμόζονται προκειμένου να προωθείται η χρήση ολόκληρης της ζώνης των 3.6 GHz. 15.3.2    Η ζώνη των 3.6 GHz εξουσιοδοτείται για συστήματα με αμφίδρομη διαίρεση χρόνου (Time Division Duplex - TDD). 15.3.3    Οι εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να λειτουργούν το ραδιοεπικοινωνιακό εξοπλισμό (σταθμός βάσης και τερματικός σταθμός) εφαρμόζοντας τις τεχνικές παραμέτρους που αναφέρονται στα παραρτήματα Α, Γ και Δ της Εκτελεστικής Απόφασης 2019/235/ΕΕ της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα πορίσματα της ECC Έκθεσης 296, οι εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να λειτουργήσουν συγχρονισμένα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών . Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να συντονιστούν και να συμφωνήσουν μεταξύ τους τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Συγχρονισμένης Λειτουργίας (δηλ. τη δομή πλαισίου για την αποφυγή ταυτόχρονων μεταδόσεων UL/DL, το συγκεκριμένο λόγο μετάδοσης DL/UL, και το μήκος πλαισίου που συμβάλλει στην απόδοση του δικτύου, την κοινή αναφορά ρολογιού φάσης, και τους περιορισμούς ακρίβειας/απόδοσης) και να υποβάλουν στο Διευθυντή γραπτή υπογραμμένη συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των εξουσιοδοτημένων επιχειρήσεων, τότε ο Διευθυντής ΤΗΕ θα καθορίσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Συγχρονισμένης Λειτουργίας. 

15.3.4    Οι τεχνικές παράμετροι με την ονομασία «μάσκες άκρων φασματικού τμήματος (Block Edge Mask – BEM)», οι οποίες και ορίζονται  στα παραρτήματα Γ και Δ της Εκτελεστικής Απόφασης 2019/235/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελούν ουσιαστική συνιστώσα των αναγκαίων προϋποθέσεων συνύπαρξης, όταν δεν υπάρχουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ παρακείμενων δικτύων. Οι εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν λιγότερο αυστηρές τεχνικές παραμέτρους, νοουμένου ότι έχουν συμφωνήσει με τους παρόχους εκμετάλλευσης γειτονικών δικτύων και έχουν υποβάλει στο Διευθυντή γραπτή υπογραμμένη συμφωνία. 

15.3.5    Η ανάπτυξη των δικτύων 5G θα πρέπει να παρέχει επαρκή προστασία στους επίγειους δορυφορικούς σταθμούς, «ΔΣ Μακάριος» της CYTA (34.861114ο Β, 33.382515ο Α) και «ΔΣ Hellas Sat» που βρίσκονται στην Κακορατζιά (περιοχή Κοφίνου), καθώς και «ΔΣ Ερμής» της CYTA (34.801828ο Β, 33.371679ο Α) που βρίσκεται στην περιοχή Αγίου Θεόδωρου Λάρνακας. Για την προστασία των πιο πάνω δορυφορικών σταθμών, οι εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται, στη βάση της Εκτελεστικής Απόφασης 2019/235/ΕΕ η οποία τροποποιεί την Εκτελεστική Απόφαση 2008/411/ΕΕ, της CEPT Έκθεσης 67 και της ECC Έκθεσης 254, και προκειμένου να διασφαλίζεται η αρμονική συνύπαρξη των υπηρεσιών 5G με τις δορυφορικές υπηρεσίες, να λαμβάνουν τα πιο κάτω μέτρα:

(α)    Σε σχέση με τις κεραίες 5G (όπου χρειάζεται):

(i)    Sector blanking. (ii)    Down tilting. (iii)     Περιορισμός του ύψους εγκατάστασης. 

(β)    Περιορισμός της ισχύς εκπομπής των σταθμών 5G:

(i)    Στη ζώνη 3400-3800 MHz, η μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση ηλεκτρικού πεδίου, μετρήσιμης στην κεραία του επίγειου δορυφορικού σταθμού, είναι 27 dBμV/m, εξαιρουμένου της ζώνης 3700-3710 MHz όπου είναι -17 dBμV/m. (ii)    Στη ζώνη άνω των 3800 MHz, εφαρμόζονται τα όρια που καθορίζονται στην Εκτελεστική Απόφαση 2019/235/ΕΕ, Παράρτημα, Πίνακας 7. (γ)    Μη ανάπτυξη σταθμών 5G σε ακτίνα 1500 μέτρων γύρω από τους δορυφορικούς σταθμούς, ΔΣ Μακάριος, ΔΣ Hellas Sat και ΔΣ Ερμής (ζώνες αποκλεισμού). Οι εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις δύνανται να εφαρμόσουν λιγότερο αυστηρές τεχνικές παραμέτρους, από αυτές που αναφέρονται πιο πάνω, νοουμένου ότι έχουν συμφωνήσει με τους επηρεαζόμενους παρόχους δορυφορικών υπηρεσιών και έχουν υποβάλει στο Διευθυντή γραπτή υπογραμμένη συμφωνία. 16.    Μελλοντικές Αδειοδοτήσεις

16.1    Η ζώνη των 26 GHz  ήταν αντικείμενο της πρόσφατης δημόσιας διαβούλευσης, τα αποτελέσματα της οποίας καταδεικνύουν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία ζήτησης της Αγοράς. Ως εκ τούτου, η ζώνη των  26 GHz δεν προσφέρεται για αδειοδότηση με το παρόν έγγραφο. Αναμένεται, στο μέλλον, να επαναξιολογηθεί το ενδιαφέρον της Αγοράς για την αδειοδότηση της ζώνης

16.2    Επίσης διεξάγονται μελέτες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για εξεύρεση επιπλέον ραδιοφάσματος για τις ανάγκες των ασύρματων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, η Κυπριακή Δημοκρατία ακολουθεί αυτές τις Ευρωπαϊκές αποφάσεις, οι οποίες στοχεύουν στην αδειοδότηση ενός περιβάλλοντος, όπου οι παροχείς κινητών υπηρεσιών να είναι σε θέση να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της αγοράς για νέες υπηρεσίες προς όφελος των καταναλωτών. 17.    Υποχρέωση Συμμόρφωσης με την περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νομοθεσία 

Ο οργανισμός που θα εξασφαλίσει Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών υποχρεούται όπως συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις τις οποίες ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων δύναται να επιβάλει, δυνάμει των εξουσιών που δίδουν σε αυτόν οι πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 (Ν.112(Ι)/2004) καθώς και οι πρόνοιες της κείμενης δευτερογενούς νομοθεσίας, ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, όπως:

(α)    η περί Καθορισμού Όρων ή/και Ειδικών Υποχρεώσεων Δυνάμει Γενικής Εξουσιοδότησης Απόφαση του 2015, ΚΔΠ 10/2015, 

(β)    το περί Διοικητικών Τελών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα του 2018, ΚΔΠ 247/2018, 

(γ)    το περί Καθορισμού της Ποιότητας παροχής των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα του 2005, ΚΔΠ 74/2005, 

(δ)    το περί Εθνικής Περιαγωγής Διάταγμα του 2013, ΚΔΠ 335/2013,

(ε)    το Περί Παροχής Συνεγκατάστασης και από Κοινού Χρήσης Διευκολύνσεων Διάταγμα του 2013, ΚΔΠ 247/2013, 

(στ)    το Περί της Πρόσβασης στο Ανοικτό Διαδίκτυο Διάταγμα του 2017, ΚΔΠ 72/2017,

(ζ)    η περί Μεθοδολογίας Ορισμού των Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Απόφαση του 2005, ΚΔΠ 148/2005,

(η)    το Περί Καθορισμού των Διαδικασιών Ορισμού και Ανάλυσης Αγορών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Διάταγμα του 2005, ΚΔΠ 147/2005.

18.    Υποχρέωση Συμμόρφωσης με την περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών Νομοθεσία

18.1    Ο οργανισμός που θα εξασφαλίσει Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών υποχρεούται όπως συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Νόμου Περί Ασφάλειας Δικτύων και Συστημάτων Πληροφοριών  Νόμου του 2018 (Ν. 17(Ι)/2018), ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, νοουμένου ότι υπόκειται στην εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω Νόμου. Στο παρόν στάδιο, και ειδικότερα για τα θέματα ασφάλειας δικτύων και συστημάτων πληροφοριών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όλοι οι παροχείς δικτύων και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται να εφαρμόζουν τη δευτερογενή νομοθεσία που έχει εκδοθεί από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, δυνάμει του Νόμου Ν.112(Ι)/2004, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί. Συγκεκριμένα, για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων για δίκτυα 5G,  οι παροχείς υποχρεούνται σε συμμόρφωση με τις πρόνοιες των ακόλουθων Διαταγμάτων, ως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται:

(α)    «Διάταγμα περί Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών Κ.Δ.Π. 253/2011». (β)    «Διάταγμα περί Κοινοποίησης των παραβιάσεων ασφάλειας ή απώλειας ακεραιότητας δικτύων ή και υπηρεσιών, Κ.Δ.Π. 371/2013». (γ)    «Διάταγμα περί Γνωστοποίησης Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Κ.Δ.Π. 190/2015». 18.2    Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας βρίσκεται στη διαδικασία μελέτης και αξιολόγησης των θεμάτων κυβερνοασφάλειας των υποδομών 5G, με σκοπό την έκδοση Απόφασης (δευτερογενούς νομοθεσίας) με την οποία θα καθορίζεται ειδικό πλαίσιο μέτρων ασφάλειας για τα δίκτυα και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 5G, στη βάση  των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της 22 Μαρτίου 2019 και της 3 Δεκεμβρίου 2019, καθώς και της σύστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), “COMMISSION RECOMMENDATION of 26.3.2019 on Cybersecurity of 5G networks”. Όλοι οι παροχείς δικτύων και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 5G θα υποχρεούνται να συμμορφώνονται και να εφαρμόζουν το πλαίσιο και τα μέτρα ασφάλειας που θα καθορίζονται στην εν λόγω Απόφαση. Για την έκδοση της προαναφερόμενης Απόφασης, η ΑΨΑ θα λάβει υπόψη:

(α)    την αξιολόγηση κινδύνων στον κυβερνοχώρο, που επηρεάζουν τα δίκτυα 5G σε εθνικό επίπεδο (National Risk Assessment on 5G) και τα συμπεράσματα για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας,

(β)    την Ευρωπαϊκή αξιολόγηση επικινδυνότητας για τα δίκτυα 5G (EU Coordinated Risk  Assessment on 5G) σε επίπεδο της Ένωσης, της  9ης Οκτωβρίου 2019, η οποία βασίστηκε στις εθνικές αξιολογήσεις κινδύνων,

(γ)    το έγγραφο Σύστασης της “Cybersecurity of 5G networks – EU Toolbox of risk mitigating measures”, της 29ης Ιανουαρίου 2020. 19.    Επικράτεια Άσκησης και Διάρκεια της Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών

19.1    Τηρουμένων των διατάξεων τυχόν λύσης του Κυπριακού, τα ατομικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων (Εξουσιοδοτήσεις Ραδιοεπικοινωνιών) που χορηγούνται δια της παρούσας διαδικασίας αφορούν ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επί του παρόντος, όμως, η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε εκείνες τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η Κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. 19.2    Η χρονική διάρκεια ισχύος της Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών είναι για είκοσι (20) χρόνια. Αναμένεται ότι θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση, τουλάχιστον δύο (2) χρόνια πριν τη λήξη της κάθε εξουσιοδότησης, προκειμένου να συζητηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις, είτε της ανανέωσης της κάθε εξουσιοδότησης είτε της προκήρυξης νέου διαγωνισμού. 

20.    Υποχρεώσεις Κάλυψης

20.1    Η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υποχρεούται να ιδρύσει και να λειτουργήσει ευρυζωνικό δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών πέμπτης γενεάς (5G) για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα καλύπτει το 70% του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και όλους τους αυτοκινητοδρόμους , μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025. 

20.2    Σε περίπτωση που η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση κατέχει ραδιοφάσμα και σε άλλη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων, στην οποία μπορούν επίσης να αναπτυχθούν ευρυζωνικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών πέμπτης γενεάς (5G), τότε η υποχρέωση κάλυψης που αναφέρεται στην παράγραφο 20.1 αφορά το δίκτυο της εξουσιοδοτημένης επιχείρησης στο σύνολό του, ανεξάρτητα από τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται. 21.    Υποχρεώσεις Ταχύτητας Πρόσβασης

Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 17, και αναφορικά με όλη την έκταση κάλυψης του δικτύου πεμπτης γενεάς (5G) που διαθέτει, η  εξουσιοδοτημένη επιχείρηση  υποχρεούται να προσφέρει στους χρήστες (καταναλωτές) δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps, ως αποτέλεσμα συμψηφισμένης ταχύτητας, όπως αυτή προκύπτει από όλες τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση. 22.    Τιμή Επιφύλαξης

22.1    Η τιμή επιφύλαξης (reserved price) αντικατοπτρίζει την κατώτατη τιμή, στην οποία η Αρμόδια Αρχή είναι διατεθειμένη να προσφέρει το σχετικό ραδιοφάσμα. 

22.2    Σε σχέση με την Κατηγορία Α (βλ. παράγραφο 14.3), η τιμή επιφύλαξης για κάθε «Βασικό Πακέτο Ραδιοφάσματος» καθορίζεται στα €6.000.000 (έξι εκατομμύρια ευρώ). 

22.3     Σε σχέση με την Υποκατηγορία Β1 (βλ. παράγραφο 14.3), η τιμή επιφύλαξης για κάθε Φασματικό Τμήμα (2x5MHz), στη ζώνη των 700 MHz, καθορίζεται στα €3.500.000 (τρία εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ). 22.4    Σε σχέση με την Υποκατηγορία Β2 (βλ. παράγραφο 14.3), η τιμή επιφύλαξης για κάθε Φασματικό Τμήμα (50MHz), στη ζώνη των 3.6 GHz, καθορίζεται στα €2.500.000 (δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ). 23.    Ανάπτυξη Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας – Έκθεση σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

23.1    Το πλαίσιο, όσον αφορά την ανάπτυξη (εγκατάσταση και λειτουργία) σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, είναι αυτό που έχει υιοθετήσει το Υπουργικό Συμβούλιο (Απόφαση με αρ. 63.006 και ημερ. 14/12/05) και περιγράφεται στο έγγραφο με τίτλο «Πολιτική και Διαδικασίες για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας με Δυνατότητα Εκπομπής», και το οποίο ενσωματώθηκε στις πιο κάτω σχετικές νομοθεσίες, όπως έχουν τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί:

(α)     Το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Γενικό (Τροποποιητικό) Διάταγμα Ανάπτυξης του 2006. (β)    Η Εντολή με αρ. 3 του 2006 (Σταθμοί Ραδιοεπικοινωνίας) του Υπουργού Εσωτερικών. (γ)     Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμοί του 2004. (δ)     Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008. 

(ε)    Το περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Διαδικασία εξέτασης και περίοδος εξέτασης αίτησης για έκδοση άδειας οικοδομής για ορισμένες οικοδομές) Διάταγμα του 2009. 23.2    Οι όροι, περιορισμοί και υποχρεώσεις, σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, είναι αυτοί που υιοθέτησε το Υπουργικό Συμβούλιο (Απόφαση με αρ. 63.006 και ημερ. 14/12/05) και περιγράφονται στο έγγραφο με τίτλο “Πολιτική και Διαδικασίες για την Εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας με Δυνατότητα Εκπομπής”. Ως Εθνικά Όρια Έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται στην πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Σύσταση 1999/519/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz – 300 GHz)» (EE L 199 της 30.7.1999, σ. 59). Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την εφαρμογή των ακόλουθων προνοιών: 

(α)    Οι εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να λειτουργούν τους σταθμούς του δικτύου τους με τέτοιες παραμέτρους λειτουργίας (χαρακτηριστικά εκπομπής, διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας, κλπ.), ώστε σε οποιαδήποτε τοποθεσία, τα συνολικά επίπεδα έκθεσης από τις εκπομπές του δικού τους ραδιοεπικοινωνιακού εξοπλισμού και οποιουδήποτε άλλου συστήματος ραδιοεπικοινωνίας να είναι μέσα στα Εθνικά Όρια Έκθεσης, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται από το Υπουργείο Υγείας. 

    Ο Υπουργός Υγείας δύναται με Απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται  στην  Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αναθεωρεί τα Εθνικά Όρια Έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, η οποία αναθεώρηση δύναται να συνίσταται στην υιοθέτηση αυστηρότερων ορίων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.  

(β)    Προτού εγκαταστήσει και λειτουργήσει σταθμό, η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υποχρεούται να διεξάγει σχετική μελέτη εκτίμησης των συνολικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην περιοχή που πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνεισφέρουσες πηγές, συμπεριλαμβανομένων και συνεισφορών από πηγές χαμηλών συχνοτήτων. (γ)    Η ακριβής τοποθεσία εγκατάστασης του σταθμού και τα αποτελέσματα της μελέτης εκτίμησης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων θα υποβάλλονται στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, τέσσερις (4) εβδομάδες πριν την ημερομηνία εγκατάστασης του σταθμού, συμπληρώνοντας ειδικό έντυπο γνωστοποίησης. 

(δ)    Αν η εκτίμηση των συνολικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων υπερβαίνει το 30% του  Εθνικού Ορίου Έκθεσης, η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ολόκληρη τη μελέτη εκτίμησης των συνολικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που έχει διεξάγει. 

23.3    Οι εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρμόζουν το ισχύον πλαίσιο ανάπτυξης (εγκατάστασης και λειτουργίας) σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, όπως αυτό τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΤΩΝ

24.    Άνοιγμα Αιτήσεων

24.1    Όλοι οι φάκελοι αιτήσεων θα ανοιχτούν από το Διευθυντή, ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού, αμέσως μετά την εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 5.1, στην παρουσία του Προέδρου της Τεχνικής Επιτροπής Ραδιοσυχνοτήτων (ΤΕΡ) ή εκπροσώπου του, η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, και ενός άλλου μέλους της ΤΕΡ. Στη διαδικασία ανοίγματος των φακέλων των αιτήσεων δύναται να παρευρίσκεται και εκπρόσωπος του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας. 24.2    Με την ολοκλήρωση του ανοίγματος των φακέλων, οι αιτήσεις παραδίδονται στον Πρόεδρο της ΤΕΡ ή στον εκπρόσωπό του. 25.    Αξιολόγηση Αιτήσεων

25.1    Η ΤΕΡ αξιολογεί τους αιτητές και τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν και ετοιμάζει σχετική έκθεση αξιολόγησης, την οποία υποβάλλει στο Διευθυντή. Ο Διευθυντής, αφού μελετήσει την προαναφερθείσα έκθεση αξιολόγησης και, αν κατά την κρίση του αυτό απαιτείται, αφού διαβουλευθεί με την ΤΕΡ, απορρίπτει τις αιτήσεις που παρουσιάζουν απόκλιση ή/και ασάφεια και επιλέγει τους αιτητές που θα λάβουν μέρος στον Πλειστηριασμό (πλειοδοτικές διαδικασίες). 25.2    Τα κριτήρια αξιολόγησης αποτελούνται από τα κριτήρια συμμετοχής (βλ. παράγραφο 26) που πρέπει να πληρούν οι αιτητές για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και από τα κριτήρια επιλογής (βλ. παράγραφο 27) που πρέπει να πληρούν οι αιτητές για να καταστούν προσοντούχοι πλειοδότες και να λάβουν μέρος στον Πλειστηριασμό. 

25.3    Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, ο Διευθυντής ή/και η ΤΕΡ δύνανται, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, να ζητούν από τους αιτητές να υποβάλλουν γραπτώς διευκρινιστικά στοιχεία.  Στην περίπτωση που οποιαδήποτε από τα υποβαλλόμενα στοιχεία συνιστούν τροποποίηση της αίτησης τους, αυτά δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Αιτήματα του Διευθυντή ή/και της ΤΕΡ, για διευκρινίσεις, θα κοινοποιούνται στον αιτητή γραπτώς, με τηλεομοιότυπο ή με ηλεκτρονικό μήνυμα. Τέτοια αιτήματα θα καθορίζουν μία λογική χρονική περίοδο, μέσα στην οποία, ο εν λόγω αιτητής θα καλείται να απαντήσει. Η περίοδος αυτή, σε καμία περίπτωση, δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία διαβιβάστηκε το αίτημα στον εν λόγω αιτητή. Σε περίπτωση που ο επηρεαζόμενος αιτητής αρνηθεί ή/και παραλείψει να απαντήσει σε ένα τέτοιο αίτημα, εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου, το γεγονός αυτό δύναται να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του εν λόγω αιτητή από το Διαγωνισμό. 25.4    Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, οποιαδήποτε επικοινωνία γίνει με το Διευθυντή ή/και την ΤΕΡ, είτε γραπτώς, είτε προφορικά, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός από την επικοινωνία που καθορίζεται στην παράγραφο 25.3, πιο πάνω, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 25.5    Αιτητές, οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης, θα απορρίπτονται και δεν θα συμμετέχουν στον Πλειστηριασμό.  Οι αιτητές που απορρίπτονται θα λαμβάνουν σχετική ειδοποίηση από το Διευθυντή και η εγγύηση συμμετοχής, η οποία υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 12, θα επιστρέφεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η απόφαση απόρριψης τους. 25.6    Πιστοποιητικό προσοντούχου πλειοδότη (qualified bidder’s certificate) θα εκδοθεί στους αιτητές, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης. Κατάλογος των ονομάτων των αιτητών που έχουν αξιολογηθεί ως προσοντούχοι πλειοδότες δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 26.    Κριτήρια Συμμετοχής

Η αίτηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα πρέπει να πληροί τα πιο κάτω κριτήρια:

26.1    Η αίτηση πρέπει να είναι κατάλληλα συμπληρωμένη και να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.1, υπογραμμένα από τον αιτητή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 26.2    Οι αιτητές πρέπει να υποβάλουν την απαιτούμενη εγγύηση συμμετοχής στο ποσό, στη μορφή και με τον τρόπο που καθορίζονται στην παράγραφο 12 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 των Εγγράφων Διαγωνισμού. 26.3    Οι αιτητές πρέπει να εξασφαλίσουν και να υποβάλουν τη γραπτή επιβεβαίωση του Διευθυντή ή εκπροσώπου του που αναφέρεται στην παράγραφο 13. 

27.    Κριτήρια Επιλογής 

Οι αιτητές για να συμμετέχουν στον Πλειστηριασμό (πλειοδοτικές διαδικασίες) θα πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

27.1    Ιδιοκτησία και Έλεγχος

27.1.1    Οι αιτητές θα πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. 

27.1.2    Από κοινού αίτηση, από διαφορετικά νομικά πρόσωπα (π.χ. Κοινοπραξίες), δεν θα γίνεται αποδεκτή. Σε τέτοια περίπτωση, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από ένα (1) νομικό πρόσωπο (π.χ. Συνεταιρισμός), το οποίο ικανοποιεί τις πρόνοιες της παραγράφου 27.1.1, και το οποίο μπορεί να συναποτελείται από τα προαναφερθέντα διαφορετικά νομικά πρόσωπα.  

27.1.3    Το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει, εν μέρει ή πλήρως, άμεσα ή έμμεσα (με ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των μετοχών), σε περισσότερες από μια (1) αιτήσεις σε αυτό το Διαγωνισμό. 

27.1.4    Οι αιτητές πρέπει να υποβάλουν γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, σε σχέση με το κριτήριο της ιδιοκτησίας και ελέγχου. 27.2    Παράνομη Δραστηριοποίηση στις Κατεχόμενες Περιοχές της Κύπρου 

27.2.1    Οι αιτητές δεν επιτρέπεται: 

(α)       Να δραστηριοποιούνται παράνομα στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. (β)    Να ελέγχουν άλλη εταιρεία ή πρόσωπο ή οργανισμό που δραστηριοποιείται παράνομα στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. 

(γ)    Να ελέγχονται από άλλη εταιρεία ή πρόσωπο ή οργανισμό που δραστηριοποιείται παράνομα στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. 27.2.2    Οι αιτητές πρέπει να υποβάλουν γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, σε σχέση με το κριτήριο της παράνομης δραστηριοποίησης στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. 27.3    Επιχειρησιακό Σχέδιο - Χρηματοδότηση Έργου 

27.3.1    Κάθε αιτητής πρέπει να υποβάλει επιχειρησιακό σχέδιο για τα πρώτα πέντε (5) χρόνια λειτουργίας, και τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, το οποίο να περιλαμβάνει:

(α)    Περιγραφή του δικτύου που πρόκειται να αναπτύξει, ο αιτητής, και το είδος των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα παρέχει στους καταναλωτές. (β)    Το πλάνο (ποσοστό κάλυψης – χρονοδιάγραμμα) σύμφωνα με το  οποίο θα συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις κάλυψης που καθορίζονται στην παράγραφο 20, καθώς και το πλάνο σύμφωνα με το οποίο θα συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις ταχύτητας πρόσβασης που καθορίζονται στην παράγραφο 21. (γ)           Περιγραφή της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που διαθέτει ή/και δύναται να εξασφαλίσει και υποβολή των σχετικών υποστηρικτικών εγγράφων/πιστοποιητικών (π.χ. βεβαιώσεις από αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, συμφωνίες συνεργασίας) προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 27.4. (δ)    Το προβλεπόμενο κεφαλαιουχικό κόστος και το κόστος λειτουργίας. Νοείται ότι το επιχειρησιακό σχέδιο δεν απαιτείται να περιλαμβάνει οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος, σε σχέση με το τέλος εξουσιοδότησης που θα καταβάλει ο αιτητής για να αποκτήσει την Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών, πέραν της τιμής επιφύλαξης που καθορίζεται στην παράγραφο 22.2.       (ε)        Περιγραφή των πηγών χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων του αιτητή, οι οποίες     δυνατόν να περιλαμβάνουν ξένα ή/και ίδια κεφάλαια, και υποβολή των σχετικών     υποστηρικτικών εγγράφων (πχ έγγραφα από εταιρεία/οργανισμό ή/και έγγραφα από     πιστωτικό ίδρυμα). (ζ)    Τα προβλεπόμενα έσοδα. 27.3.2    Στη βάση των στοιχείων που δίνονται στο επιχειρησιακό τους σχέδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 27.3.1, οι αιτητές πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ή/και να δύνανται να εξασφαλίσουν τους επαρκείς οικονομικούς πόρους για να εγκαθιδρύσουν και λειτουργήσουν το σχετικό δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι αιτητές πρέπει να υποβάλουν γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΤΗΜΑ 9, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου, σε σχέση με τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους. 27.4    Εμπειρία και Τεχνογνωσία

27.4.1    Οι αιτητές πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία για να εγκαθιδρύσουν και λειτουργήσουν το σχετικό δίκτυο και γενικά να υλοποιήσουν το επιχειρησιακό τους σχέδιο. 27.4.2    Οι αιτητές πληρούν το κριτήριο εμπειρίας και τεχνογνωσίας καθόσον ικανοποιούν τις πιο κάτω απαιτήσεις: 

(α)    Οι αιτητές διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη λειτουργία ενσύρματου ή/και ασύρματου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Σε περίπτωση που ένας αιτητής συναποτελείται από περισσότερα του ενός νομικά πρόσωπα, τότε ο αιτητής αυτός πληροί το υπό αναφορά κριτήριο εμπειρίας και τεχνογνωσίας, αν τουλάχιστον ένα από αυτά τα νομικά πρόσωπα διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη λειτουργία ενσύρματου ή/και ασύρματου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. Νοείται ότι ένα τέτοιο νομικό πρόσωπο πρέπει να κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των μετοχών ή του κεφαλαίου του αιτητή. 

(β)    Εναλλακτικά, ένας αιτητής πληροί το υπό αναφορά κριτήριο εμπειρίας και τεχνογνωσίας, αν έχει εξασφαλίσει με σχετικές συμφωνίες συνεργασίας τις υπηρεσίες προσώπων (φυσικών ή/και νομικών) που διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη λειτουργία ενσύρματου ή/και ασύρματου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

27.4.3    Οι αιτητές πρέπει να υποβάλουν γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, σε σχέση με το κριτήριο της εμπειρίας και τεχνογνωσίας.  

ΜΕΡΟΣ ΙV – ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ (ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ)

28.    Διεξαγωγή του Πλειστηριασμού 

28.1    Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (4) του Κανονισμού 9 των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί, ο Διευθυντής και η ΤΕΡ διεξάγουν τον Πλειστηριασμό με τη συμμετοχή των προσοντούχων πλειοδοτών. Η ΤΕΡ με τη λήξη του Πλειστηριασμού υποβάλλει στο Διευθυντή σχετική έκθεση πλειστηριασμού. 28.2    Οι προσοντούχοι πλειοδότες, δια των διορισμένων πλειοδοτών τους (όπως αυτοί καθορίζονται στο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), υποχρεούνται να παρευρίσκονται σε συγκεκριμένη τοποθεσία και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που θα τους ανακοινωθεί, προκειμένου να παρακολουθήσουν το σχετικό ενημερωτικό σεμινάριο και να λάβουν μέρος στον εκπαιδευτικό πλειστηριασμό. 28.3    Οι προσοντούχοι πλειοδότες, δια των διορισμένων πλειοδοτών τους (όπως αυτοί καθορίζονται στο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2), υποχρεούνται να παρευρίσκονται σε συγκεκριμένη τοποθεσία και σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που θα τους ανακοινωθεί, προκειμένου να λάβουν μέρος στον Πλειστηριασμό. 28.4    Στην περίπτωση που προσοντούχος πλειοδότης αποκλείεται (αποβάλλεται) του Διαγωνισμού, και ως εκ τούτου έχει απωλέσει κάθε δικαιώματος συμμετοχής στον Πλειστηριασμό, τότε οι προσφορές του (όπου εφαρμόζεται) καθίστανται άκυρες και τα αποτελέσματα του πλειστηριασμού, σε σχέση με κάθε γύρο, τροποποιούνται και διαμορφώνονται αναλόγως, ως εάν ο εν λόγω πλειοδότης να μη συμμετείχε ποτέ στον Πλειστηριασμό.  

28.5    Το γενικό πλαίσιο του Πλειστηριασμού αναφέρεται στην παράγραφο 29, ενώ η πλήρης περιγραφή της όλης πλειοδοτικής διαδικασίας παρουσιάζεται αναλυτικά στο Πακέτο Πλειοδότη (βλ. παράγραφο 1.4). Ο Πλειστηριασμός θα περιλαμβάνει τρεις (3) διαφορετικές φάσεις. 

28.6    Πρώτη Φάση Πλειστηριασμού 

28.6.1    Στην πρώτη φάση του Πλειστηριασμού διεξάγεται μια (1) πλειοδοτική διαδικασία, εφεξής «η ΠΔ1», στην οποία τίθενται προς πλειστηριασμό τα τέσσερα (4) Βασικά Πακέτα Ραδιοφάσματος (Βλ. Πίνακα 1), ή λιγότερα στην περίπτωση που το σύνολο των προσοντούχων πλειοδοτών είναι μικρότερο του τέσσερα (4). 

28.6.2     Η συμμετοχή στην πρώτη φάση του Πλειστηριασμού είναι υποχρεωτική για όλους τους προσοντούχους πλειοδότες. Επίσης, η αποδοχή της σχετικής τιμής εκκίνησης (βλ. παράγραφο 30.1) είναι υποχρεωτική για όλους τους προσοντούχους πλειοδότες, και ως εκ τούτου σε περίπτωση μη αποδοχής, το ποσό της εγγύησης συμμετοχής κατάσχεται υπέρ της Δημοκρατίας (βλ. παράγραφο 12.5). 28.6.3    Ο κάθε προσοντούχος πλειοδότης δικαιούται να διεκδικήσει και να «αποκτήσει»  μόνο ένα (1) Βασικό Πακέτο Ραδιοφάσματος. 28.7    Δεύτερη Φάση Πλειστηριασμού 

28.7.1    Στη δεύτερη φάση του Πλειστηριασμού διεξάγονται δύο (2) πλειοδοτικές διαδικασίες, εφεξής «η ΠΔ2» και «η ΠΔ3», στις οποίες τίθεται προς πλειστηριασμό το Επιπρόσθετο Ραδιοφάσμα (βλ. Πίνακα 2). Συγκεκριμένα, μέσω της ΠΔ2 τίθενται προς πλειστηριασμό τα δύο (2) ή τρία (3) εναπομείναντα Φασματικά Τμήματα της ζώνης των 700 MHz , και μέσω της ΠΔ3 τίθενται προς πλειστηριασμό τα τέσσερα (4) (ή λιγότερα στην περίπτωση που το σύνολο των προσοντούχων πλειοδοτών είναι μικρότερο του τέσσερα (4)) εναπομείναντα Φασματικά Τμήματα της ζώνης των 3.6 GHz. 28.7.2    Η συμμετοχή στη δεύτερη φάση του Πλειστηριασμού, τόσο για την ΠΔ2 όσο και για την ΠΔ3, είναι προαιρετική . Δικαίωμα συμμετοχής, στη φάση ΠΔ2 ή/και στη φάση ΠΔ3, έχουν όλοι οι προσοντούχοι πλειοδότες, περιλαμβανομένων και αυτών που δεν έχουν «αποκτήσει» ένα (1) από τα Βασικά Πακέτα Ραδιοφάσματος της Κατηγορίας Α κατά την ΠΔ1.  

28.7.3    Ο κάθε προσοντούχος πλειοδότης δικαιούται να διεκδικήσει και να «αποκτήσει» σχετικά Φασματικά Τμήματα τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 14.4. 

28.7.4    Νοείται ότι κάθε προσοντούχος πλειοδότης, ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει εξασφαλίσει ραδιοφάσμα στην ΠΔ2, διατηρεί δικαίωμα συμμετοχής στην ΠΔ3.

28.8    Τρίτη Φάση Πλειστηριασμού

28.8.1    Στην τρίτη φάση του Πλειστηριασμού καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας, βάσει της οποίας οι πλειοδότες της πρώτης και δεύτερης φάσης του Πλειστηριασμού, οι οποίοι έχουν «αποκτήσει» μη προκαθορισμένα Φασματικά Τμήματα, επιλέγουν τα ακριβή Φασματικά Τμήματα στις ζώνες των 700 MHz και 3.6 GHz. 

28.8.2    Η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται μέσω τεσσάρων (4) ξεχωριστών πλειοδοτικών διαδικασιών, εφεξής «η ΠΔ4», «η ΠΔ5», «η ΠΔ6», και η «ΠΔ7». Με την ΠΔ4 καθορίζεται η προτεραιότητα για τους πλειοδότες που έχουν «αποκτήσει» Φασματικά Τμήματα, με συνολικό εύρος 2x10 MHz, στα 700 MHz. Με την ΠΔ5 καθορίζεται η προτεραιότητα για τους πλειοδότες που έχουν «αποκτήσει» Φασματικά Τμήματα, με συνολικό εύρος 2x5 MHz, στα 700 MHz. Με την ΠΔ6 καθορίζεται η προτεραιότητα για τους πλειοδότες που έχουν «αποκτήσει» Φασματικά Τμήματα, με συνολικό εύρος 100 MHz, στα 3.6 GHz. Με την ΠΔ7 καθορίζεται η προτεραιότητα για τους πλειοδότες που έχουν «αποκτήσει» Φασματικά Τμήματα, με συνολικό εύρος 50 MHz στα 3.6 GHz. Οι εν λόγω πλειοδοτικές διαδικασίες θα διεξαχθούν με την ακόλουθη σειρά: ΠΔ4  ΠΔ5  ΠΔ6  ΠΔ7. 28.8.3    Οι πλειοδότες, με βάση τη διαμορφωθείσα προτεραιότητα (όπως παράγραφος 28.8.2), επιλέγουν Φασματικά Τμήματα από Πίνακα προκαθορισμένων φασματικών τμημάτων, ο οποίος ετοιμάζεται στη βάση των αποτελεσμάτων της πρώτης και δεύτερης φάσης του Πλειστηριασμού, όπου τα Φασματικά Τμήματα είναι συνεχόμενα ανά πλειοδότη και τα μεγαλύτερα Φασματικά Τμήματα τοποθετούνται στην αρχή της κάθε ζώνης. Τυχόν αδιάθετο ραδιοφάσμα τοποθετείται στο τέλος της ζώνης. 

28.8.4    Η συμμετοχή στην τρίτη φάση του Πλειστηριασμού είναι υποχρεωτική για όλους τους πλειοδότες, οι οποίοι έχουν «αποκτήσει» Φασματικό Τμήμα στην πρώτη και δεύτερη φάση του Πλειστηριασμού, τόσο για την ΠΔ4 ή ΠΔ5, όσο και για την ΠΔ6 ή ΠΔ7. Βέβαια, η αποδοχή της σχετικής τιμής εκκίνησης (βλ. παράγραφο 30.4) δεν είναι υποχρεωτική, και χωρίς αυτό να συνεπάγεται κατάσχεση της εγγύησης συμμετοχής. 29.    Πλειοδοτικές Διαδικασίες (Γενικό Πλαίσιο)

29.1    Όπως περιγράφεται στην παράγραφο 28, αναμένεται να διεξαχθούν εφτά (7) διαφορετικές πλειοδοτικές διαδικασίες, μία (1) στην πρώτη φάση του Πλειστηριασμού (ΠΔ1), δύο (2) στη δεύτερη φάση του Πλειστηριασμού (ΠΔ2 και ΠΔ3), και τέσσερις (4) στην τρίτη φάση του Πλειστηριασμού (ΠΔ4, ΠΔ5, ΠΔ6 και ΠΔ7). Όλες οι πλειοδοτικές διαδικασίες έχουν την ίδια γενική μορφή και εκτέλεση. 29.2    Οι πλειοδοτικές διαδικασίες έχουν πολλαπλούς γύρους, με αυξανόμενο τίμημα, όπου οι ενεργοί πλειοδότες καταθέτουν τις πλειοδοτικές προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένους φακέλους, εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου. Αναμένεται ότι θα διεξάγονται αρκετοί γύροι κάθε ημέρα. Τα αποτελέσματα κάθε γύρου, που ολοκληρώνεται, διανέμονται στους πλειοδότες που έλαβαν μέρος στον εν λόγω γύρο. Ενημερωτικά δελτία προόδου, σχετικά με την εξέλιξη της πλειοδοτικής διαδικασίας, αναμένεται ότι θα είναι διαθέσιμα και στο διαδίκτυο. 29.3    Σε κάθε νέο γύρο, τα έντυπα πλειοδοσίας επιδίδονται στους ενεργούς πλειοδότες  με καθορισμένη προσφορά (σε ευρώ), η οποία έχει μια προσαύξηση σε σχέση με την προσφορά του προηγούμενου γύρου. Οι πλειοδότες δεν δύνανται να καταθέσουν ψηλότερη ή χαμηλότερη προσφορά από αυτή που αναγράφεται στο σχετικό έντυπο πλειοδοσίας. 29.4    Ο πρώτος γύρος της ΠΔ1 διεξάγεται υποχρεωτικά. Η ΠΔ1 ολοκληρώνεται όταν υπάρχουν τέσσερις (4) ή λιγότεροι ενεργοί πλειοδότες, οπότε ο Διευθυντής κηρύσσει τη λήξη της πρώτης φάσης του Πλειστηριασμού. Στο τέλος κάθε γύρου της ΠΔ1, αν υπάρχουν περισσότεροι των τεσσάρων (4) ενεργών πλειοδοτών, αυτοί κατατάσσονται βάσει μιας διαδικασίας τυχαίας επιλογής, στην οποία, καθορίζεται ο πρώτος ψηλότερος πλειοδότης (μέγιστη προτεραιότητα), ο δεύτερος ψηλότερος πλειοδότης, και ούτω καθεξής. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας τυχαίας επιλογής λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση μιας λίστας κατάταξης, η οποία καθορίζει την κατάταξη όλων των προσοντούχων πλειοδοτών σύμφωνα με την ψηλότερη έγκυρη προσφορά τους. Η λίστα κατάταξης καταρτίζεται αποκλειστικά για σκοπούς εξασφάλισης ενός «Βασικού Πακέτου Ραδιοφάσματος». 29.5    Ο πρώτος γύρος της ΠΔ2 διεξάγεται υποχρεωτικά. Η ΠΔ2 ολοκληρώνεται όταν η ζήτηση είναι ίση ή λιγότερη από τον αριθμό των προσφερόμενων Φασματικών Τμημάτων. Στο τέλος κάθε γύρου της ΠΔ2, αν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό των προσφερόμενων φασματικών τμημάτων, τότε οι ενεργοί πλειοδότες κατατάσσονται βάσει μιας διαδικασίας τυχαίας επιλογής, στην οποία καθορίζεται ο πρώτος ψηλότερος πλειοδότης (μέγιστη προτεραιότητα), ο δεύτερος ψηλότερος πλειοδότης, και ούτω καθεξής. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας τυχαίας επιλογής λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση μιας λίστας κατάταξης, η οποία καθορίζει την κατάταξη όλων των προσοντούχων πλειοδοτών σύμφωνα με την ψηλότερη έγκυρη προσφορά τους. Η λίστα κατάταξης καταρτίζεται αποκλειστικά για σκοπούς εξασφάλισης επιπρόσθετου Φασματικού Τμήματος της Υποκατηγορίας Β1. 29.6    Ο πρώτος γύρος της ΠΔ3 διεξάγεται υποχρεωτικά. Η ΠΔ3 ολοκληρώνεται όταν η ζήτηση είναι ίση ή λιγότερη από τον αριθμό των προσφερόμενων Φασματικών Τμημάτων. Στο τέλος κάθε γύρου της ΠΔ3, αν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό των προσφερόμενων φασματικών τμημάτων, τότε οι ενεργοί πλειοδότες κατατάσσονται βάσει μιας διαδικασίας τυχαίας επιλογής, στην οποία καθορίζεται ο πρώτος ψηλότερος πλειοδότης (μέγιστη προτεραιότητα), ο δεύτερος ψηλότερος πλειοδότης, και ούτω καθεξής. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας τυχαίας επιλογής λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση μιας λίστας κατάταξης, η οποία καθορίζει την κατάταξη όλων των προσοντούχων πλειοδοτών σύμφωνα με την ψηλότερη έγκυρη προσφορά τους. Η λίστα κατάταξης καταρτίζεται αποκλειστικά για σκοπούς εξασφάλισης επιπρόσθετου Φασματικού Τμήματος της Υποκατηγορίας Β2. 29.7    Με την ολοκλήρωση των ΠΔ2 και ΠΔ3, ο Διευθυντής κηρύσσει τη λήξη της δεύτερης φάσης του πλειστηριασμού. 29.8    Ο πρώτος γύρος της ΠΔ4, ΠΔ5, ΠΔ6, και ΠΔ7 (όπου εφαρμόζεται) διεξάγεται υποχρεωτικά. Στην τρίτη φάση του Πλειστηριασμού, η κάθε πλειοδοτική διαδικασία ολοκληρώνεται όταν υπάρχουν ένας (1) ή λιγότεροι ενεργοί πλειοδότες. Στο τέλος κάθε γύρου, κάθε πλειοδοτικής διαδικασίας, οι ενεργοί πλειοδότες κατατάσσονται βάσει της προσφοράς τους ή/και μιας διαδικασίας τυχαίας επιλογής, όπου καθορίζεται ο πρώτος ψηλότερος πλειοδότης (μέγιστη προτεραιότητα), ο δεύτερος ψηλότερος πλειοδότης, και ούτω καθεξής. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση μιας λίστας κατάταξης, διαφορετικής για κάθε πλειοδοτική διαδικασία, η οποία καθορίζει την κατάταξη (σειρά προτεραιότητας) όλων των προσοντούχων πλειοδοτών, σύμφωνα με την ψηλότερη έγκυρη προσφορά τους. Με την ολοκλήρωση της ΠΔ4, ΠΔ5, ΠΔ6, και ΠΔ7, ο Διευθυντής κηρύσσει τη λήξη της τρίτης φάσης του Πλειστηριασμού. 29.9    Τα συγκεκριμένα (ακριβή) φασματικά τμήματα (ΦΤ) που θα περιλαμβάνει η κάθε Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών καθορίζονται με βάση τη θέση που ο κάθε πλειοδότης κατέχει στη σχετική λίστα κατάταξης, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 29.8, δηλαδή μέσω μιας διαδικασίας όπου ο πλειοδότης με την ψηλότερη θέση στην κάθε λίστα κατάταξης έχει προτεραιότητα να επιλέξει το/τα συγκεκριμένο/α ΦΤ από τον Πίνακα προκαθορισμένων φασματικών τμημάτων που αναφέρεται στην παράγραφο 28.8.3. 

29.10    Με την ολοκλήρωση της επιλογής των συγκεκριμένων ΦΤ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 29.9, ο Διευθυντής κηρύσσει τη λήξη του Πλειστηριασμού. 30.    Τιμή Εκκίνησης 

30.1    Η τιμή εκκίνησης (προσφορά πρώτου γύρου) της ΠΔ1 είναι ίση με την τιμή επιφύλαξης που αναφέρεται στην παράγραφο 22.2. Προσοντούχος πλειοδότης, ο οποίος αποτυγχάνει να αποδεχθεί την εν λόγω τιμή εκκίνησης, αποκλείεται (αποβάλλεται) του Διαγωνισμού και η εγγύηση συμμετοχής του κατάσχεται. 30.2    Η τιμή εκκίνησης (προσφορά πρώτου γύρου) της ΠΔ2 είναι ίση με την τιμή επιφύλαξης που αναφέρεται στην παράγραφο 22.3. Κάθε προσοντούχος πλειοδότης δύναται να μην αποδεχθεί την εν λόγω τιμή εκκίνησης, και σε αυτή την περίπτωση η εγγύηση συμμετοχής του ΔΕΝ κατάσχεται. 30.3    Η τιμή εκκίνησης (προσφορά πρώτου γύρου) της ΠΔ3 είναι ίση με την τιμή επιφύλαξης που αναφέρεται στην παράγραφο 22.4. Κάθε προσοντούχος πλειοδότης δύναται να μην αποδεχθεί την εν λόγω τιμή εκκίνησης, και σε αυτή την περίπτωση η εγγύηση συμμετοχής του ΔΕΝ κατάσχεται. 30.4    Η τιμή εκκίνησης (προσφορά πρώτου γύρου) των πλειοδοτικών διαδικασιών της τρίτης φάσης του Πλειστηριασμού είναι:

(α)    €200.000 (διακόσιες χιλιάδες ευρώ) για την ΠΔ4,

(β)    €100.000 (εκατό χιλιάδες ευρώ) για την ΠΔ5,

(γ)    €200.000 (διακόσιες χιλιάδες ευρώ) για την ΠΔ6,

(δ)    €100.000 (εκατό χιλιάδες ευρώ) για την ΠΔ7. 

Κάθε συμμετέχων στις πλειοδοτικές διαδικασίες της τρίτης φάσης του Πλειστηριασμού δύναται να μην αποδεχθεί τη σχετική τιμή εκκίνησης, και σε αυτή την περίπτωση η εγγύηση συμμετοχής του ΔΕΝ κατάσχεται. 

 

ΜΕΡΟΣ V – ΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

31.    Προσωρινός Νικητής

31.1    Ο Διευθυντής, αφού μελετήσει την έκθεση πλειστηριασμού που έχει ετοιμάσει η ΤΕΡ και, αν κατά την κρίση του αυτό απαιτείται, αφού διαβουλευθεί με την ΤΕΡ, και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 32.2, ανακηρύσσει, σύμφωνα με τον αριθμό των υπό χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων Ραδιοεπικοινωνιών, αντίστοιχο αριθμό (όπου εφαρμόζεται) ψηλότερων πλειοδοτών ως προσωρινούς νικητές, δηλαδή τους αιτητές στους οποίους προτίθεται να χορηγήσει Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών υπό τον όρο ότι θα ικανοποιήσουν τις μετά τη λήξη του πλειστηριασμού απαιτήσεις. 32.    Οι μετά τη Λήξη του Πλειστηριασμού Απαιτήσεις

32.1    Ο προσωρινός νικητής θα πρέπει να ικανοποιήσει τις μετά τη λήξη του πλειστηριασμού απαιτήσεις, όπως πιο κάτω: 

(α)    να καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος της Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών και να υποβάλει την τραπεζική εγγύηση ή επιταγή (όπου εφαρμόζεται), όπως καθορίζεται στην παράγραφο 33, 

 (β)    να υποβάλει στο Διευθυντή τα σχετικά δικαιολογητικά/αποδεικτικά που να βεβαιώνουν ότι μπορεί να δραστηριοποιηθεί νόμιμα στην Κύπρο, εφόσον του χορηγηθεί η Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών,

(δ)    να υποβάλει στο Διευθυντή τα σχετικά δικαιολογητικά/αποδεικτικά ότι έχει διευθετημένες τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή των φόρων και τελών, κατά την ημερομηνία τελευταίας προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων που καθορίζεται στην παράγραφο 5.1, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος. Νοείται ότι ο προσωρινός νικητής θα πρέπει να ικανοποιήσει τις πιο πάνω απαιτήσεις εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανακήρυξής του ως προσωρινού νικητή. 

32.2    Σε περίπτωση που πλειοδότης, ο οποίος αναμένεται να ανακηρυχθεί προσωρινός νικητής, σύμφωνα με την παράγραφο  31.1 ή/και σε περίπτωση που προσωρινός νικητής αποσυρθεί ή αποκλειστεί από το Διαγωνισμό σε χρόνο μετά τη λήξη του πλειστηριασμού ή παραλείψει ή αρνηθεί ή αδυνατεί να ικανοποιήσει τις μετά τη λήξη του πλειστηριασμού απαιτήσεις εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 32.1, τότε η εγγύηση συμμετοχής του εν λόγω αιτητή κατάσχεται. Σε τέτοια περίπτωση, ο Διευθυντής δύναται να διαμορφώσει εκ νέου τον Πίνακα προκαθορισμένων φασματικών τμημάτων (βλ. παράγραφο 28.8.3), και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 29, να προσφέρει στον επόμενο ψηλότερο πλειοδότη, με κατιούσα σειρά στη βάση της σχετικής λίστας κατάταξης, το σχετικό διαφορετικό ραδιοφάσμα. Ο Διευθυντής ενεργεί με τον ίδιο τρόπο σε σχέση με το ραδιοφάσμα των προσωρινών νικητών που έπονται στη σχετική λίστα κατάταξης. 33.    Μέθοδος Καθορισμού και Τρόπος Καταβολής Τελών Εξουσιοδότησης

33.1    Το τέλος της Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών είναι ίσο με το άθροισμα των ψηλότερων έγκυρων πλειοδοτικών προσφορών των προσωρινών νικητών, ως αποτέλεσμα των πλειοδοτικών διαδικασιών των τριών φάσεων του Πλειστηριασμού, και στις οποίες συμμετείχαν οι προσωρινοί νικητές, και αφορά ολόκληρη τη χρονική διάρκεια της Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών. 33.2    Εντός τριάντα ημερών (30) από την ημερομηνία που έχει ανακηρυχθεί προσωρινός νικητής, με σχετική απόφαση του Διευθυντή, σύμφωνα με την παράγραφο 31.1, ο αιτητής καταβάλλει στο Διευθυντή ολόκληρο το τέλος Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών. 

Εναλλακτικά, ο εν λόγω αιτητής δικαιούται να καταβάλει στο Διευθυντή: 

(α)    το 5% του τέλους Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήψης της πιο πάνω απόφασης, και το υπόλοιπο ποσό (ήτοι το 95% του τέλους Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών + τόκος) σε μία (1) έντοκη δόση, ένα (1) έτος μετά, κατά την επέτειο έκδοσης της Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών. Σε αυτή την περίπτωση, με την καταβολή του εν λόγω τέλους (5%), ο αιτητής πρέπει να υποβάλει στο Διευθυντή και τραπεζική εγγύηση (σχετικό υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5), για ολόκληρο το υπόλοιπο ποσό, η οποία θα βρίσκεται σε συνεχή ισχύ, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία καταβολής του εν λόγω ποσού, διαφορετικά ολόκληρο το τέλος Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών θα καταστεί ληξιπρόθεσμο και πληρωτέο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που ο Διευθυντής ανακήρυξε τον αιτητή ως προσωρινό νικητή. Το επιτόκιο για την εν λόγω έντοκη πληρωμή θα είναι 2,5%, ή

(β)    το 5% του τέλους Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήψης της πιο πάνω απόφασης, και το υπόλοιπο ποσό (ήτοι το 95% του τέλους Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών + τόκοι) σε πέντε (5) ισόποσες ετήσιες έντοκες δόσεις, εντός των επόμενων πέντε (5) ετών, οι οποίες είναι πληρωτέες κατά την επέτειο έκδοσης της Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών. Σε αυτή την περίπτωση, με την καταβολή του εν λόγω τέλους (5%), ο αιτητής πρέπει να υποβάλει στο Διευθυντή και τραπεζική εγγύηση (σχετικό υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5), η οποία θα βρίσκεται σε συνεχή ισχύ, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας ετήσιας έντοκης δόσης, και για ποσό ίσο με το άθροισμα των ετήσιων έντοκων δόσεων που απομένουν να πληρωθούν, διαφορετικά ολόκληρο το τέλος Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών θα καταστεί ληξιπρόθεσμο και πληρωτέο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που ο Διευθυντής ανακήρυξε τον αιτητή ως προσωρινό νικητή. Το επιτόκιο για τις εν λόγω πέντε (5) έντοκες ετήσιες πληρωμές θα είναι 2,5%, ή

(γ)    το 5% του τέλους Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήψης της πιο πάνω απόφασης, και το υπόλοιπο ποσό (ήτοι το 95% του τέλους Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών + τόκοι) σε δέκα (10) ισόποσες ετήσιες έντοκες δόσεις, εντός των επόμενων δέκα (10) ετών, οι οποίες είναι πληρωτέες κατά την επέτειο έκδοσης της Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών. Σε αυτή την περίπτωση, με την καταβολή του εν λόγω τέλους (5%), ο αιτητής πρέπει να υποβάλει στο Διευθυντή και τραπεζική εγγύηση (σχετικό υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5), η οποία θα βρίσκεται σε συνεχή ισχύ, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας ετήσιας έντοκης δόσης, και για ποσό ίσο με το άθροισμα των ετήσιων έντοκων δόσεων που απομένουν να πληρωθούν, διαφορετικά ολόκληρο το τέλος Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών θα καταστεί ληξιπρόθεσμο και πληρωτέο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που ο Διευθυντής ανακήρυξε τον αιτητή ως προσωρινό νικητή. Το επιτόκιο για τις εν λόγω δέκα (10) έντοκες ετήσιες πληρωμές θα είναι 2,5%.   

33.3     Σε περίπτωση που ο εν λόγω αιτητής ασκήσει το δικαίωμα να καταβάλει στο Διευθυντή το 5% του τέλους της Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών και το υπόλοιπο ποσό σε μία (1), ή πέντε (5), ή δέκα (10) ετήσιες έντοκες δόσεις, οι οποίες είναι πληρωτέες κατά την επέτειο έκδοσης της Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών, και η αναφερόμενη εξουσιοδοτημένη επιχείρηση παραλείψει να πληρώσει οποιαδήποτε από αυτές τις ετήσιες δόσεις, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 33.2, τότε η ισχύουσα τραπεζική εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 33.2 κατάσχεται. 

33.4    Αναφορικά με τις επιλογές που αναφέρονται στις παραγράφους 33.2(β) και 33.2 (γ), με κάθε πληρωμή της οφειλόμενης ετήσιας έντοκης δόσης, και με την έκδοση από το Διευθυντή σχετικής βεβαίωσης, η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση δύναται να προσκομίσει νέα τραπεζική εγγύηση ή να τροποποιήσει την ισχύουσα τραπεζική εγγύηση για ποσό ίσο με το οφειλόμενο ποσό. Σε τέτοια περίπτωση, η μόνη διαφοροποίηση που δύναται να επιφέρει η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση είναι στο οφειλόμενο ποσό. Το υπόλοιπο κείμενο της τραπεζικής εγγύησης θα πρέπει να είναι το ίδιο με το αρχικό. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Διευθυντής δεν θα αποδεχθεί την καταβολή της οφειλόμενης ετήσιας δόσης και θα κατάσχει ολόκληρο το ποσό της ισχύουσας τραπεζικής εγγύησης.  

33.5    Καταβληθέν τέλος χορηγηθείσας Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών δεν επιστρέφεται στην εξουσιοδοτημένη επιχείρηση, εκτός αν ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ή ο Διευθυντής αποφασίσει να τερματίσει την εν λόγω εξουσιοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 29(3) των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Διαδικασίες Διαγωνισμού και Διαπραγμάτευσης) Κανονισμών του 2002, ως έχουν τροποποιηθεί. 33.6    Η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει το σύνολο του (έντοκου) τέλους Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 33.2, σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν η εξουσιοδοτημένη επιχείρηση τερματίσει τις εμπορικές δραστηριότητές της.  

ΜΕΡΟΣ VΙ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

34.    Όροι Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών 

Η Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών περιλαμβάνει τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς :

34.1    Ερμηνεία 

34.1.1    Στην παράγραφο 34, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια (σε κάθε Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοιωνιών θα συμπεριληφθούν οι ερμηνείες που της αντιστοιχούν):

 «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 4(3) του Νόμου. 

«Δίκτυο 5G» σημαίνει το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που συμμορφώνεται με τα πρότυπα 5G, όπως δημοσιεύονται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) . «Εθνικά Όρια Έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία» σημαίνει τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται στην πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/519/ΕΚ με τίτλο «Σύσταση του  Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz – 300 GHz)», (EE L 199 της 30.7.1999, σ. 59), όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται : 

      Νοείται ότι ο Υπουργός Υγείας, δύναται να αναθεωρεί τα Εθνικά Όρια Έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία ή να υιοθετεί αυστηρότερα κριτήρια, με Απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται  στην  Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. «Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση» σημαίνει το νομικό πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί μέσω της παρούσης διαδικασίας. «Εξουσιοδότηση» σημαίνει την Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών. «Νόμος» σημαίνει τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. «Οδηγίες Αξιολόγησης Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία» σημαίνει τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει καθορίσει ο Διευθυντής με Απόφαση του, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4572 ημερ. 1.06.2012 και περιλαμβάνει τη μεθοδολογία που οφείλουν να ακολουθούν οι εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις για τη διενέργεια μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στους εγκατεστημένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνίας που αποτελούν μέρος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. «Οδηγίες Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» σημαίνει τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει καθορίσει ο Διευθυντής με Απόφαση του, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4320 ημερ. 14.11.2008 και περιλαμβάνει τη μεθοδολογία που οφείλουν να ακολουθούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή οι εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για την εκπόνηση μελετών εκτίμησης της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. «Ραδιοεπικοινωνιακός Εξοπλισμός» σημαίνει τους πομποδέκτες σταθμούς βάσης (base transceiver stations) ή τους σταθμούς αναμετάδοσης σήματος (repeater stations) που αποτελούν μέρος ενός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο οποίο ο εξοπλισμός του τελικού χρήστη επικοινωνεί με τους εν λόγω σταθμούς χρησιμοποιώντας ραδιοσυχνότητες προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

«Τελικός Χρήστης» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμους του 2004 (Ν. 112(Ι)/2004), ως εκάστοτε τροποποιούνται. «Τερματικός Σταθμός» σημαίνει τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί ο Τελικός Χρήστης για να επικοινωνεί με το Ραδιοεπικοινωνιακό Εξοπλισμό. «Υπουργός» σημαίνει τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. 

«Χωρικά Ύδατα της Δημοκρατίας» έχει την ίδια έννοια που αποδίδεται στον όρο αιγιαλίτης ζώνη από τον περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμο του 1964, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. «ETSI» σημαίνει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων. 34.1.2    Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στην παρούσα εξουσιοδότηση και δεν ορίζονται σε αυτή θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος. 34.2    Αντικείμενο της Εξουσιοδότησης

34.2.1    Το αντικείμενο της Εξουσιοδότησης είναι να εξουσιοδοτήσει την Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση να χρησιμοποιήσει ραδιοσυχνότητες για να εγκαθιδρύσει, εγκαταστήσει και να λειτουργήσει το Ραδιοεπικοινωνιακό Εξοπλισμό σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 34. 34.2.2    Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία σταθερών ζεύξεων δεν αποτελεί μέρος της Εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση που η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση επιθυμεί να χρησιμοποιήσει σταθερές ζεύξεις οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία που καθορίζεται στους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμούς του 2004, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και να καταβάλει τα σχετικά τέλη που προβλέπονται στους περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τέλη) Κανονισμούς του 2004, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 34.3    Περίοδος Ισχύος (Διάρκεια) της Εξουσιοδότησης

Η περίοδος ισχύος της Εξουσιοδότησης περιγράφεται στην παράγραφο 19.2. 

34.4    Τερματισμός ή Αναστολή της Εξουσιοδότησης

Η Εξουσιοδότηση δύναται να τερματιστεί ή να ανασταλεί όπως καθορίζεται στο Νόμο. 34.5    Τροποποίηση της Εξουσιοδότησης

Η Εξουσιοδότηση μπορεί να τροποποιηθεί όπως καθορίζεται στο Νόμο. 34.6    Μεταβίβαση της Εξουσιοδότησης

Η Εξουσιοδότηση μπορεί να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως καθορίζεται στο Νόμο και στο σχετικό Διάταγμα. 34.7    Τέλη Εξουσιοδότησης

Η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση θα καταβάλει στο Διευθυντή το ποσό της ψηλότερης έγκυρης πλειοδοτικής προσφοράς της, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 33. 34.8    Επικράτεια Άσκησης

Τηρουμένων των διατάξεων τυχόν λύσης του Κυπριακού, η Εξουσιοδότηση ισχύει για ολόκληρη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας συμπεριλαμβανομένων και των κατεχόμενων περιοχών. Επί του παρόντος, όμως, δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα ιδρυθούν μόνο στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νοείται ότι η Εξουσιοδότηση δεν καλύπτει τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων από ραδιοεξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος:

(α)    σε αεροσκάφη τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά τη     διάρκεια των πτήσεων, ή 

(β)    σε πλοία τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία και βρίσκονται     στο μέρος των Χωρικών Υδάτων της Δημοκρατίας, σε απόσταση δύο μέχρι δώδεκα     ναυτικών μιλίων από την ακτή της Δημοκρατίας. 

34.9    Υποχρεώσεις Κάλυψης

Οι Υποχρεώσεις Κάλυψης είναι αυτές που καθορίζονται στην παράγραφο 20. 34.10    Υποχρεώσεις Ταχύτητας Πρόσβασης

Οι Υποχρεώσεις Ταχύτητας Πρόσβασης είναι αυτές που καθορίζονται στην παράγραφο 21. 34.11    Λειτουργία του Ραδιοεπικοινωνιακού Εξοπλισμού 

34.11.1    Η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση υποχρεούται να λειτουργεί το Ραδιοεπικοινωνιακό Εξοπλισμό στις ραδιοσυχνότητες που της έχουν χορηγηθεί χωρίς να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές σε άλλες ραδιοεπικοινωνιακές υπηρεσίες και ραδιοεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις στην Κύπρο. 34.11.2    Οι πρόνοιες και οι τεχνικές απαιτήσεις χρήσης που θα επιβληθούν, ανάλογα με τη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων, είναι αυτές που καθορίζονται στην παράγραφο 15. 

34.11.3    Προτού εγκαταστήσει κεραίες και ιστούς, η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση υποχρεούται:

(α)     να εξασφαλίσει τη δέουσα πολεοδομική άδεια, σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας     και Χωροταξίας Νόμους του 1972, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή     αντικαθίστανται. 

(β)    να εξασφαλίσει τη δέουσα άδεια οικοδομής σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών     και Οικοδομών Νόμο, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. (γ)    να εξασφαλίσει το δέον πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως     Οδών και Οικοδομών ή το δέον ειδικό πιστοποιητικό έγκρισης σύμφωνα με τους περί     Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμους του 2004, όπως     εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 

(δ)    να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο     Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμο του 2005, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή     αντικαθίσταται. 34.11.4    

(α)    Η εγκατάσταση κεραιών και ιστών υπόκειται στις προϋποθέσεις και στους     περιορισμούς που σχετίζονται με την ασφάλεια αεροναυσιπλοΐας και προβλέπονται     στον περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944  και  Δεκατριών      Πρωτοκόλλων αυτής του 1947 έως 1984 (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων     Νόμο του 1988 και ειδικότερα στα καθοριζόμενα στην υποπαράγραφο (β), όπως πιο     κάτω, Παραρτήματα της εν λόγω Σύμβασης, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται ή     αντικαθίστανται. Η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση δύναται να ζητά από το     Διευθυντή     του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας τις απαιτούμενες πληροφορίες αναφορικά     με     τη συμμόρφωση των κεραιών και ιστών με τον παρόντα όρο. 

(β)    Τα Παραρτήματα στα οποία αναφέρεται η υποπαράγραφος (α) είναι τα ακόλουθα:

(i)    Διεθνή Πρότυπα και Προτεινόμενες Πρακτικές, Αεροναυτικές Επικοινωνίες,     Παράρτημα 10 της Σύμβασης του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής     Αεροπορίας, Τόμος Ι (Ραδιοβοηθήματα) Πέμπτη Έκδοση Τόμος Ι – Ιούλιος     1996, Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (International Standards and     Recommended Practices, Aeronautical Communications, Annex 10 to the     Convention of International Civil Aviation, Volume I (Radio Navigation Aids)     Fifth Edition of Volume I-July 1996, International Civil Aviation     Organization). (ii)    Διεθνή Πρότυπα και Προτεινόμενες Πρακτικές, Αεροδρόμια, Παράρτημα 14     της Σύμβασης του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, Τόμος Ι,     Σχεδιασμός και Λειτουργία Αεροδρομίων, Τρίτη Έκδοση– Ιούλιος 1999,     Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (International Standards and     Recommended Practices, Aerodromes, Annex 14 to the Convention of     International Civil Aviation, Volume I, Aerodrome Design and Operations,     Third Edition-July 1999, International Civil Aviation Organization).

34.11.5    

(α)    Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (β) της παρούσας παραγράφου, τουλάχιστον     τέσσερις (4) εβδομάδες προτού εγκαταστήσει και λειτουργήσει πομποδέκτη σταθμού     βάσης ή σταθμό αναμετάδοσης σήματος, η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση     υποχρεούται:

(i)    Να διεξάγει μελέτη εκτίμησης της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά     πεδία στην περιοχή που πρόκειται να εγκατασταθεί και λειτουργήσει     πομποδέκτη σταθμού βάσης ή σταθμού αναμετάδοσης σήματος, λαμβάνοντας     υπόψη όλες τις συνεισφέρουσες πηγές, συμπεριλαμβανομένων και των     συνεισφορών από πηγές χαμηλών συχνοτήτων, σύμφωνα με τη μεθοδολογία     που περιγράφεται στις Οδηγίες Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, οι     οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών     Επικοινωνιών. Η εν λόγω μελέτη εκτίμησης της έκθεσης του κοινού σε     ηλεκτρομαγνητικά πεδία πρέπει να εκπονείται  από εγκεκριμένο πρόσωπο,     το οποίο περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Εγκεκριμένων Προσώπων, ο     οποίος είναι δημόσια διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος     Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών     (http://www.emf.mcw.gov.cy/authorised-personel.php ). Η συνολική εκτίμηση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων θα πρέπει να συγκρίνεται με τα Εθνικά Όρια Έκθεσης. (ii)      Να υποβάλει στο Διευθυντή, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifications-dec.dmrid.gov.cy/, το καθοριζόμενο Έντυπο Γνωστοποίησης  Εγκατάστασης Σταθμού, το οποίο είναι δημόσια διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (https://dec.dmrid.gov.cy/). Νοείται ότι σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα της μελέτης εκτίμησης της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (i), ο Συντελεστής Έκθεσης, όπως αυτός ορίζεται στις Οδηγίες Εκτίμησης Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, υπερβαίνει το 30%, η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει στο Διευθυντή μαζί με το καθοριζόμενο έντυπο γνωστοποίησης, ολόκληρη τη μελέτη που έχει διεξάγει για να καταλήξει στο εν λόγω αποτέλεσμα και σε τέτοια περίπτωση η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση δεν προχωρεί στην εγκατάσταση του σταθμού εκπομπής χωρίς προηγουμένως να λάβει την έγκριση του Διευθυντή, ο οποίος κοινοποιεί γραπτώς την απόφαση του στην Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση εντός τεσσάρων (4) βδομάδων από την ημερομηνία λήψης της μελέτης. (β)    Σε περίπτωση διαφοροποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών εκπομπής πομποδέκτη σταθμού βάσης ή σταθμού αναμετάδοσης σήματος που λειτουργεί και για τον οποίο έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες άδειες, η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση διεξάγει εκ νέου μελέτη εκτίμησης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και γνωστοποιεί στο Διευθυντή την πρόθεσή της για τροποποίηση των χαρακτηριστικών λειτουργίας του πομποδέκτη σταθμού βάσης ή σταθμού αναμετάδοσης σήματος τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν τη λειτουργία του σταθμού με τα νέα χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας το καθοριζόμενο Έντυπο Γνωστοποίησης, όπου θα αναφέρονται τα αποτελέσματα της νέας μελέτης εκτίμησης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που διεξήγαγε. 34.11.6    Σε περίπτωση που ο Ραδιοεπικοινωνιακός Εξοπλισμός προκαλεί παρεμβολές σε συστήματα που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, την άμυνα ή τη δημόσια ασφάλεια, η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση υποχρεούται να παύσει να λειτουργεί τους επηρεαζόμενους σταθμούς, αν αυτό της ζητηθεί γραπτώς από το Διευθυντή. 

34.11.7    Η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι ο Ραδιοεπικοινωνιακός Εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Μέρους IV του Νόμου και των περί Ραδιοεπικοινωνιών (Ραδιοεξοπλισμός) Κανονισμών του 2003, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. 34.11.8    Η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση υποχρεούται να λειτουργεί το Ραδιοεπικοινωνιακό Εξοπλισμό με τέτοιες παραμέτρους λειτουργίας (χαρακτηριστικά εκπομπής, διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας, κλπ.) ώστε σε οποιαδήποτε τοποθεσία, στην περιοχή λειτουργίας του Ραδιοεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, τα επίπεδα έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνεισφέρουσες πηγές συμπεριλαμβανομένων και συνεισφορών από πηγές χαμηλών συχνοτήτων, να μην υπερβαίνουν τα καθορισμένα Εθνικά Όρια Έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία. 34.11.9    Η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση εξασφαλίζει ότι ο Ραδιοεπικοινωνιακός Εξοπλισμός λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 34.11. Αν, ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης και λειτουργίας του Ραδιοεπικοινωνιακού Εξοπλισμού από την Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση, οι προαναφερθείσες απαιτήσεις δεν πληρούνται, ο Διευθυντής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις παραμέτρους λειτουργίας του εν λόγω σταθμού ή των σταθμών ή να περιορίσει τη χρήση ή να διατάξει το προσωρινό ή μόνιμο κλείσιμο του σταθμού δυνάμει του άρθρου 11 του Νόμου. 34.11.10    Η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση εξασφαλίζει ότι ο Ραδιοεπικοινωνιακός Εξοπλισμός χρησιμοποιείται από πρόσωπα τα οποία είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από αυτή και ότι τα πρόσωπα αυτά λειτουργούν τον εξοπλισμό όπως καθορίζεται στην Εξουσιοδότηση και συμμορφώνονται με όλους τους όρους αυτής. 34.11.11    Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση της Εξουσιοδότησης, λόγω λειτουργίας του Ραδιοεπικοινωνιακού Εξοπλισμού από πρόσωπο άλλο από την Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση ή από δεόντως εξουσιοδοτημένο από την Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση πρόσωπο, η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση εκ πρώτης όψεως καθίσταται υπεύθυνη για την εν λόγω παράβαση και υπόκειται στα προβλεπόμενα μέτρα του Νόμου, των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και της Εξουσιοδότησης. 34.12    Αίτημα για Συντονισμό

34.12.1    Η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε αιτήματα συντονισμού, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν τέτοιου γραπτού αιτήματος. 

34.12.2    Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επίτευξη σχετικής συμφωνίας συντονισμού, το θέμα παραπέμπεται στο Διευθυντή για λήψη οριστικής απόφασης. 34.12.3    Σε περίπτωση, κατά την οποία απαιτείται ο συντονισμός με άλλα εκτός Κύπρου ραδιοεπικοινωνιακά συστήματα, ο Διευθυντής δύναται να ζητεί από την Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση να υποβάλει οποιαδήποτε στοιχεία τυχόν απαιτούνται, ώστε ο Διευθυντής να διεξάγει τη διαδικασία του διεθνούς συντονισμού. Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση, ο Διευθυντής δύναται να τροποποιεί ανάλογα την Εξουσιοδότηση, προκειμένου να εφαρμοστεί η σχετική συμφωνία του διεθνούς συντονισμού. Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση, κατά την οποία απαιτείται ο συντονισμός με άλλα εκτός Κύπρου ραδιοεπικοινωνιακά συστήματα, η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στο Διευθυντή όλα τα έξοδα του συντονισμού. 

34.12.4    Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση δεν διεξάγεται συντονισμός με τις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. 34.13    Πρόσβαση και Επιθεώρηση

Η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση υποχρεούται να επιτρέπει σε λειτουργό εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή:

(α)    Να έχει πρόσβαση στο Ραδιοεπικοινωνιακό Εξοπλισμό, και

(β)    να επιθεωρεί τη συμμόρφωση της Εξουσιοδοτημένης Επιχείρησης με τους όρους της Εξουσιοδότησης και να εξετάζει και να ελέγχει το Ραδιοεπικοινωνιακό Εξοπλισμό,

οποιαδήποτε εύλογη ώρα ή, όταν κατά την άποψη του Διευθυντή προκύψει κάποια επείγουσα κατάσταση, οποιαδήποτε ώρα, για να βεβαιούται ότι ο Ραδιοεπικοινωνιακός Εξοπλισμός χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους της Εξουσιοδότησης. 34.14    Τροποποίηση, Περιορισμός και Κλείσιμο

34.14.1    Τηρουμένων των άρθρων 29 και 30 του Νόμου, ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει την άμεση τροποποίηση ή τον περιορισμό της χρήσης του Ραδιοεπικοινωνιακού Εξοπλισμού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, ή να απαιτήσει άμεσα το προσωρινό ή μόνιμο κλείσιμο του αν κατά την άποψη του Διευθυντή:

(α)    Έχει διαπιστωθεί παραβίαση των όρων της  Εξουσιοδότησης, και/ή

(β)    η χρήση του Ραδιοεπικοινωνιακού Εξοπλισμού προκαλεί ή συνεισφέρει σε επιβλαβείς παρεμβολές στη χρήση άλλου εξουσιοδοτημένου συστήματος ραδιοεπικοινωνίας, και/ή

(γ)    ο Ραδιοεπικοινωνιακός Εξοπλισμός λειτουργεί κατά παράβαση διεθνούς συμφωνίας συντονισμού με άλλο κράτος. 34.14.2    Αν ο Υπουργός το θεωρήσει σκόπιμο, λόγω κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, δύναται να απαιτήσει την τροποποίηση ή τον περιορισμό της χρήσης του Ραδιοεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, ή το προσωρινό ή μόνιμο κλείσιμο του, είτε αμέσως είτε μετά την εκπνοή τέτοιας χρονικής περιόδου όπως ήθελε καθορίσει. Ο Υπουργός ασκεί αυτή την εξουσία επιδίδοντας γραπτή ειδοποίηση στην Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση.

34.15    Παροχή Πληροφοριών

34.15.1    Η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση υποχρεούται να έχει στην κατοχή της το πρωτότυπο της  Εξουσιοδότησης και να το παρουσιάζει σε όλα τα δεόντως εξουσιοδοτημένα από το Διευθυντή πρόσωπα, αν αυτό της ζητηθεί. 34.15.2    Κατά την περίοδο που η  Εξουσιοδότηση είναι σε ισχύ και για έξι (6) μήνες μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση συλλέγει και διατηρεί ακριβή στοιχεία σε σχέση με το Ραδιοεπικοινωνιακό Εξοπλισμό, ως ακολούθως:

(α)    Ταχυδρομική διεύθυνση κάθε σταθμού. (β)    γεωγραφικές συντεταγμένες (γεωγραφικό μήκος και πλάτος) κάθε σταθμού. (γ)    ύψος κεραίας και τύπο κάθε σταθμού. (δ)    διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας κάθε σταθμού. (ε)    ραδιοσυχνότητες που είναι σε λειτουργία για κάθε σταθμό. (ζ)    EIRP (effective isotropically radiated power) ανά κανάλι σε dBW για κάθε σταθμό. (η)    επίκαιρες αντιπροσωπευτικές μετρήσεις των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που προκύπτουν από τις εκπομπές κάθε σταθμού που καλύπτεται από την Εξουσιοδότηση και αξιολόγηση της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνεισφέρουσες πηγές στην περιοχή λειτουργίας του εν λόγω σταθμού. Οι μετρήσεις αυτές διεξάγονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου 34.16. 34.15.3    Η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει στο Διευθυντή αντίγραφα των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 34.15.2, όποτε της ζητηθεί από το Διευθυντή, και να το πράξει τούτο στη μορφή (έντυπη ή/και ηλεκτρονική) που θα ζητήσει τα στοιχεία αυτά ο Διευθυντής. 34.15.4    Η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει, σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) εβδομάδων, όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Ραδιοεπικοινωνιακού Εξοπλισμού της, σε άλλη ενδιαφερόμενη ή εξουσιοδοτημένη επιχείρηση, ανάλογα με την περίπτωση, οποτεδήποτε η εν λόγω επιχείρηση ζητήσει τέτοιες πληροφορίες, για σκοπούς εκπόνησης μελέτης εκτίμησης ή αξιολόγησης της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, στην περιοχή όπου είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο πιο πάνω Ραδιοεπικοινωνιακός Εξοπλισμός. 34.16    Αξιολόγηση Έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία

34.16.1    Η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση υποχρεούται να αξιολογεί την έκθεση του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία:

(α)    κάθε έξι (6) μήνες για κάθε σταθμό που καλύπτεται από την Εξουσιοδότηση και ευρίσκεται εντός αστικής περιοχής, και 

(β)    κάθε δώδεκα (12) μήνες για κάθε σταθμό που καλύπτεται από την Εξουσιοδότηση και ευρίσκεται σε αγροτικές περιοχές,

διεξάγοντας μετρήσεις των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που προκύπτουν από τις εκπομπές του σταθμού και όλων των άλλων συνεισφέρουσων πηγών στην περιοχή λειτουργίας του εν λόγω σταθμού, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στις Οδηγίες Αξιολόγησης Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις Οδηγίες Αξιολόγησης Έκθεσης του Κοινού σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, ως αγροτικές περιοχές καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν κτίρια σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων από μια κεραία. 34.16.2    Οι μετρήσεις που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 34.16.1 πιο πάνω, πρέπει να διεξάγονται μόνο από εγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Εγκεκριμένων Προσώπων, ο οποίος είναι δημόσια διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. 34.16.3    Η  Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση υποχρεούται να αξιολογεί τον περιβάλλοντα χώρο, κατά πόσο σε απόσταση διακοσίων (200) μέτρων από το ύψος της εγκατάστασης κεραίας εκπομπής έχουν ανεγερθεί ψηλότερα κτίρια. Σε περίπτωση που ο περιβάλλον χώρος έχει διαφοροποιηθεί/τροποποιηθεί, η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στη συνέχεια, θα προχωρεί σε γνωμοδότηση για τροποποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών της κεραίας από την Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση, σε περίπτωση που αυτά δεν συνάδουν με τους όρους της Εντολής 3/2006 του Υπουργού Εσωτερικών. 34.17    Παράνομη Δραστηριοποίηση στις Κατεχόμενες Περιοχές της Κύπρου

34.17.1    Η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση δεν επιτρέπεται:

α)    Να δραστηριοποιείται παράνομα στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. (β)    Να ελέγχει άλλη εταιρεία ή πρόσωπο ή οργανισμό που δραστηριοποιείται παράνομα     στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. (γ)    Να ελέγχεται από άλλη εταιρεία ή πρόσωπο ή οργανισμό που δραστηριοποιείται     παράνομα στις κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου. 34.17.2    Η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση οφείλει να παρέχει στο Διευθυντή οποιεσδήποτε πληροφορίες της ζητηθούν αναφορικά με τη μετοχική της δομή και τα ποσοστά και το είδος των μετοχών, καθώς και τα ποσοστά του κεφαλαίου που η Εξουσιοδοτημένη Επιχείρηση κατέχει σε άλλες εταιρείες, πρόσωπα ή οργανισμούς. 35.    Έκδοση Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών

35.1    Εφόσον ο Διευθυντής αποφασίσει ότι ο προσωρινός νικητής έχει ικανοποιήσει τις  μετά τη λήξη του πλειστηριασμού απαιτήσεις, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 32.1, ο Διευθυντής αποφασίζει για τη χορήγηση της Εξουσιοδότησης Ραδιοεπικοινωνιών. 35.2    Ο Διευθυντής εκδίδει την Εξουσιοδότηση Ραδιοεπικοινωνιών εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης για χορήγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 35.1.

Tags
Home