Αυτά είναι τα 38 επικίνδυνα προϊόντα (Φώτο)

Αυτά είναι τα 38 επικίνδυνα προϊόντα (Φώτο)

Δείτε τα προιόντα

Στη δημοσίευση των Εβδομαδιαίων Κοινοποιήσεων της ΕΕ για μη Ασφαλή Προϊόντα που γνωστοποιούνται στο Σύστημα Gras-Rapex προέβη η Υπηρεσία Καταναλωτών 

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του

Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα που αρχίζει στις 22/07/2019 (GRAS-RAPEX – Report 30) έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα 38 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX. Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση εδώ .

Τα 38 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:

  • Δεκατέσσερα (14) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με δύο (2) από αυτά να έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο.
  •  Επτά (7) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
  •  Έξι (6) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
  •  Πέντε (5) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
  •  Τρία (3) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
  •  Τρία (3) στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 13 και 14, έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα χαμηλού κινδύνου

Δείτε εδώ τον πίνακα 

 

 

Home