Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Δεκάδες νέες θέσεις εργασίας σε Αστυνομία & Πυροσβεστική

Offsite Team -
22.03.2019 - 13:08

Δεκάδες νέες θέσεις εργασίας σε Αστυνομία & Πυροσβεστική

Thumbnail
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε - Προσόντα, αιτήσεις και όλες οι λεπτομέρειες αναλυτικά

Εκατοντάδες θέσεις εργασίας ανοίγουν το επόμενο διάστημα σε αστυνομία και Πυροσβεστική. 

Οι συγκεκριμένες θέσεις έχουν δημοσιοποιηθεί στην Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους και αφορούν την πλήρωση 256 κενών θέσεων εκ των οποίων οι 200 αφορούν την Αστυνομία και οι 56 την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Παράλληλα γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση άλλων 30 θέσεων για Ειδικούς Αστυνομικούς.

Η διαφθορά στην Αστυνομία

Γίνονται δεκτές αιτήσεις στην Αστυνομία Κύπρου (από Άνδρες και Γυναίκες), για πλήρωση 256 κενών θέσεων εκ των

οποίων οι 200 αφορούν την Αστυνομία και οι 56 την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.

Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α3: €15.306, 15.419, 15.561, 15.993, 16.447, 16.901, 17.355, 17.810, 18.442 ,

19.142, 19.842, 20.542, 21.242 Α5: €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994,

24.965, 25.936, 26.907 και Α7(ii): €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836,

33.968, 35.100, 36.232 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις

εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από

την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2019, Νόμου 59 (II) του 2018, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ο ετήσιος βασικός μισθός θα ανέρχεται στα €13.775. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στον υπό αναφορά μισθό, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής Κλίμακας της θέσης.

Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, η πιο πάνω ρύθμιση δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις:

1. Υπαλλήλων που κατέχουν μόνιμη θέση, οι οποίοι, είτε διορίστηκαν πριν την 01.01.2012, είτε διορίστηκαν μετά την 01.01.2012 και υπηρέτησαν συνολικά για εικοσιτέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής, και διορίζονται ή προάγονται σε άλλη θέση ή αποσπώνται για οποιοδήποτε σκοπό.

2. Έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού (εκτός της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας), ο οποίος είτε προσλήφθηκε πριν την 01.01.2012, είτε μετά την 01.01.2012 και απασχολήθηκε συνολικά για είκοσι τέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής και διορίζεται σε θέση χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή μεταξύ της ημερομηνίας διορισμού και της απασχόλησης σε έκτακτη βάση ή με σύμβαση.

3. Έκτακτου υπαλλήλου ή με σύμβαση προσωπικού του οποίου διαφοροποιούνται οι όροι απασχόλησης, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή στην απασχόληση, και είτε είχε προσληφθεί πριν την 01.01.2012, είτε είχε προσληφθεί μετά την 01.01.2012 και έχει ήδη απασχοληθεί συνολικά για είκοσι τέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής.

4. Εκπαιδευτικών που απασχολούνται ή απασχολήθηκαν με σύμβαση ή ως αντικαταστάτες στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 ή προγενέστερης ημερομηνίας.

5. Τακτικού ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού που διορίζεται σε μόνιμη θέση, χωρίς να έχει μεσολαβήσει

διακοπή της απασχόλησης, και

6. Μόνιμου υπαλλήλου νομικού πρόσωπου δημοσίου δικαίου που διορίζεται σε μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία, χωρίς να έχει μεσολαβήσει διακοπή της απασχόλησης, και, είτε είχε διοριστεί πριν την 01.01.2012 στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε είχε απασχοληθεί στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συνολικά για είκοσι τέσσερις μήνες σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής.

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Όπως αναφέρονται στον περί Αστυνομίας Νόμο (Ν. 73(Ι)/2004), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και τους περί

Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 51/89), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

3. ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(1) Η εγγραφή στην Αστυνομία θα ισχύει από την ημερομηνία που δίδεται η νενομισμένη διαβεβαίωση από τον

υποψήφιο Αστυνομικό.

(2) (α) Η εγγραφή θα είναι για αρχική περίοδο τριών ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Αστυνομικός θα τελεί υπό δοκιμασία.

(β) Ο Αρχηγός μπορεί κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου να απολύσει οποιοδήποτε αστυνομικό εάν κρίνει μετά από εκθέσεις του Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας ή του Υπευθύνου της Σχολής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση, και των Αστυνομικών Διευθυντών, υπό τις διαταγές των οποίων αυτός υπηρέτησε, ότι αυτός δεν είναι ικανός Αστυνομικός. Νοείται ότι πριν από την απόφαση για απόλυση, ο Αρχηγός, δίδει στον Αστυνομικό ειδοποίηση της πρόθεσής του για απόλυση, η οποία περιέχει τους λόγους απόλυσης και τον καλεί να προβεί σε οποιεσδήποτε παραστάσεις, τις οποίες θα επιθυμούσε εναντίον της απόλυσής του. Με βάση τις παραστάσεις αυτές ο Αρχηγός μπορεί να αποφασίσει είτε την απόλυση είτε την παράταση της δοκιμαστικής περιόδου για ακόμη ένα χρόνο. Η δοκιμαστική περίοδος μπορεί να παρατείνεται μέχρι ένα χρόνο από τον Αρχηγό με την έγκριση του Υπουργού.

(γ) Στην περίπτωση της υποβολής παραίτησης, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, ο Αρχηγός μπορεί να απαιτήσει όπως καταβληθούν λογικές αποζημιώσεις για έξοδα που επωμίστηκε το Κράτος κατά τη διάρκεια της περιόδου της εκπαίδευσης, ή και οποιαδήποτε άλλα έξοδα έχει επωμισθεί η Αστυνομία λόγω της πρόσληψής του.

(δ) Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, αν ο Αστυνομικός εκτελεί τα καθήκοντά του ικανοποιητικά και κατά την κρίση του Αρχηγού είναι από κάθε άποψη κατάλληλος για να παραμείνει στην Αστυνομία, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις που θα εκδίδει ο Αρχηγός της Αστυνομίας προς το σκοπό αυτό, θα μονιμοποιείται ως Αστυφύλακας και η πράξη μονιμοποίησης δημοσιεύεται στις Αστυνομικές Διατάξεις, και συγκεκριμένα στις Εβδομαδιαίες Διαταγές.

(3) (α) Οι επιλεγόμενοι για εγγραφή/πρόσληψη στην Αστυνομία εισάγονται στην Αστυνομική Ακαδημία για γενική επαγγελματική και πρακτική εκπαίδευση και εκγύμναση, διάρκειας τριών ακαδημαϊκών ετών.

(β) Οι αποτυγχάνοντες να εξασφαλίσουν την κατά την αναφερόμενη στην παράγραφο (3)(α) εκπαίδευση και εκγύμναση βάση της βαθμολογίας του προγράμματος που καθορίζεται με τους εκάστοτε σε ισχύ εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας, θα απολύονται από την Αστυνομία με απόφαση του Αρχηγού Αστυνομίας και σύμφωνα με τις πρόνοιες των Καν. 7 και 8 των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα

(4) Η εγγραφή / πρόσληψη στην Αστυνομία εξυπακούει υπηρεσία σε οποιοδήποτε μέρος της Δημοκρατίας.

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο υποψήφιος για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία πρέπει:

(1) Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

(2) Να παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με το χαρακτήρα του και, αν έχει προϋπηρεσία στο Στρατό της Δημοκρατίας, στην Εθνική Φρουρά, στη Δημόσια Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε Κυβερνητική θέση ή θέση σε οργανισμό δημοσίου δικαίου ή σε οποιαδήποτε Αστυνομία, να παρουσιάσει ικανοποιητικές αποδείξεις ότι κατά τη διάρκεια της εν λόγω προϋπηρεσίας ήταν καλής διαγωγής.

(3) Να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του και να μην έχει συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης. Τακτικοί Ειδικοί Αστυνομικοί ή Ειδικοί Αστυνομικοί, που υπηρετούν στην Αστυνομία, δύνανται, σύμφωνα με τον περί Αστυνομίας Νόμο (Ν. 73(1)/2004), καθώς και τους περί Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς, (Κ.Δ.Π. 51/89), να είναι υποψήφιοι για εγγραφή ή διορισμό στην Αστυνομία ανεξαρτήτως ηλικίας.

(4) (1) Να πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό η καλή κατάσταση της υγείας του, η

άρτια σωματική διάπλασή του και η σωματική και πνευματική του καταλληλότητα για να εκτελεί τα καθήκοντα

στα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του.

Μεταξύ άλλων πρέπει:-

(α) Να διαπιστωθεί η καλή όρασή του με ή χωρίς τη χρήση διόπτρων και η καλή ακοή του χωρίς τη χρήση ακουστικών.

(β) Να διαπιστωθεί, ότι δεν υποφέρει από αχρωματοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε σωματική αναπηρία ή παραμόρφωση του σώματός του ή μέλος αυτού και,

(γ) Να διαπιστωθεί γενικά η σωματική και πνευματική καταλληλότητά του.

(2) Η καλή κατάσταση της υγείας, η άρτια σωματική διάπλαση και η σωματική και πνευματική καταλληλότητα του υποψηφίου για να εκτελεί τα καθήκοντα με τα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του, θα διαπιστώνονται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον Πίνακα «Α» των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89).

(5) Να είναι ύψους όχι μικρότερου του 1,65 μέτρα οι άνδρες και του 1,60 μέτρα οι γυναίκες. Η μέτρηση του ύψους των υποψηφίων θα γίνεται νοουμένου ότι θα πετύχουν στις γραπτές εξετάσεις. Η μέτρηση θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια υποβολής των υποψηφίων στα Αθλητικά Γυμναστικά Αγωνίσματα, από την Επιτροπή που θα συγκροτείται για το σκοπό αυτό. Ουδεμία άλλη μέτρηση δύναται να πραγματοποιηθεί ή καθ’ υπόδειξη γίνει αποδεκτή.

(6) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου

τριτοβάθμιας τουλάχιστον σχολής μεταλυκειακού επιπέδου.

(7) Να έχει καλή γνώση της Ελληνικής και ικανοποιητική γνώση μιας ξένης γλώσσας. Νοείται ότι, η καλή γνώση της Ελληνικής και η ικανοποιητική γνώση της ξένης γλώσσας θα πιστοποιείται με βάση τον εκάστοτε σε ισχύ κατάλογο αποδεκτών τεκμηρίων από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας σε απαιτούμενα από σχέδια υπηρεσίας Δημοσίων Θέσεων Επίπεδα.

(8) Να έχει επιτύχει σε γραπτή εξέταση, που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89), και να έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.

(9) Να έχει επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, το απαιτούμενο επίπεδο των οποίων καθορίζεται στον Πίνακα «Β» των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, που διεξάγονται από Επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό, στην οποία συμμετέχουν και μέλη του Κέντρου Αθλητικών και Αθλητιατρικών Ερευνών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

(10) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας. Οι υποψήφιοι, να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης «ΤΥΠΟΥ Α΄» ΠΛΗΡΕΣ (Έντυπο Ε.Φ. 136), που να έχει εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο των 6 μηνών πριν από την ημερομηνία προκήρυξης, στο οποίο να φαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές που να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή. Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά και η αίτηση θα απορρίπτεται. Ως ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για την παρούσα διαδικασία, θεωρείται η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

(11) Να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα.

(12) Να παρέχει τις πληροφορίες που πιθανόν να απαιτηθούν αναφορικά με το παρελθόν ή την προγενέστερή του εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά το διορισμό του στην Αστυνομία και αν οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτησή του ή σε σχέση με την αίτησή του για διορισμό, προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Αστυνομία, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης θα απολύεται από την Αστυνομία.

(13) Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30): Νοείται ότι, ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του υποψηφίου, σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού, σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος : ύψος²). Ο υπολογισμός του ΔΜΣ, θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια υποβολής των υποψηφίων στα Αθλητικά Γυμναστικά Αγωνίσματα, από την Επιτροπή που θα συγκροτείται για το σκοπό αυτό. Ουδεμία άλλη μέτρηση δύναται να πραγματοποιηθεί ή καθ’ υπόδειξη γίνει αποδεκτή.

(14) Να έχει επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται από Επιτροπή η οποία διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας για το σκοπό αυτό και η οποία αποτελείται από έναν Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, ένα (1) εγγεγραμμένο ψυχίατρο και δύο (2) εγγεγραμμένους κλινικούς ψυχολόγους ή ένα (1) εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο και ένα (1) ακαδημαϊκό ψυχολόγο, νοουμένου ότι υπάρχει στη Δημοκρατία διαθέσιμος. Επί του θέματος, θα διεξαχθούν γραπτές ψυχομετρικές δοκιμασίες γνωστικών ικανοτήτων ή/και προσωπικότητας. Για τις δοκιμασίες γνωστικών ικανοτήτων και κατόπιν της νορμοθέτησης των απαντήσεων στις δοκιμασίες επί του συνόλου των εξεταζόμενων, κριτήριο αποκλεισμού θα αποτελέσει βαθμολογία μεγαλύτερη της μισής τυπικής απόκλισης κάτω από τον μέσο όρο. Για τις ψυχομετρικές δοκιμασίες προσωπικότητας, κριτήρια επιλεξιμότητας θα αποτελέσουν τα εντός των ερμηνευτικών ορίων

διαστήματα των απαντήσεων καθ’ εκάστου υποψηφίου, και η γενικότερη συμβατότητα κάθε υποψηφίου στη δεδομένη φάση με τα προκαθορισμένα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τις ιδιότητες του Ψυχομετρικού εργαλείου, τις νόρμες και τον κατασκευαστή του.

(15) Περαιτέρω τονίζεται ότι κανένας δεν διορίζεται στην Αστυνομία εκτός αν υποβληθεί σε έλεγχο νάρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα, ο οποίος διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους μετά από λήψη αίματος ή τρίχας ή άλλου κατάλληλου μέσου: Νοείται ότι κάθε υποψήφιος που περιλαμβάνεται στον Πίνακα Διοριστέων υποβάλλεται στον πιο πάνω έλεγχο, κατά τον ουσιώδη χρόνο πριν να του προσφερθεί διορισμός, και σε περίπτωση άρνησής του να παράσχει για έλεγχο το ενδεδειγμένο σε είδος και σε ποσότητα δείγμα, η αίτησή του για διορισμό απορρίπτεται και το όνομα του υποψηφίου διαγράφεται από τον Πίνακα Διοριστέων, ανεξάρτητα αν κατέχει τα προσόντα και ικανοποιεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται στον περί Αστυνομίας Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς.

(16) Τέλος σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 6(6) των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89), όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, κανένας δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα Διοριστέων εκτός αν κατέχει τα προσόντα και ικανοποιεί όλες τις άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται στον περί Αστυνομίας Νόμο και τους παρόντες Κανονισμούς κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη θέση και κατά το χρόνο καταρτισμού του εν λόγω Πίνακα, και κανένας δε διορίζεται αν δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα Διοριστέων και αν δεν κατέχει όλα τα προσόντα που προβλέπονται στον Κανονισμό 4 κατά το χρόνο που προσφέρεται σε αυτόν ο διορισμός: Νοείται ότι, η ηλικία που λαμβάνεται υπόψη είναι η ηλικία κατά την υποβολή των αιτήσεων.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

(1) Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση θα έχουν όσοι πληρούν τα προσόντα που προνοούν οι σχετικοί Νόμοι και Κανονισμοί και καταβάλουν το ποσό των €45 ως αντίτιμο για συμμετοχή στην εξέταση, κατά την υποβολή της αίτησης, μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC, που αποτελεί το τελευταίο στάδιο επιτυχούς υποβολής.

(2) Η ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, καθώς και σε γενικές γραμμές η ύλη της γραπτής εξέτασης θα γνωστοποιηθεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση, θα καλούνται να λαμβάνουν μέρος στις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης, που προνοούνται από τις διατάξεις των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, νοουμένου ότι επιτυγχάνουν στις διαδικασίες που κάθε φορά προηγούνται.

(3) Επειδή σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, τα ακαδημαϊκά προσόντα λαμβάνονται υπόψη και πιστώνονται με επιπρόσθετες μονάδες, σε σχέση με την τελική κατάταξη των υποψηφίων στον Πίνακα Διοριστέων, οι υποψήφιοι προτρέπονται όπως εξασφαλίσουν Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Πτυχίου ή Διπλώματός τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ)., εκεί και όπου απαιτείται, το οποίο να είναι σε θέση να παρουσιάσουν στο Συμβούλιο Προσλήψεων, όταν ζητηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται αποδεκτά για σκοπούς αξιολόγησης.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

(1) Η διαδικασία πρόσληψης θα είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα και του Νόμου για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, (Νόμος 6(Ι)/98), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση, μόνο μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy στη θεματική ενότητα «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».

(2) Οι υποψήφιοι για να μπορέσουν να υποβάλουν την αίτησή τους, θα πρέπει, εκ των προτέρων, να δημιουργήσουν προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο ΑΡΙΑΔΝΗ, το οποίο θα πρέπει να πιστοποιήσουν σε Κυβερνητικό Οργανισμό (Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΚΕΠ, ή Κεντρικά Ταχυδρομεία ΚΕ.ΠΟ), προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητάς τους, καθώς και τον Αριθμό Προφίλ (Profile ID) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(3) Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθορίζεται η Τρίτη, 26/03/2019 και ώρα 07:00, η οποία εκπνέει τη Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 15:00. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.

(4) Η ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων, συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι είναι ελλιπείς ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά περιγράφονται στην προκήρυξη, δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι υποψήφιοι δεν θα δύνανται να λάβουν μέρος στις διαδικασίες αξιολόγησης, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις στην Αστυνομία Κύπρου (από Άνδρες και Γυναίκες) για πλήρωση 30 κενών θέσεων Ειδικών Αστυνομικών. Οι θέσεις είναι πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α1: €15.051, 15.124, 15.197, 15.270, 15.343, 15.418, 15.511, 15.673, 15.975, 16.277, 16.579, 16.881, 17.183, Α2: €15.109, 15.201, 15.293, 15.385, 15.496, 15.681, 16.060, 16.439, 16.818, 17.197, 17.576, 17.967, 18.544 και Α5(ii): €16.196 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907, 27.878, 28.849 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2019, Νόμου 59 (II) του 2018, κατά τα δύο πρώτα έτη της υπηρεσίας ο ετήσιος βασικός μισθός θα ανέρχεται στα €13.546. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών υπηρεσίας ή απασχόλησης στον υπό αναφορά μισθό, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής Κλίμακας της θέσης.

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Όπως αναφέρονται στον περί Αστυνομίας Νόμο (Ν. 73(Ι)2004), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και τους περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 216/2004), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα.

3. ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(1) Η εγγραφή στην Αστυνομία θα ισχύει από την ημερομηνία που δίδεται η νενομισμένη διαβεβαίωση από τον υποψήφιο Ειδικό Αστυνομικό.

(2) (α) Η εγγραφή θα είναι για αρχική περίοδο τριών ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ειδικός Αστυνομικός θα τελεί υπό δοκιμασία.

(β) Οι επιλεγόμενοι για εγγραφή στην Αστυνομία ως Ειδικοί Αστυνομικοί εισάγονται στην Αστυνομική Ακαδημία για γενική επαγγελματική και πρακτική εκπαίδευση και εκγύμναση. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται από τον Αρχηγό και δε θα είναι μικρότερη των τριών μηνών.

(γ) Ο Αρχηγός μπορεί κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε Ειδικού Αστυνομικού που δεν έχει ανταποκριθεί επιτυχώς στην εκπαίδευση που αναφέρεται στην παράγραφο (2)(β) και που κατά τη γνώμη του δε θα εκτελεί ικανοποιητικά τα καθήκοντα του Ειδικού Αστυνομικού, αλλά τουλάχιστο πέντε βδομάδες πριν γίνει τέτοιος τερματισμός, πρέπει να δοθεί στον Ειδικό Αστυνομικό ειδοποίηση της πρόθεσης για τερματισμό που να περιέχει τους λόγους τερματισμού και να τον καλεί να προβεί σε οποιεσδήποτε παραστάσεις, τις οποίες θα επιθυμούσε, εναντίον του τερματισμού του διορισμού.

(δ) Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου, αν ο Ειδικός Αστυνομικός εκτελεί τα καθήκοντά του ικανοποιητικά και κατά την κρίση του Αρχηγού είναι από κάθε άποψη κατάλληλος για να παραμείνει στην Αστυνομία, σύμφωνα με τις εκάστοτε αστυνομικές διαταγές που θα εκδίδει ο Αρχηγός προς το σκοπό αυτό, θα μονιμοποιείται ως Ειδικός Αστυνομικός.

(ε) Η δοκιμαστική περίοδος μπορεί να παρατείνεται από τον Αρχηγό με την έγκριση του Υπουργού. Νοείται ότι ο χρόνος παράτασης της περιόδου δοκιμασίας δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει συνολικά τα τέσσερα χρόνια.

(στ) Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της χρονικής περιόδου δοκιμασίας, ο Αρχηγός αποφασίζει κατά πόσο ο διορισμός του Ειδικού Αστυνομικού που υπηρετεί επί δοκιμασία θα επικυρωθεί, παραταθεί ή τερματιστεί.

(ζ) Στην περίπτωση της υποβολής παραίτησης, κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, ο Αρχηγός μπορεί να απαιτήσει όπως καταβληθούν λογικές αποζημιώσεις για έξοδα που επωμίστηκε το Κράτος κατά τη διάρκεια της περιόδου της εκπαίδευσης, ή και οποιαδήποτε άλλα έξοδα έχει επωμισθεί η Αστυνομία λόγω της πρόσληψής του.

(3) (α) Σε περίπτωση κατά την οποία Ειδικός Αστυνομικός προτίθεται να παραιτηθεί ή η Αστυνομία προτίθεται να τερματίσει τις υπηρεσίες του, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του εκάστοτε εν ισχύει περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου.

(β) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Ειδικού Αστυνομικού είναι η ηλικία των εξήντα δύο (62) ετών. 

(4) Η εγγραφή/πρόσληψη στην Αστυνομία εξυπακούει υπηρεσία σε οποιοδήποτε μέρος της Δημοκρατίας.

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο αιτητής πρέπει απαραίτητα να έχει τα πιο κάτω προσόντα:

(1) Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας.

(2) Να παρουσιάσει ικανοποιητικές συστάσεις αναφορικά με το χαρακτήρα και τη διαγωγή του.

(3) Να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του.

(4) (1) Να πιστοποιείται ύστερα από εξέταση από κυβερνητικό ιατρικό λειτουργό η καλή κατάσταση της υγείας του, η άρτια σωματική διάπλαση του και η σωματική και πνευματική του καταλληλότητα για να εκτελεί τα καθήκοντα στα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του.

Μεταξύ άλλων πρέπει:

(α) Να διαπιστωθεί η καλή όρασή του με ή χωρίς τη χρήση διορθωτικών φακών και η καλή ακοή του χωρίς τη χρήση ακουστικών.

(β) Να διαπιστωθεί ότι δεν υποφέρει από αχρωματοψία, πλατυποδία ή οποιαδήποτε σωματική αναπηρία ή παραμόρφωση του σώματός του ή μέλος αυτού, και

(γ) Να διαπιστωθεί γενικά η σωματική και πνευματική καταλληλότητά του.

(2) Η καλή κατάσταση της υγείας, η άρτια σωματική διάπλαση και η σωματική και πνευματική καταλληλότητα του υποψηφίου για να εκτελεί τα καθήκοντα με τα οποία θα απασχολείται μετά την πρόσληψή του, διαπιστώνονται με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στον Πίνακα «Α» των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89). 

(5) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

(6) Να έχει επιτύχει σε γραπτή εξέταση, που διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 216/2004), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, και να έχει συγκεντρώσει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστο κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας.

(7) Να παρέχει τις πληροφορίες που πιθανό να απαιτηθούν αναφορικά με το παρελθόν ή την προγενέστερή του εργασία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που αφορά το διορισμό του στην Αστυνομία: Νοείται ότι αν οποιοσδήποτε υποψήφιος στην αίτησή του ή σε σχέση με την αίτησή του για διορισμό, προβαίνει σε οποιαδήποτε ψευδή δήλωση και ακολούθως διορίζεται στην Αστυνομία, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε

περίπτωση καταδίκης του απολύεται από την Αστυνομία.

(8) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας. Οι υποψήφιοι, να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης «ΤΥΠΟΥ Α΄» ΠΛΗΡΕΣ (Έντυπο Ε.Φ. 136), που να έχει εκδοθεί κατά τη χρονική περίοδο των 6 μηνών πριν από τηνημερομηνία προκήρυξης, στο οποίο να φαίνονται όλες οι στρατολογικές μεταβολές που να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή. Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά και η αίτηση θα απορρίπτεται. Ως ημερομηνία εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για την παρούσα διαδικασία, θεωρείται η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

(9) Να μην έχει απολυθεί ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του από τη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας ή από οργανισμό δημοσίου δικαίου για ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα.

(10) Να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας.

(11) Να έχει επιτύχει σε δοκιμασία αθλητικών γυμναστικών αγωνισμάτων, το απαιτούμενο επίπεδο των οποίων καθορίζεται στον Πίνακα «Β» των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89) όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, που διεξάγονται από Επιτροπή που συγκροτείται για το σκοπό αυτό, στην οποία συμμετέχουν και μέλη του Κέντρου Αθλητικών και Αθλητιατρικών Ερευνών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

(12) Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος λιγότερο του τριάντα (30):

Νοείται ότι, ο Δείκτης Μάζας Σώματος υπολογίζεται διαιρώντας το σωματικό βάρος του υποψηφίου, σε κιλά, με το τετράγωνο του ύψους αυτού, σε μέτρα (ΔΜΣ= βάρος: ύψος²). Ο υπολογισμός του ΔΜΣ, θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια υποβολής των υποψηφίων στα Αθλητικά Γυμναστικά Αγωνίσματα, από την Επιτροπή που θα συγκροτείται για το σκοπό αυτό. Ουδεμία άλλη μέτρηση δύναται να πραγματοποιηθεί ή καθ’ υπόδειξη γίνει αποδεκτή.

(13) Να έχει επιτύχει σε ψυχομετρικές εξετάσεις που διεξάγονται απόΕπιτροπή η οποία διορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας για το σκοπό αυτό και η οποία αποτελείται από έναν Ανώτερο Αξιωματικό της Αστυνομίας, ένα (1) εγγεγραμμένο ψυχίατρο και δύο (2) εγγεγραμμένους κλινικούς ψυχολόγους ή ένα (1) εγγεγραμμένο κλινικό ψυχολόγο και ένα (1)ακαδημαϊκό ψυχολόγο, νοουμένου ότι υπάρχει στη Δημοκρατία διαθέσιμος. Επί του θέματος, θα διεξαχθούν γραπτές ψυχομετρικές δοκιμασίες γνωστικών ικανοτήτων ή/και προσωπικότητας.

Για τις δοκιμασίες γνωστικών ικανοτήτων και κατόπιν της νορμοθέτησης των απαντήσεων στις δοκιμασίες επί του συνόλου των εξεταζόμενων, κριτήριο αποκλεισμού θα αποτελέσει βαθμολογία μεγαλύτερη της μισής τυπικής απόκλισης κάτω από τον μέσο όρο.

Για τις ψυχομετρικές δοκιμασίες προσωπικότητας, κριτήρια επιλεξιμότητας θα αποτελέσουν τα εντός των ερμηνευτικών ορίων διαστήματα των απαντήσεων καθ’ εκάστου υποψηφίου, και η γενικότερη συμβατότητα κάθε υποψηφίου στη δεδομένη φάση με τα προκαθορισμένα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τις ιδιότητες του Ψυχομετρικού εργαλείου, τις νόρμες και τον κατασκευαστή του.

(14) Νοείται ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 8(3) των περί Αστυνομίας Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 216/2004), όπως έχουντροποποιηθεί μέχρι σήμερα, κανένας δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα Διοριστέων εκτός αν κατέχει τα προσόντα και ικανοποιεί όλες τιςπροϋποθέσεις που προβλέπονται από τον περί Αστυνομίας Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τη θέση και κατά το χρόνο καταρτισμού του εν λόγω Πίνακα, και κανένας δε διορίζεται αν δεν περιλαμβάνεται στον Πίνακα Διοριστέων και αν δεν κατέχει όλα τα προσόντα που προβλέπονται στον Κανονισμό 5 κατά το χρόνο που προσφέρεται σε αυτόν ο διορισμός:

Νοείται ότι, η ηλικία που λαμβάνεται υπόψη είναι η ηλικία κατά τηνυποβολή των αιτήσεων.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ

(1) Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση θα έχουν όσοι πληρούν τα προσόντα που προνοούν οι σχετικοί Νόμοι και Κανονισμοί και καταβάλουν το ποσό των €45 ως αντίτιμο για συμμετοχή στην εξέταση, κατά την υποβολήτης αίτησης, μέσω του συστήματος αποδοχής πληρωμών της JCC, που αποτελεί το τελευταίο στάδιο επιτυχούς υποβολής.

(2) Η ημερομηνία διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, καθώς και σε γενικές γραμμές η ύλη της γραπτής εξέτασης θα γνωστοποιηθεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση, θα καλούνται να λαμβάνουν μέρος στις υπόλοιπες διαδικασίες αξιολόγησης, που προνοούνται από τις διατάξεις των περί Αστυνομίας ΕιδικώνΑστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 216/2004), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα, νοουμένου ότι επιτυγχάνουν στις διαδικασίες που κάθε φορά προηγούνται.

(3) Επειδή σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, τα ακαδημαϊκάπροσόντα λαμβάνονται υπόψη και πιστώνονται με επιπρόσθετες μονάδες, σε σχέση με την τελική κατάταξη των υποψηφίων στον Πίνακα Διοριστέων, οι υποψήφιοι προτρέπονται όπως εξασφαλίσουν Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Πτυχίου ή Διπλώματός τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ)., εκεί και όπου απαιτείται, το οποίο να είναι σε θέση να παρουσιάσουν στο Συμβούλιο Προσλήψεων, όταν ζητηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται αποδεκτά για σκοπούς αξιολόγησης.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

(1) Η διαδικασία πρόσληψης θα είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 216/2004) και του Νόμου για τηνΑξιολόγηση Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία, Νόμος 6(Ι)/98, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή σε γραπτή εξέταση, μόνο μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», στηνηλεκτρονική διεύθυνση www.ariadni.gov.cy στη θεματική

ενότητα «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ».

(2) Οι υποψήφιοι για να μπορέσουν να υποβάλουν την αίτησή τους, θα πρέπει, εκ των προτέρων, να δημιουργήσουν προφίλ ως Πολίτης (Φυσικό Πρόσωπο) στο ΑΡΙΑΔΝΗ, το οποίο θα πρέπει να πιστοποιήσουν σεΚυβερνητικό Οργανισμό (Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΚΕΠ, ή Κεντρικά Ταχυδρομεία ΚΕ.ΠΟ), προσκομίζοντας το Δελτίο Ταυτότητάς τους, καθώς και τον Αριθμό Προφίλ (Profile ID) που θα τους αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

(3) Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης, θα πρέπει να σαρώνονται και υποβάλλονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθορίζεται η Τρίτη, 26/03/2019 και ώρα 07:00, η οποία εκπνέει τη Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 15:00. Αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται αυτόματα από το σύστημα.

(4) Η ορθή συμπλήρωση των αιτήσεων, συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι είναι ελλιπείς ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα, όπως αυτά περιγράφονται στην προκήρυξη, δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι υποψήφιοι δεν θα δύνανται να λάβουν μέρος στις διαδικασίες αξιολόγησης, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προειδοποίηση.

Αιτήσεις οι οποίες θα γίνονται αποδεκτές από το σύστημα και στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι τούτο έγινε στη βάση πλαστών, ψευδών, ή /και παραπλανητικών στοιχείων/εγγράφων, πέραν της ποινικής ευθύνης που τυχόν θα υπέχει ο αιτητής, όπως προνοείται από την υφιστάμενη νομοθεσία, θα απορρίπτονται και ο αιτητής θα αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, έστω και εάν στο μεταξύ έχει επιτύχει σε άλλες διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα δύναται να αξιώσει επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε κατά την υποβολή της αίτησής του.

(5) Αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη.

Home