Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Εγκρίθηκαν οι κανονισμοί για την εφαρμογή του «Πληρώνω όσο Πετώ»

Offsite Team -
07.07.2022

Εγκρίθηκαν οι κανονισμοί για την εφαρμογή του «Πληρώνω όσο Πετώ»

Υπέρ ψήφισαν 33 βουλευτές και εναντίον 3

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κανονισμούς για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των αρχών τοπικής διοίκησης για την ορθολογική διαχείριση των δημοτικών τους αποβλήτων. Υπέρ ψήφισαν 33 βουλευτές και εναντίον 3.

Στους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται οι  υποχρεώσεις των αρχών τοπικής διοίκησης οι οποίες μεταξύ άλλων είναι η εκπόνηση εξαετούς τοπικού σχεδίου δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, με σκοπό την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων που τέθηκαν για αύξηση αφενός της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και αφετέρου της χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων, καθώς και για μείωση των ποσοτήτων μικτών αποβλήτων που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή.

Επίσης η υποχρέωση για εφαρμογή του συστήματος υποχρεωτικής διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής για κατηγορίες δημοτικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που καθορίζονται στο σχετικό διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ακόμα καθορίζεται υποχρέωση για εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω» και για ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τις πρόνοιες του οικείου τοπικού σχεδίου δράσης, του συστήματος.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, καθότι αποτελούν εκ των προτέρων αιρεσιμότητα για την εκταμίευση κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και για τα χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων. 

Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε την εκπλήρωση της πιο πάνω αιρεσιμότητας ως προϋπόθεση για την έγκριση του προγράμματος πολιτικής συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» προϋπολογισμού ύψους €1,8 δις.

Στους κανονισμούς επεκτείνεται η προθεσμία που τέθηκε στις αρχές τοπικής διοίκησης για εκπόνηση των τοπικών σχεδίων δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Θεσπίζεται επίσης  υποχρέωση των αρχών τοπικής διοίκησης να θέσουν σε ισχύ το τοπικό σχέδιο δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων που αυτές εκπονούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Θεσπίζεται επίσης η υποχρέωσης του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για ανάπτυξη των κατάλληλων μηχανισμών ή διαδικασιών, με σκοπό την παροχή χρηματοδότησης και/ή παραχώρησης κινήτρων, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοχοι δημοτικών αποβλήτων θα μπορούν να διενεργούν χωριστή συλλογή αυτών απρόσκοπτα και χωρίς δυσανάλογο κόστος.

Επίσης  προβλέπεται επιμέρους ρυθμίσεις σχετικά με τη διαλογή στην πηγή, τη χωριστή συλλογή και τη μεταφορά, καθώς και με το σύστημα «Πληρώνω όσο Πετάω», αντίστοιχα, τίθενται σε ισχύ σε ισχύ την 30ή Ιουνίου 2024.

(ΚΥΠΕ)

Home