Επιστολή Αρχιεπισκόπου προς Οικ. Πατριάρχη για Ουκρανικό

Επιστολή Αρχιεπισκόπου προς Οικ. Πατριάρχη για Ουκρανικό

Η επιστολή έχει ημερομηνία 20 Οκτωβρίου.

Επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β` στην οποία αναφέρεται στις θέσεις της Εκκλησίας της Κύπρου για το Ουκρανικό ζήτημα.

Αφού σημειώνει ότι η στάση ουδετερότητας που τήρησε η Εκκλησία της Κύπρου εξ`αρχής είχε ως αποκλειστικό σκοπό το καλό της Ορθοδοξίας, αναφέρει ότι βλέποντας το ατελέσφορο των προσπαθειών του και μετά από πολλή προσευχή και περισυλλογή αποφάσισε να μνημονεύσει τον νέο Προκαθήμενο της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας Μητροπολίτη Επιφάνιο.

"Καθὼς γνωρίζετε καλῶς, Παναγιώτατε, ἡ στάσις οὐδετερότητος, τὴν ὁποίαν ὡς Ἐκκλησία Κύπρου ἐτηρήσαμεν ἐξ ἀρχῆς, σκοπὸν εἶχεν ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τὸ ἐν γένει καλὸν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ πόθος ἡμῶν ἦτο ἡ μεθ’ ὅλης τῆς ψυχικῆς ἡμῶν δυνάμεως βοήθεια πρὸς τὸ ἀεὶ δοκιμαζόμενον Σεπτὸν Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Ἐν τούτοις, ὁρῶν τὸ ἀτελέσφορον τῶν προσπαθειῶν μου, μετὰ πολλὴν προσευχὴν καὶ περισυλλογὴν ἀπεφάσισα ὅπως κατὰ τὴν πρώτην ὑπ’ ἐμοῦ τελεσθησομένην Θείαν Λειτουργίαν μνημονεύσω τοῦ νέου Προκαθήμενου τῆς Οὐκρανικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Μητροπολίτου κ. Ἐπιφανίου, συμφώνως καὶ πρὸς τὴν Ὑμετέραν ἐκφρασθεῖσαν ἐπιθυμίαν".

Σημειώνει ότι λόγω της πανδημίας αλλά και της κατάστασης της υγείας του δεν δύναται να  έχει κατ`ιδίαν συνάντηση με τους υπόλοιπους προκαθήμενους των Ορθοδόξων Εκκλησιών σχετικά με το Ουκρανικό ζήτημα αλλά εάν υπάρξει βελτίωση τότε είναι στη διάθεση του για την ανάληψη οποιασδήποτε αποστολής.

Διαβεβαιώνει ότι η Εκκλησία της Κύπρου θα συνεχίσει να προσφέρει με συνέπεια την υποστήριξή της στον ίδιο και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. 

"Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ, τονίζομεν καὶ ὑπογραμίζομεν διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν ὅτι ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Κύπρου θὰ συνεχίσῃ ἔν τε τῷ παρόντι καὶ ἐν τῷ μέλλοντι προσφέρουσα μετὰ συνεπείας τὴν ὑποστήριξιν αὐτῆς πρὸς τὴν  Ὑμετέραν γερασμιωτάτην Παναγιότητα, ἅμα δὲ καὶ πρὸς τὸ κατ’ Αὐτὴν σεπτὸν ἡμῶν Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ἐπ’ ἀγαθῷ καὶ εὐκλείᾳ τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας".

Η επιστολή έχει ημερομηνία 20 Οκτωβρίου.

ΚΥΠΕ

Home