Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Χάνει εκατομμύρια το κράτος λόγω ΟΠΑΠ

Offsite Team -
27.04.2022 - 15:50

Χάνει εκατομμύρια το κράτος λόγω ΟΠΑΠ

Τι αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κατά τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών

Σημαντική απώλεια εσόδων για το κράτος διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε έκθεση της για το Υπουργείο Οικονομικών για το έτος 2020. 

>>> Διαβάστε αυτούσια την Έκθεση εδώ <<<

Ειδικότερα η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρεται στο θέμα του των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ ΑΕ στην Κύπρο, για να σημειώσει ότι παρά τη θέσπιση της αναγκαίας νομοθεσίας και της δρομολόγησης των διαδικασιών για την επιλογή του κατάλληλου παρόχου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, παρουσιάζεται μεγάλη καθυστέρηση, «με αποτέλεσμα  να μην έχει συναφθεί ακόμα σχετική σύμβαση και η απώλεια σημαντικών εσόδων για το κράτος, την οποία υποδείξαμε από το 2014, να συνεχίζεται».

Το ΥΠΟΙΚ αγόρασε κτήριο χωρίς τις διαθέσιμες πιστώσεις

Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε στην αγορά του Nicosia City Center χωρίς να υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό και χωρίς να υπάρχει επίσης σχετική πρόνοια για την αγορά του, λέει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

«Δεν τηρήθηκαν δηλαδή οι πρόνοιες του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, που προβλέπει ότι κανένα Δημόσιο Επενδυτικό Έργο δεν μπορεί να προωθηθεί αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο Μέρος ΧΙ (Επιλογή και εφαρμογή των Δημόσιων Επενδυτικών Έργων) του Νόμου», αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ειδική έκθεσή της για το Υπουργείο Οικονομικών για το έτος 2020.

Σημειώνει ακόμη ότι το κτήριο θα ολοκληρωθεί μετά από τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού του, ώστε να ικανοποιεί τις κτηριολογικές απαιτήσεις του Κράτους, κάτι που επιβάλλει υπαγωγή της αγοράς του κτηρίου στη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων και θα παραδοθεί, ως φαίνεται, για χρήση χωρίς να έχει εξασφαλιστεί πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, «πράξη ποινικά κολάσιμη».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επιμένει πως «η αγορά του κτηρίου έγινε, κατά την άποψή μας, σε ασύμφορη, για το δημόσιο, τιμή, ενώ ανεγείρεται σε γη που θα εξακολουθήσει να ανήκει σε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο θα καταβληθούν ενοίκια που υπερβαίνουν σε τιμή την εύλογη αξία της μίσθωσης, χωρίς στην ουσία το ακίνητο να περιέλθει στην κυριότητα του κράτους».

Όπως αναφέρεται, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας εκτίμησε την αξία του κτηρίου σε €20.000.000, ενώ το Κράτος θα καταβάλει στην ιδιοκτήτρια εταιρεία το ποσό €22.650.000. «Δηλαδή €2.650.000 περισσότερα, και την αγοραία αξία του δικαιώματος του εκμισθωτή σε €4.230.000 ενώ το Κράτος θα καταβάλει στο Ίδρυμα ποσό ίσο με €5.279.000, δηλαδή €1.050.000 περισσότερα», προσθέτει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Στις απαντήσεις του προς την ΕΥ, ο Γενικός Διευθυντής του ΥΠΟΙΚ, αναφέρει ότι θα γίνει μεταφορά πιστώσεων από άλλα άρθρα του Προϋπολογισμού για την αγορά του κτηρίου, ότι στη συμφωνηθείσα τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για τον εσωτερικό διαχωρισμό του κτηρίου, με βάση τη συνήθη πρακτική που ακολουθείται στην περίπτωση των γραφειακών χώρων και ότι η τελική τιμή αγοράς του κτηρίου δεν είναι ασύμφορη για το κράτος.

Ενστάσεις για τις κατά χάριν χορηγίες

Εξάλλου, στην έκθεσή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία διατυπώνει ενστάσεις για τον τρόπο προώθησης των «κατά χάριν» χορηγιών από το ΥΠΟΙΚ, και σημειώνει πως ο τρόπος έγκρισης των χορηγιών αυτών δεν είναι σύννομος.

Όπως αναφέρεται το συνολικό ποσό των κατά χάριν χορηγιών, όπως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, ανερχόταν σε €3,17 εκατομμύρια.

«Επαναλάβαμε τη σύστασή μας όπως το ΥΟ, ως το αρμόδιο Υπουργείο, μην προωθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο αιτήματα για έγκριση παροχής τέτοιων «κατά χάριν» χορηγιών που δεν συνάδουν με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και ενδέχεται να μην είναι σύννομες», αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Χορηγία προς ΠΑΣΥΔΥ με παράκαμψη της Βουλής  

Στα €3,17 εκατ. περιλαμβανόταν και κάλυψη ποσού ύψους €1,6 εκ., στη βάση Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 17.1.2019, που αφορά σε μέρος του οφειλόμενου Φ.Π.Α. από την Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ), για τις κατασκευαστικές εργασίες για την ανέγερση νηπιαγωγείων, στέγης ηλικιωμένων και ανακαίνισης των κεντρικών γραφείων, τα οποία ανεγέρθηκαν κυρίως σε κρατική γη, η οποία εκμισθώθηκε από την ΠΑΣΥΔΥ για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μετά τη λήξη της οποίας θα αποδοθούν τα μισθία στον ιδιοκτήτη μαζί με τα υποστατικά «εν καλή καταστάσει επισκευής».

Σύμφωνα με την έκθεση, αρχικά, το ΥΠΟΙΚ υπέβαλε αίτημα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για αποδέσμευση του ποσού των €1,6 εκ., που αφορά σε «κατά χάριν» χορηγία για τον πιο πάνω σκοπό, το οποίο η Βουλή απέρριψε στις 5.12.2019.

Όπως δε αναφέρεται, για να παρακάμψει το πρόβλημα που προέκυψε, το ΥΠΟΙΚ αποφάσισε, στις 17.1.2020, να παραχωρήσει την «κατά χάριν» χορηγία, από το κονδύλι της Διοίκησης του ΥΟ «Έκτακτες χορηγίες», για το οποίο δεν απαιτείτο αποδέσμευση, μια ενέργεια την οποία η Ελεγκτική Υπηρεσία χαρακτηρίζει ως «ανεπίτρεπτη».

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης η παραχώρηση οικονομικής βοήθειας ύψους €1.254.000, προς κατασκευαστική εταιρεία που αφορά στο ποσό Φ.Π.Α. που αναμένεται να επιβληθεί επί του κόστους ανέγερσης ερευνητικού κέντρου για τον καρκίνο, στη βάση Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 28.2.2019. Το ερευνητικό κέντρο θα ανεγερθεί με δαπάνες Φιλανθρωπικού Ιδρύματος. Η δωρεά θα παραχωρηθεί προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το κέντρο θα ανεγερθεί εντός της Πανεπιστημιούπολης. Το κόστος του έχει προϋπολογιστεί σε €6 εκ., με όριο υπέρβασης, που θα καλυφθεί από τον δωρητή, τις €600.000.

Το Φ.Π.Α. που θα επιβληθεί επί του ποσού των €6,6 εκ. ανέρχεται σε €1.254.000 και μόνο με την «κατά χάριν» οικονομική βοήθεια θα διατηρηθεί το ποσό της δωρεάς στα €6,6 εκ., μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η αποδέσμευση του ποσού της «κατά χάριν» οικονομικής βοήθειας θα γίνεται ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών ανέγερσης του κέντρου.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, αναφέρεται, δεν διατυπώνει παρατήρηση για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, να απαλλάξει το Κράτος, τον δωρητή από το ποσό του Φ.Π.Α. που διαφορετικά θα καταλήξει στο δημόσιο ταμείο. «Η παρατήρησή μας αφορά στο γεγονός ότι η δαπάνη θα έπρεπε να περιληφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να τύχει της έγκρισης (ή απόρριψης) της Βουλής των Αντιπροσώπων» σημειώνει.

(ΚΥΠΕ)

Home