Κτηματολόγιο: Δεν θα κάνει αποδεκτές επιταγές για πληρωμή τελών

Κτηματολόγιο: Δεν θα κάνει αποδεκτές επιταγές για πληρωμή τελών

Τι αναφέρει ανακοίνωση

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι από τις 2 Απριλίου 2020, δεν θα γίνεται αποδεκτή από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία, η πληρωμή με προσωπική επιταγή των τελών και δικαιωμάτων που επιβάλλονται και εισπράττονται από το Τμήμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, Κεφάλαιο 219.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι τραπεζικές επιταγές (good for payment) θα εξακολουθούν να γίνονται αποδεκτές.

Εξάλλου, σε ξεχωριστή ανακοίνωση το Τμήμα Κτηματολογίου αναφέρει ότι η εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής εξάλειψης απλών υποθηκών από ενυπόθηκους δανειστές, μέσω της νέας Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Τμήματος “DLS PORTAL”, λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία.

Κατά την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής, έχουν διενεργηθεί στο σύνολο, διακόσιες τριάντα τέσσερις (234) ηλεκτρονικές εξαλείψεις υποθηκών από ενυπόθηκους δανειστές.

ΚΥΠΕ

Home