Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΚ και ΣΕΛΚ

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ ΕΚΚ και ΣΕΛΚ

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και Σύνδεσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («ΕΚΚ») και ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου («ΣΕΛΚ») έχουν υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας.  

Σύμφωνα με ανακοίνωση, με το εν λόγω Πρωτόκολλο καθορίζεται πλαίσιο και διαδικασίες συνεργασίας, με σκοπό τη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών και γενικότερα την παροχή αμοιβαίας συνδρομής, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων και την επίτευξη των στόχων των δύο Oργανισμών.

Βάσει του εν λόγω Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, προστίθεται, οι δυο Oργανισμοί συνεργάζονται μεταξύ τους για θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τομέα των διοικητικών υπηρεσιών και για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση θεμάτων και παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας, όπου υπάρχει κοινό αντικείμενο, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων οντοτήτων.

 

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη από την Πρόεδρο της EKK, Δήμητρα Καλογήρου και τoν Πρόεδρο του ΣΕΛΚ, Δημήτρη Βάκη.  

Home