Σε αυτά τα ξενοδοχεία της Κύπρου μπορείτε να πάτε ακόμη & δωρεάν

Σε αυτά τα ξενοδοχεία της Κύπρου μπορείτε να πάτε ακόμη & δωρεάν

Τα 16 ξενοδοχεία της Κύπρου για τα οποία θα υπάρχουν επιχορηγημένες διακοπές

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορούν το κοινό για τη λειτουργία του Σχεδίου Επιχορηγημένων Αδειών Εργοδοτουμένων για το έτος 2020. 

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για το σχέδιο, το ύψος επιχορήγησης, αλλά και τον κατάλογο των ξενοδοχείων ορεινών θερέτρων και Πύργου Τυλληρίας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για το Σχέδιο, ενώ σε κάποια από αυτά όλα τα έξοδα διαμονής θα καλύπτονται από την επιχορήγηση. 

>>> Τώρα η Offsite και σε app. Κατεβάστε ΕΔΩ για Android και ΕΔΩ για iOS <<<

Για τη λειτουργία του Σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τηλλυρίας, τα οποία θα προσφέρουν διαμονή και πλήρη διατροφή στους δικαιούχους του Σχεδίου, οι οποίοι θα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την άδεια ανάπαυσής τους. Το Σχέδιο θα λειτουργήσει για την περίοδο από 5/7/2020 μέχρι 18/9/2020.

Δικαιούχοι

(α) Επιχορήγηση θα παρέχεται σε εργοδοτούμενους που έχουν δικαίωμα σε απολαβές άδειας από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το έτος άδειας 2019, νοουμένου ότι το κατά κεφαλή εισόδημα της οικογένειάς τους δεν υπερβαίνει τα €300,00 την εβδομάδα ή τα €1.300 το μήνα. Για τον υπολογισμό του κατά κεφαλή εισοδήματος της οικογένειας θα λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστέες αποδοχές και των δύο συζύγων για το 2019.

(β) Δικαίωμα συμμετοχής σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων έχουν όλοι οι εργοδοτούμενοι, εκτός εκείνων που διαμένουν στις περιοχές των ορεινών θερέτρων. Δικαίωμα συμμετοχής για τα ξενοδοχεία της περιοχής Πύργου Τηλλυρίας έχουν όλοι οι εργοδοτούμενοι, εκτός εκείνων που διαμένουν σε παραθαλάσσιες περιοχές.

(γ) Προτεραιότητα θα δίνεται στους εργοδοτούμενους με το χαμηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα.

(δ) Δικαίωμα σε επιχορήγηση κατά την περίοδο αιχμής του Σχεδίου, δηλαδή για την περίοδο από 2.8.2020 μέχρι 21.8.2020, θα έχουν εργοδοτούμενοι ή οι σύζυγοί τους που δεν συμμετείχαν στο Σχέδιο από το 2016 (περιλαμβανομένου) και μετά.  Για τις άλλες περιόδους λειτουργίας του Σχεδίου δικαίωμα σε επιχορήγηση θα έχουν εργοδοτούμενοι που δεν συμμετείχαν στο Σχέδιο οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους κατά τον τελευταίο ένα χρόνο, δηλαδή το 2019.

Το κοινό μπορεί να προμηθευτεί έντυπα αιτήσεων και άλλα σχετικά έντυπα και να λάβει οποιεσδήποτε πληροφορίες για τη λειτουργία του Σχεδίου από τα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων

>>> ΕΔΩ Η ΑΙΤΗΣΗ <<<

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 5/6/2020.

Το ποσό που έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Ταμείο Αδειών για το 2020 είναι ύψους 900.000 ευρώ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η επιχορήγηση θα παρέχεται για περίοδο από Κυριακή σε Παρασκευή (πέντε διανυκτερεύσεις).

ΔΙΑΜΟΝΗ

Για σκοπούς του Σχεδίου θα χρησιμοποιηθούν ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και της περιοχής Πύργου Τυλληρίας, τα οποία θα προσφέρουν διαμονή και πλήρη διατροφή σε μειωμένες τιμές. Τα ξενοδοχεία αυτά θα πρέπει να ήταν καταταγμένα στο μητρώο του ΚΟΤ μέχρι 15/3/19 και να προσκομίσουν υγειονομικό πιστοποιητικό από το Υπουργείο Υγείας.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

H Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αποφασίζει για τον τρόπο εφαρμογής του Σχεδίου καθώς και για όλα τα σχετικά διαδικαστικά ζητήματα (υποβολή αιτήσεων, κρατήσεις, επιλογή και έλεγχος ξενοδοχείων και λοιπά).

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

τγρφεαςδαδαςδα

 

Κατάλογος ξενοδοχείων ορεινών θερέτρων και Πύργου Τυλληρίας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για το Σχέδιο Επιχορήγησης Αδειών Εργοδοτουμένων του 2020

TBHGVRFEAWDAD

 

Home