Στα αζήτητα κλίβανος αξίας μισού εκατ. των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Στα αζήτητα κλίβανος αξίας μισού εκατ. των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Στην Ελέγχου τα ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή

Στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου πάει η Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, μετά από απόφαση της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν τόσο ο Γενικός Ελεγκτής, όσο και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας αλλά και ο Αναπληρωτής Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Να υπενθυμίσουμε πως μεταξύ των ευρημάτων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ήταν και η περίπτωση της αντικατάστασης κλιβάνου αποτέφρωσης που λειτουργούσε στον χώρο των εργαστηρίων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την αγορά και εγκατάσταση του κλιβάνου ανήλθε στις €458.440  και η  λειτουργία  του ξεκίνησε στις αρχές του 2006. Ο κλίβανος λειτούργησε κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2006 μέχρι Απριλίου 2007 και λόγω αντιδράσεων από διάφορους επηρεαζόμενους φορείς, οι ΚΥ αποφάσισαν, στις 13.4.2007, τον τερματισμό της λειτουργίας του και αποστολή των υλικών για αποτέφρωση στις εγκαταστάσεις εταιρείας, η οποία είχε σχετική άδεια για επεξεργασία ζωικών αποβλήτων.

Μετά από έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών, ημερ.  10.10.2007, για πώληση του υπό αναφορά κλιβάνου, κατακυρώθηκε σχετική προσφορά στις 2.3.2009, ωστόσο ο οικονομικός φορέας δεν προσήλθε για υπογραφή της συμφωνίας μέσα στην καθορισμένη προθεσμία και, ως αποτέλεσμα, στις 7.7.2009 κηρύχθηκε έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή. Κατόπιν νέου διαγωνισμού, στις 17.12.2012 κατακυρώθηκε η μοναδική προσφορά που υποβλήθηκε και στις 10.1.2013 υπογράφηκε σύμβαση για το ποσό των €65.818 πλέον ΦΠΑ. Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς, η παραλαβή του κλιβάνου θα έπρεπε να είχε γίνει από τον χώρο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εντός δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Ούτε και αυτή τη φορά παραλήφθηκε ο αποτεφρωτήρας και, ως εκ τούτου, ο οικονομικός φορέας  κηρύχθηκε έκπτωτος από την εν λόγω σύμβαση και αποφασίστηκε η κατάσχεση του ποσού των €19.745, το οποίο είχε καταθέσει ως προκαταβολή. Διαπιστώσαμε και πάλι ότι, έκτοτε δεν έχουν δρομολογηθεί περαιτέρω ενέργειες για αξιοποίηση, πώληση ή εκποίηση του κλιβάνου.

Όσον αφορά το θέμα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες πληροφόρησαν την Ελεγκτική Υπηρεσία πως η λειτουργία του εν λόγω κλιβάνου, κατόπιν  μελέτης και αξιολόγησης, τόσο από οικονομικής όσο και από περιβαλλοντικής άποψης, κρίθηκε ότι δεν ήταν συμφέρουσα και, στη βάση των υποχρεώσεων που είχε το Κράτος, σχετικά με  την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του, επιβαλλόταν ο τερματισμός της λειτουργίας του. Μας ανέφερε επίσης ότι δεν κατέστη δυνατή η διάθεσή του μέσω διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε και, κατόπιν εξασφάλισης πιστοποιητικού ακαταλληλότητας, από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, δρομολογήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία εκποίησής του.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του Ελέγχου

Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν αναφέρονται επιγραμματικά πιο κάτω:

  • Αδυναμίες του Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής Αιγοπροβάτων.
  • Αδυναμίες και παραλείψεις κατά την υλοποίηση του Σχεδίου εφαρμογής εμβολιασμών για τον καταρροϊκό πυρετό.
  • Αδυναμίες σχετικά με συμβάσεις που συνομολογήθηκαν για την παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων.
  • Αδυναμίες ως προς τη διαδικασία υπολογισμού των τελών σφαγής και των υπερωριών, καθώς και της καταγραφής και του ελέγχου των σχετικών στοιχείων.
  • Αδυναμίες στην έγκαιρη είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών σφαγείων οπληφόρων ζώων, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω της παράλειψης των ιδιοκτητών των σφαγείων να καταβάλλουν τα τέλη που εισέπρατταν εκ μέρους των ΚΥ.
  • Εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης λειτουργούν υπό όρους για μεγάλο χρονικό διάστημα, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά τα δύο έτη και κατ’ επέκταση χωρίς να νομιμοποιείται η λειτουργία τους.
  • Δεν πραγματοποιούνται όλοι οι προβλεπόμενοι από τη νομοθεσία έλεγχοι στα σφαγεία οπληφόρων ζώων, πτηνοσφαγεία, κονικλοσφαγεία και σφαγεία εκτρεφόμενου θηράματος.
  • Τα Βιβλία Κίνησης Οχημάτων παρουσιάζουν συστηματικές και σημαντικές διαφορές με τις πληροφορίες του Συστήματος Διαχείρισης Στόλου.
  • Δεν ασκείται επαρκής εποπτεία στις εργασίες της Αποθήκης Κλάδου Φαρμάκων και Προμηθειών.

Διαβάστε ολόκληρη την Έκθεση ΕΔΩ!

Home