Ακτινογραφία Δημόσιου Τομέα

Ακτινογραφία Δημόσιου Τομέα – Προαγωγές,προσλήψεις & πειθαρχικές
Αυξημένες προαγωγές και αιτήσεις πρόσληψης- Υψηλό το επίπεδο μόρφωσης - Πόσες πειθαρχικές εξατάστηκαν

162 θέσεις προκηρύχτηκαν κατά το 2017, εκ των οποίων οι 87 θέσεις αφορούσαν σε  10 διαδικασίες Πρώτου Διορισμού και οι υπόλοιπες 49 αφορούσαν σε 24 διαδικασίες Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

Περισσότερες γυναίκες 

Παράλληλα, υποβλήθηκαν συνολικά 16.623 αιτήσεις, από τις οποίες 48 ήταν εκπρόθεσμες. Από το σύνολο των 16.575 εμπρόθεσμων αιτήσεων, οι 6.534 προέρχονται από άνδρες και οι υπόλοιπες 10.041 από γυναίκες. 139 αιτήσεις υποβλήθηκαν από υποψηφίους που ζήτησαν να τύχουν χειρισμού ως άτομα με αναπηρίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 16.575 αιτήσεις που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, οι 496 (2,98%) προέρχονται από μη Κύπριους πολίτες.

Σύνολο θέσεων που πληρώθηκαν στη διάρκεια του 2017                      

Συνολικά κατά το 2017 η Επιτροπή έλαβε αποφάσεις για την πλήρωση 1012 θέσεων (133 διορισμοί και 879 προαγωγές). Από τα δημοσιευμένα στοιχεία προκύπτει ότι, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις πληρώσεις θέσεων προαγωγής, αφού ο αντίστοιχος αριθμός των προαγωγών το 2016 ήταν 174.

Αξίζει, δε, να αναφερθεί, ότι κατά το 2017, οι νομοθετημένες θέσεις στη Δημόσια Υπηρεσία ανέρχονταν σε 16.046 και ήταν ελαφρά αυξημένες σε σύγκριση με το 2016, που ήταν 16.028.

Από τις 16.046 νομοθετημένες θέσεις, μέχρι το τέλος του 2017, ήταν κατειλημμένες οι 12.281 θέσεις, 4.347 από άνδρες (ποσοστό 35.40%) και 7934 από γυναίκες (ποσοστό 64.60%) Οι υπόλοιπες 3.765 θέσεις ήταν κενές.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι γενικά ο αριθμός των Δημοσίων Υπαλλήλων ξερπερνά τις 60.000.

Προφορική εξέταση

Η Επιτροπή, στα πλαίσια διαδικασιών πλήρωσης θέσεων, δέχτηκε κατά το 2017 σε ατομική προφορική εξέταση 396 υποψηφίους για την πλήρωση θέσεων Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.

Κατά το 2017, η Επιτροπή εξέτασε και πήρε αποφάσεις για πλήρωση 71 θέσεων Πρώτου Διορισμού, στα πλαίσια 10 διαδικασιών, και για πλήρωση 269 θέσεων Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, στα πλαίσια 44 διαδικασιών.

Από το σύνολο των 133 νεοδιορισθέντων υπαλλήλων το 2017, οι 78 ήταν άνδρες και οι 55 γυναίκες.

Επίπεδο εκπαίδευσης διορισθέντων υπαλλήλων κατά το 2017

Η πλειοψηφία των διορισθέντων στη δημόσια υπηρεσία, κατά το 2017, ακόμα και σε θέσεις για τις οποίες αυτό δεν ήταν προϋπόθεση, κατείχαν πανεπιστημιακούς ή/ και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 133 διορισθέντων, ποσοστό 69% κατείχαν πανεπιστημιακά ή/και μεταπτυχιακά προσόντα.

Επίπεδο εκπαίδευσης υπηρετούντων κατά το 2017 υπαλλήλων

Από το σύνολο των 12.281 δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούσαν στο τέλος του 2017, ποσοστό 61% ήταν κάτοχοι πανεπιστημιακών προσόντων (πτυχίου ή μεταπτυχιακού), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των θέσεων για τις οποίες το πανεπιστημιακό προσόν είναι απαιτούμενο ήταν μόλις 35%.

Κατανομή θέσεων μεταξύ ανδρών-γυναικών

Το ποσοστό γυναικών παρουσιάζεται αυξημένο στις θέσεις εισδοχής, ενώ η αναλογία αντιστρέφεται στο επίπεδο των μεσοδιευθυντικών θέσεων (Κλ. Α14+2 μέχρι Α15+1). Σε διευθυντικές θέσεις (Κλ. Α15-Α16 μέχρι 70.685 Π.Μ.) υπηρετούν 51 άνδρες και 48 γυναίκες.

Αφυπηρετήσεις

Κατά τη διάρκεια του 2017, αφυπηρέτησαν 209 δημόσιοι υπάλληλοι, έναντι 196 που είχαν αφυπηρετήσει κατά το 2016.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την τελευταία τριετία οι αφυπηρετήσεις των δημοσίων υπαλλήλων, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, ήταν αισθητά μειωμένες. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μείωση των οικειοθελών πρόωρων αφυπηρετήσεων, που, από 926 το 2013 και 365 το 2014, μειώθηκαν σε 107 το 2016 και 83 το 2017

Παραιτήσεις

Κατά τη διάρκεια του 2017, η Επιτροπή επέτρεψε σε 4 υπαλλήλους να παραιτηθούν από τη δημόσια υπηρεσία, σε σύγκριση με 8 υπαλλήλους που είχαν παραιτηθεί κατά το 2016.

Πειθαρχικές υποθέσεις

Κατά τη διάρκεια του 2017, η Επιτροπή είχε ενώπιόν της πέντε πειθαρχικές υποθέσεις, οι τέσσερις από τις οποίες άρχισαν από προηγούμενα χρόνια. Οι τέσσερις ολοκληρώθηκαν εντός του έτους, ενώ η μία εξακολουθούσε να εκκρεμεί στο τέλος του.

 Παράλληλα, η Επιτροπή,  επιλήφθηκε εντός του 2017 πέντε υποθέσεων μετά από ποινική καταδίκη των υπαλλήλων επιβάλλοντας τις πιο κάτω ποινές:

• Σε ένα υπάλληλο την ποινή της απόλυσης

• Σε τέσσερις υπαλλήλους την ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης

• Σε ένα υπάλληλο την ποινή του υποβιβασμού της μισθολογικής κλίμακας

• Σε τρεις υπαλλήλους αυστηρή επίπληξη.

 

9