Προϋπολογισμός 2019: Βαθιά το χέρι στην τσέπη για τους ανέργους

Προϋπολογισμός 2019: Βαθιά το χέρι στην τσέπη για τους ανέργους

ανεργια
Προγράμματα πέραν των 11 εκ. για τους ανέργους- Δείτε αναλυτικά- Πότε  ξεκινούν και τι αφορούν- Πόσα δαπανούνται για ΕΕΕ

Βαθιά το χέρι στην τσέπη αναμένεται να βάλει το κράτος σε μιαν προσπάθεια να  βρεθούν σχέδια απασχόλησης ανέργων τα οποία και θα δώσουν ώθηση σε άνεργους νέους που αναζητοπυν την εργασιακή τους τύχη.

Σε πρώτη φάση ποσό ύψους,  €248.500.000 προορίζονται να καλύψουν το κόστος του Ελάχιστου  Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) το οποίο καλύπτει τις ελάχιστες ανάγκες της οικογένειας τόσο για διαβίωση όσο και για στέγαση της και διαφοροποιείται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας. Αξίζει να αναφερθεί ότι στο ΕΕΕ δεν περιλαμβάνονται μόνο άνεργοι.

Συγκεκριμένα, μέσα στον προϋπολογισμό υπάρχει:

 το Σχέδιο Επιδότησης της Απασχόλησης με Ευέλικτες Ρυθμίσεις με προτεινόμενη πρόνοια ύψους €1.500.000 που προορίζεται να καλύψει την παροχή χορηγίας σε εργοδότες που θα προσλάβουν άνεργα άτομα (εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - ΔΥΑ ) και τα οποία επιθυμούν να εργασθούν βάσει κάποιας Ευέλικτης Μορφής Απασχόλησης.  Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους  δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση.  Σχέδιο που αναμένεται να προκηρυχθεί το 2019. 

Σχέδια Παροχής Κινήτρων Απασχόλησης Ανέργων Νέων με προτεινόμενη πρόνοια ύψους €9.000.000 που προορίζεται να καλύψει την παροχή χορηγίας για το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων  Απασχόλησης Ανέργων Νέων.  Κεντρικός στόχος του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση των νέων είναι η ανάδειξη στοχευμένων πολιτικών και μέτρων ανάπτυξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των νέων ηλικίας μέχρι 25 ετών και νέων ηλικίας 25-29 ετών.  Το σχέδιο ενσωματώνει σε ένα ενιαίο σχέδιο πολιτικής τις δράσεις και τα προγράμματα διαφόρων Υπουργείων και Φορέων που απευθύνονται στους νέους και τα οποία χρηματοδοτούνται τόσο από το ΕΚΤ όσο και από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) αλλά και από εθνικούς πόρους. Επίσης το ΕΣΔΑΝ συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση της σύστασης «Εγγύηση για τη Νεολαία» η οποία έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.  Πρόκειται για σχέδιο που αναμένεται να προκηρυχθεί το 2019. 

λεφτα

Εργοδότηση Ανέργων για Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας Παιδιών: Η προτεινόμενη πρόνοια ύψους €500.000 προορίζεται να καλύψει την παροχή χορηγίας σε εργοδότες που θα προσλάβουν άνεργα άτομα (εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - ΔΥΑ ) που επιθυμούν να εργασθούν για Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας Παιδιών.  Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους  δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση. Το Σχέδιο που αναμένεται να προκηρυχθεί το 2019.

Εργοδότηση Ανέργων για Παροχή Υπηρεσιών Φροντίδας Χαμηλοσυνταξιούχων: Η προτεινόμενη πρόνοια ύψους €200.000  προορίζεται να καλύψει την παροχή χορηγίας σε εργοδότες που θα προσλάβουν άνεργα άτομα (εγγεγραμμένα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - ΔΥΑ ) που επιθυμούν να εργασθούν για Παροχή κοινωνικής φροντίδας στο σπίτι σε χαμηλοσυνταξιούχους.  Η χορηγία θα παραχωρείται μόνο για τους πρώτους  δέκα (10) μήνες απασχόλησης και με υποχρέωση του εργοδότη για πρόσθετη εργοδότηση του εργοδοτούμενου για δύο (2) μήνες χωρίς επιχορήγηση. Το Σχέδιο που αναμένεται να προκηρυχθεί το 2019. 

Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης: Με βάση τον Κανονισμό 492/2011 (REGULATION (EU) No 492/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2011 on freedom of movement for workers within the Union) όλα τα Κράτη Μέλη συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο EURES (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης). Από το 2016 το Δίκτυο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.  Σκοπός του δικτύου EURES είναι να προσφέρει υπηρεσίες στους εργαζόμενους και στους εργοδότες, καθώς και σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να επωφεληθεί από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Οι υπηρεσίες αυτές είναι τριών τύπων: ενημέρωση, παροχή συμβουλών και πρόσληψη/τοποθέτηση (αντιστοίχηση προσφοράς και ζήτησης εργασίας). Το σχέδιο έχει προϋπολογισμό €80.000.

Home