ΚΤΚ: Οδηγία για αποφυγή διανομής μερίσματος

ΚΤΚ: Οδηγία για αποφυγή διανομής μερίσματος

Τι αναφέρει στην εγκύκλιο η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ), σε εγκύκλιό της συστήνει στα Λιγότερο Σημαντικά Πιστωτικά (ΛΣΠΙ) όπως μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2020, αποφύγουν την οποιαδήποτε διανομή μερίσματος.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο η ΚΤΚ, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ημερομηνίας 27 Μαρτίου 2020, προς τα Σημαντικά Πιστωτικά Ιδρύματα και τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, εκδίδει την παρούσα σύσταση προς όλα τα ΑΣΠΙ που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, ως η αρμόδια εποπτική αρχή των ΛΣΠΙ.

Η ΚΤΚ θεωρεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεχίσουν το ρόλο τους ως χρηματοδότες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και του αρνητικού οικονομικού αντίκτυπου που αυτή έχει δημιουργήσει. Για το σκοπό αυτό, όπως αναφέρεται, είναι αναγκαίο όπως τα πιστωτικά ιδρύματα διατηρήσουν τη κεφαλαιακή τους βάση ούτως ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την πραγματική οικονομία μέσα στο σημερινό εξαιρετικά αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον.

Η διατήρηση της κεφαλαιακής βάσης για σκοπούς υποστήριξης της οικονομίας και απορρόφησης δυνητικών ζημιών θεωρείται από την ΚΤΚ ως ύψιστη προτεραιότητα που θα πρέπει να προηγείται έναντι της οποιοσδήποτε δυνητικής διανομής μερίσματος και εξαγοράς ιδίων μετοχών.

Συνεπώς, η ΚΤΚ συστήνει όπως, μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2020, τα ΛΣΠΙ αποφύγουν τα ακόλουθα:

α) την οποιαδήποτε διανομή μερίσματος,

β) την έκδοση αμετάκλητων δεσμεύσεων για διανομή μερίσματος για τα έτη 2019 και 2020, και

γ) οποιαδήποτε εξαγορά ιδίων μετοχών προς ανταμοιβή των μετόχων τους.

Τα ΛΣΠΙ τα οποία δεν είναι σε θέση να συμμορφωθούν με την υπό αναφορά σύσταση, θα πρέπει να παρέχουν άμεσα εξηγήσεις στην ΚΤΚ.

Home