Παρεμβάσεις από Χαμπιαουρη & Γεωργιάδη στις συνεδριάσεις ΕΕ

Παρεμβάσεις από Χαμπιαουρη & Γεωργιάδη στις συνεδριάσεις ΕΕ

Τι ανέφεραν

Τις βέλτιστες πρακτικές της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχέση με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη διασύνδεσή και τη συμβολή τους στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, παρουσίασαν στις Βρυξέλλες, και την κοινή συνεδρίαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών της ΕΕ, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης και ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης.

Απευθυνόμενοι στους ομολόγους τους οι δύο Υπουργοί "αναφέρθηκαν στις πολιτικές που θεωρούν ως τις πλέον πρόσφορες για ανάπτυξη της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της συμμετοχικότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση".

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση, κατά την παρέμβασή του ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης επεσήμανε ότι "η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τους τρεις πυλώνες του «τριγώνου της γνώσης», το οποίο συμπεριλαμβάνει επίσης την έρευνα και την καινοτομία". 

Όπως είπε "αυτό αποτελεί και το κεντρικό εργαλείο για τη βελτίωση της καινοτομικής δυναμικής και συνεπώς της οικονομικής ανάπτυξης των κρατών μελών της Ένωσης, έτσι ώστε η Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια οικονομία". 

Τόνισε τέλος τη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Κυβέρνηση "σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, τονίζοντας ότι μέσα από την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων όπως είναι η κριτική σκέψη, η δυνατότητα ανάλυσης και σύνθεσης ιδεών, προωθούμε την καινοτομία και προετοιμάζουμε τις επόμενες γενιές".

Αντίστοιχα ο Υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε "στις πολιτικές που εφαρμόζονται στον τομέα της εκπαίδευσης στην Κύπρο" και τόνισε ότι "με γνώμονα την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε όλους, στην Κύπρο προωθούμε, μέσω μιας κυλιόμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, την αναπροσαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων, την εφαρμογή συντονισμένων πολιτικών για την ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και την προώθηση νομοθετικών και εκπαιδευτικών αλλαγών". 

Σημείωσε δε ότι "με στόχο την ορθή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, το Υπουργείο Παιδείας συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών για την εκπόνηση του στρατηγικού του σχεδιασμού και την κατάρτιση προϋπολογισμού στη βάση δραστηριοτήτων και βασικών δεικτών απόδοσης". 

Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση, "η εν λόγω συζήτηση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεκτική και ευημερούσα, τεχνολογικά επίκαιρη και περιβαλλοντικά ουδέτερη".

Υπενθυμίζεται δε ότι "στο Στρατηγικό Θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο 2019-2024, που αποτέλεσε και τη βάση της συζήτησης, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον θετικό αντίκτυπο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, και επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση είναι σημαντικές για το μέλλον της Ευρώπης".  

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες εργασίες του Συμβουλίου των Υπουργών Παιδείας της ΕΕ, κύρια θέματα στην ημερήσια διάταξη ήταν "η αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η τεχνολογική και πράσινη μετάβαση στη δια βίου μάθηση, η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης". 

Όπως ανακοινώθηκε "πραγματοποιήθηκε συζήτηση προσανατολισμού για την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση και κατάρτιση" και σε παρέμβασή του, ο κ. Χαμπιαούρης αφού ανέφερε ότι η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτεί νέες δεξιότητες και δίδει νέες προοπτικές στη διδασκαλία και τη μάθηση, τόνισε "την ανάγκη διάθεσης και αξιοποίησης Ευρωπαϊκών πόρων, ώστε να υποστηριχθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο".  

Επιπρόσθετα, ο Υπουργός Παιδείας τόνισε την ανάγκη "όπως η λήψη πολιτικών αποφάσεων για το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και ο τρόπος χρήσης της στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, πρέπει να διαπνέεται από την ηθική και υπεύθυνη χρήση της, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του περιβάλλοντος, αξίες που έχουμε καθήκον, ως εκπαιδευτικά συστήματα, να διασφαλίσουμε".  

Τέλος σημειώνεται ότι οι Υπουργοί ενέκριναν συμπεράσματα σχετικά με τον βασικό ρόλο των πολιτικών για τη δια βίου μάθηση στην ενδυνάμωση των κοινωνιών ώστε να ανταποκριθούν στην τεχνολογική και την πράσινη μετάβαση και υιοθέτησαν ψήφισμα σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης για τη στήριξη συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με προσανατολισμό στο μέλλον.

ΚΥΠΕ

Home