Τι αναφέρει το ΥΠΟΙΚ για Έκθεση Οδυσσέα και πολιτογραφήσεις

Τι αναφέρει το ΥΠΟΙΚ για Έκθεση Οδυσσέα και πολιτογραφήσεις

"Η θέση ότι έγιναν παρατυπίες και υπήρξε χαλάρωση των κριτηρίων δεν ευσταθεί"

Σε σχέση με την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη διαδικασία κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης επενδυτών, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει τα ακόλουθα:

1.Η διαδικασία κατ’ εξαίρεσης πολιτογράφησης επενδυτών προβλέπει τη  διενέργεια επενδύσεων οι οποίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην οικονομία στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος, όπως συμπεραίνεται και στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

2.Η εξουσία με βάση καθορισμένη διαδικασία, ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο και αυτή καθορίστηκε με σχετικές αποφάσεις του, το 2013 και 2014.  Η διαδικασία αυτή τηρήθηκε κατά γράμμα και στην υπό αναφορά περίπτωση, με θετικές εισηγήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία, Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, και επιβεβαιώνεται ότι η συγκεκριμένη αίτηση πληρούσε όλα τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

3.Η θέση ότι έγιναν παρατυπίες και υπήρξε χαλάρωση των κριτήριων δεν ευσταθεί.  Οι συγκεκριμένοι επενδυτές είχαν προβεί σε διάφορες επενδύσεις στην Κύπρο, συνολικού ύψους €19,806.723 συν τους φόρους.  Απ’ αυτές τις επενδύσεις, εκείνες που πληρούσαν τα οικονομικά κριτήρια του σχεδίου για την καθ’ εξαίρεση πολιτογράφηση, ανέρχονταν σε €18.306.723, και σ’ αυτές περιλαμβάνονταν οι μόνιμες κατοικίες τριών από τους έξι επενδυτές αξίας €500.000, η καθεμιά.  Ακόμα κι αν γίνει αποδεκτή η θέση του Γενικού Ελεγκτή ότι οι εν λόγω κατοικίες δεν θα έπρεπε να αποτελούν μέρος της επένδυσης, θέση η οποία δεν μας βρίσκει σύμφωνους, το ποσό των €16.806.723 που απομένει υπερκαλύπτει κατά €1.8 εκ. το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό επένδυσης που ανέρχεται σε €15.0 εκ για τους έξι επενδυτές (€2.5 εκ χ 6= €15.0 εκ.).  

Κατά συνέπεια οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ήταν πλήρεις και απόλυτα διαφανείς.  Τα σημεία που θίγονται στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας οφείλονται στη διαφορετική προσέγγιση και ερμηνεία που αποδίδει σε αυτά ο Γενικός Ελεγκτής.

Εξ’ άλλου όπως και ο ίδιος ο Γενικός Ελεγκτής παραδέχεται στην σελίδα 16 της Έκθεσης του «από τα πιο πάνω προκύπτει ότι η συγκεκριμένη «χαλάρωση» δεν έγινε ειδικά για την υπό εξέταση περίπτωση πολιτογράφησης 6 επενδυτών……»

4.Επισημαίνεται ότι κύριο μέλημα της Κυβέρνησης τη δύσκολη εκείνη περίοδο της ύφεσης, ήταν η ανάκαμψη της οικονομίας και το συγκεκριμένο σχέδιο, εφαρμόστηκε με ταχεία αποτελεσματική δράση και γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την έξοδο από την κρίση.

Home