Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Το κάλεσμα της Γιολίτη στην προστασία της Κύπρου από τις φωτιές

Offsite Team -
10.05.2021 - 14:01

Το κάλεσμα της Γιολίτη στην προστασία της Κύπρου από τις φωτιές

Η Γιολίτη κάλεσε όλους να προστατεύσουν την Κύπρο από τον εφιάλτη των πυρκαγιών

ΗΥπουργόςΔικαιοσύνηςκαιΔημοσίαςΤάξεωςΈμιλυΓιολίτη,κηρύττονταςτηνέναρξητηςΕβδομάδαςΠυρασφάλειαςκάλεσεόλους,ναεργαστούνκαινασυνεργαστούνμετονίδιοζήλο,όπωςπάντα,γιαναπροστατεύσουμετηνπατρίδαμαςαπότονεφιάλτητωνπυρκαγιών,εκφράζονταςτηνελπίδαότιοανθρώπινοςπαράγονταςδενθααποτελέσεικαιαυτήτηχρονιάτηνκύριααιτίαπρόκλησηςπυρκαγιώνστοντόπομας.

>>> Κατεβάστε τώρα το application της offsite - ΕΔΩ για Android & ΕΔΩ για iOS 

Ηκ.ΓιολίτημιλούσεσεδημοσιογραφικήδιάσκεψημετηνευκαιρίατηςΕβδομάδαςΕκστρατείαςΠυρασφάλειαςπουσυνδιοργανώνουνγια20ησυνεχόμενηχρονιά,ηCNPΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗκαιηΠυροσβεστικήΥπηρεσίαΚύπρουμεσύνθημα«Γιαναμηναφήσουμεταόνειράμαςναγίνουνστάχτη»απότις10μέχρικαιτις16Μαΐου2021.

Στόχοςτηςείναιηενημέρωσητηςκοινωνίαςκαιηανάπτυξησυνείδησηςπρόληψης,αναφορικάμετηνπυρασφάλεια,καιτηνπροστασίατηςπεριουσίας,τουπεριβάλλοντοςκαι,πάνωαπ’όλα,τηςζωής.

ΧαιρετίζονταςτηνέναρξητηςΕβδομάδαςΠυρασφάλειας,ηκ.Γιολίτηείπεπωςαυτήξεκινάφέτοςμεένανδιαφορετικότρόπο,προσαρμοσμένοστιςνέεςσυνθήκεςλόγωτηςπανδημίας.

«ΗεβδομάδααυτήέχειπιακαθιερωθείωςηετήσιαεκστρατείαδιαφώτισηςτηςΠυροσβεστικήςΥπηρεσίαςγιατηνπυροπροστασίακαιέχειωςστόχοτηδιαφώτισηκαιευαισθητοποίησητουκοινούσεό,τιαφοράκινδύνουςαπότιςπυρκαγιές,τόσοσεαστικέςπεριοχέςόσοκαιστηνύπαιθρο.Οσεβασμόςπροςτοφυσικόπεριβάλλονκαιημέριμναγιατηνπροστασίατηςφύσηςαπόκαταστροφικέςπυρκαγιές,είναιζήτημαουσιώδουςσημασίαςγιατηνίδιατηνανθρώπινηεπιβίωσηκαιωςεκτούτουταμέτραπυροπροστασίαςαποτελούνευθύνηόλωνμας»,είπε.

ΗΚυβέρνηση,συνέχισεηΥπουργός,απότηνπρώτηστιγμήανάληψηςτωνκαθηκόντωντηςκαιστοπλαίσιοτηςπολιτικήςγιαβελτίωσητουχρόνουανταπόκρισηςκαιτημείωσητωνζημιών,ενισχύειεμπράκτωςτοντομέατηςπυρασφάλειαςτουτόπου,τόσομετηνπροώθησησυγκεκριμένωνπολιτικώναποφάσεωνκαιμέτρων,όσοκαιμετησυνεχήαξιολόγησητουσυστήματοςπρόληψηςκαικατάσβεσηςπυρκαγιών.

Μεταξύάλλων,σημείωσε,έχεικατατεθείστηΒουλήαπότο2018νομοσχέδιομεσκοπότονκαλύτεροσυντονισμότωνεθελοντώνπυροσβεστών,τηνεκπαίδευση,τηδιασφάλισητωνδικαιωμάτωντουςκαιτηνπρόληψητυχόνατυχημάτων.Παράλληλα,μόλιςπρόσφαταέχειψηφιστείοΝόμοςγιατηναυτονόμησητηςΠυροσβεστικήςΥπηρεσίας,πουαποτελείμιααπότιςπροτεραιότητεςστοΠρόγραμμαΔιακυβέρνησηςτουΠροέδρουτηςΔημοκρατίας.

ΗαυτονόμησητηςΠυροσβεστικήςΥπηρεσίας,επισήμανε,δημιουργείνέαδεδομένακαινέεςπροοπτικέςγιατοσώματηςΠυροσβεστικήςΥπηρεσίαςκαθώςθαδώσειαναμφισβήτηταπεραιτέρωώθησηστηνεκπλήρωσητηςαποστολήςτηςΠυροσβεστικήςκαιτωνστρατηγικώνστόχωντης.ΗΠυροσβεστικήΥπηρεσία,εξήγησε,θαμπορείτώρα,λειτουργώνταςμεπλήρηαυτονομία,νακαταστείπιολειτουργική,ευέλικτηκαιαποτελεσματικήστονπολυδιάστατοτηςρόλο.

Περαιτέρω,είπεηκ.Γιολίτη,λαμβάνονταςυπόψητιςανάγκεςπουέχουνδημιουργηθεί,έχειδρομολογηθείηενίσχυσητωνυποδομώνπυρόσβεσηςκαιπροωθείταιηανέγερσηνέωνΠυροσβεστικώνΣταθμώνγιακάλυψητόσοτωναστικώνπεριοχών,όσοκαιπεριοχώντηςυπαίθρου.

«ΣεαυτότοπλαίσιοείμαστεέτοιμοιναξεκινήσουμετηνανέγερσητωνδύοσταθμώνστηνΠάχνακαιστιςΚιβήδες,ενώέχουνξεκινήσεικαιοιδιεργασίεςανεύρεσηςτεμαχίουγιαανέγερσηνέωνσταθμώνστοΠισσούρι,τηνΕπταγώνιακαιτονΠεδουλά.Μεαυτότοντρόποεπιτυγχάνεταιηδιασποράτωνπυροσβεστικώνμαςδυνάμεωνανάτοπαγκύπριο,μεαποτέλεσματημείωσητουχρόνουανταπόκρισηςσεπεριπτώσειςπυρκαγιών»,πρόσθεσε.

Επίσης,συνέχισε,ηΠυροσβεστικήΥπηρεσίαέχειενισχυθείσεανθρώπινοδυναμικόκαισεμέσαγιασκοπούςυποβοήθησηςτουέργουτης.Ειδικότερα,έχουμεπροχωρήσειμετηνπρόσληψηεργατώναορίστουχρόνου,ενώστοπλαίσιοτωνπροσλήψεωνπουέγινανπρόσφαταστηνΑστυνομία,έχουνενταχθείστοσώμα26νέοιπυροσβέστες.Σεό,τιαφοράταπτητικάμέσα,πρόσθεσε,γιαφέτοςθαέχουμεστηδιάθεσημαςσυνολικάεννιάπτητικάμέσα,ταοποίαθαμπορούννααξιοποιούνταιγιατιςανάγκεςπυρόσβεσης.

«Ηπροστασίατουπεριβάλλοντοςείναιυπόθεσηόλωνμαςκαιδεναρκούνταμέσακαιοσχεδιασμόςαπότιςαρμόδιεςυπηρεσίεςτουκράτους.Γι’αυτόπρέπειναδοθείιδιαίτερηέμφασηστηνευαισθητοποίησητωνπολιτώνκαιτηνεθελοντικήσυμμετοχή.Μόνομεμιαευρύτερηκοινωνικήσυμμαχίαθαέχουμετακαλύτεραδυνατάαποτελέσματα,τόσοστοντομέατηςπρόληψηςόσοκαιστοναγώναμετηνπύρινηλαίλαπα»,συμπλήρωσε.

Οανθρώπινοςπαράγοντας,ηκύριααιτίαπρόκλησηςπυρκαγιών,είπεοΑρχηγόςΑστυνομίας

ΟΑρχηγόςτηςΑστυνομίαςΣτέλιοςΠαπαθεοδώρουστονδικότουχαιρετισμόεπεσήμανεπωςείναιαποδεδειγμένοότιοανθρώπινοςπαράγονταςείναιηκύριααιτίαπρόκλησηςπυρκαγιών.

«Απότολάθοςενόςδευτερολέπτουμπορούνναχαθούνζωές,εδαφικέςεκτάσειςναγίνουνπαρανάλωματουπυρός,περιουσίεςναμετατραπούνσεστάχτες,κόποικαιμόχθοιμιαςολόκληρηςζωήςναεξανεμιστούν.Οιπροληπτικέςμαςενέργειεςστρέφονται,αναπόφευκτα,προςτηνενημέρωση,κυρίωςτωννέωνανθρώπων,μεσκοπότηναφύπνισηκαιτηναλλαγήνοοτροπίας∙μεσκοπόναεμπεδωθείστονκαθένααπόεμάςότιπεριφρουρούμεκαιπροστατεύουμετοφυσικόπεριβάλλονκαικαταδικάζουμεόλουςόσοιδρουνεπικίνδυνασεβάροςαυτούκαικατ’επέκτασητουίδιουτουκοινωνικούσυνόλου.Τοδιακύβευμαείναιησυμμετοχή.Συμμετέχουμεόλοι,στομέτροτωνδυνατοτήτωνμας,στηνπροστασίακαιστηνομαλήσυμβίωσημετηφύση»,σημείωσε.

>>> H offsite τώρα και στο Google News - Ακολουθείστε μας

ΑνέφερεότικαθοριστικόκαιπρωτεύονταρόλοδιαδραματίζουνταμέλητηςΠυροσβεστικήςΥπηρεσίας,ωςταπλέοναρμόδιακαικαταρτισμέναάτοματηςΑστυνομίαςστοθέματηςπυρασφάλειας.

Κατάτηδιάρκειατηςεβδομάδαςαυτής,εξήγησε,ένεκατωνυφιστάμενωνμέτρωνστηβάσητουΠερίΛοιμοκαθάρσεωςΝόμου,οιδράσειςμαςθαπεριοριστούνστηνπροβολήδιαφωτιστικούκαιπληροφοριακούυλικούμέσωτωνΜέσωνΜαζικήςΕνημέρωσηςκαιΚοινωνικήςΔικτύωσης.

Τοέργοτωνπυροσβεστών,σημείωσε,πέραναπότηνουσιαστικήανθρωπιστικήτουδιάσταση,αποτελείκαιβασικόμοχλόανάπτυξηςκαιπαράγοντασταθερότηταςγιατησημαίνουσαγιατηνεποχήμαςκρατικήοικονομία.

ΑυτήηπολυσύνθετηαποστολήτηςΠυροσβεστικήςΥπηρεσίαςκαιτουΤμήματοςΔασών,είπεοΑρχηγόςΑστυνομίας,καθίσταταιακόμαπιοδύσκολη,ειδικάσήμεραπουοικίνδυνοι,πουυπονομεύουντηνομαλήροήτηςκαθημερινότηταςτωνσυμπολιτώνμας,είναιιδιαίτεραπρωτόγνωροι.

«Ακραίακαιρικάφαινόμενα,συνεχείςκλιματολογικέςαλλαγές,τεχνολογικάκαιβιομηχανικάατυχήματα,συνθέτουνένανέοπεριβάλλονεπιχειρησιακούπεδίου,όπουοιπυροσβέστεςκαλούνται,σήμερα,όσοποτέάλλοτε,ναπροσφέρουντιςυπηρεσίεςτους,μεταχύτητακαικυρίωςαποτελεσματικότητα.Σεόλααυτάέρχονταιναπροστεθούνκαιοιπολύυψηλέςθερμοκρασίεςπουκατάτουςκαλοκαιρινούςμήνεςπλήττουντονησίμας,δοκιμάζονταςκαθημερινάτιςαντοχέςτουΠυροσβεστικούΣώματος,τοοποίομεεπάρκειαανταποκρίνεταιστιςιδιαίτερααυξημένεςκλήσειςτωνσυμπολιτώνμαςγιαπαροχήβοήθειας»,πρόσθεσε.

Μπροστάσεαυτέςτιςπροκλήσεις,συμπλήρωσε,ηΠυροσβεστικήΥπηρεσίατολμάναπροχωρήσεισεαλλαγέςαναβάθμισηςκαιεκσυγχρονισμού,προκειμένουνακαταστείακόμαπιοαποτελεσματική,βελτιώνονταςτηνπαροχήτωνυπηρεσιώντηςπροςτονκύπριοπολίτη.  

ΚΥΠΕ

Home