Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Aνοίγουν λίστα για 3000 που θέλουν να γίνουν ΣΥΟΠ

Του Γιώργου Μιχαηλίδη -
21.01.2023 - 06:45

Aνοίγουν λίστα για 3000 που θέλουν να γίνουν ΣΥΟΠ

Νέες διαδικασίες ενόψει - Οι προσλήψεις θα εξαρτηθούν από τα κενά που θα προκύψουν

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Ο θεσμός των Συμβασιούχων Οπλιτών που τέθηκε σε ισχύ από το 2016 αναβαθμίζεται μετά και την απόφαση της Βουλής να εγκρίνει την επέκταση του ορίου στα 42 έτη. Πλέον αρχίζουν οι διαδικασίες για την πρόσληψη και άλλων οπλιτών.

Όπως πληροφορείται η Offsite News εντός Φεβρουαρίου θα γίνει νέα προκήρυξη για τους 3000 συμβασιούχους οπλίτες. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι μέσω της νέας προκήρυξης θα προσληφθούν 3000 οπλίτες, αλλά ο αριθμός τους θα εξαρτηθεί από τα κενά που θα προκύψουν.

>>>>Διαβάστε επίσης: ΣΥΟΠ – Επαγγελματική εξέλιξη: Έτσι θα γίνονται μόνιμοι Λοχίες<<<<

Κάποιος για να υποβάλει αίτηση σαν ΣΥΟΠ πρέπει να πληροί τα πιο κάτω κριτήρια:

Για τη διεκδίκηση θέσης Συμβασιούχου Οπλίτη ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων:

(α) Να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας. (β) Να είναι ηλικίας κάτω των 32 ετών.

(γ) Να είναι απόφοιτος Δημόσιου εξατάξιου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Λυκείου Μέσης Εκπαίδευσης ή απόφοιτος εγγεγραμμένου στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης. (δ) Να έχει πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Διευκρινίζεται ότι για τους απόφοιτους από αναγνωρισμένη Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου, που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική, δεν απαιτείται άλλο αποδεικτικό στοιχείο/πιστοποιητικό, πέραν του απολυτηρίου Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Για τους απόφοιτους αναγνωρισμένων ξενόγλωσσων Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης απαιτείται η υποβολή απαραίτητου Πιστοποιητικού (τεκμηρίου), για πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που έχει καθορίσει η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (βλ. Εγκύκλιο με Αρ. 256, ημερ. 15.10.2019, στην ιστοσελίδα http://www.psc.gov.cy).

>>>>Διαβάστε επίσης: Νέες προσλήψεις ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά<<<<

(ε) Να έχει εκπληρώσει στρατιωτική θητεία, ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας στη Δύναμη, δυνάμει των παραγράφων (ε) έως (ι) και (ιβ) του εδαφίου (1) τουάρθρου 23 ή να έχει απολυθεί οριστικά από τη Δύναμη δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 41 των περί της Εθνικής Φρουράς Νόμων του 2011 έως 2020. Πρόσωπα που έχουν εκπληρώσει εναλλακτική στρατιωτική υπηρεσία ή εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία πρόσληψης. Νοείται ότι, ενόσω η εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες, η προϋπόθεση εκπλήρωσης της υποχρέωσης θητείας δεν απαιτείται για τις υποψήφιες για πρόσληψη γυναίκες. Νοείται περαιτέρω ότι, δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης οπλιτών με Σύμβαση έχουν και οι εθνοφρουροί που υπηρετούν ως ικανοί με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2), η πρόσληψη των οποίων όμως, σε περίπτωση που εξασφαλίσουν κατάλληλη σειρά επιτυχίας, τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων, περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου. Με επιφύλαξη των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι η εκπλήρωση της θητείας είναι προϋπόθεση που πρέπει απαραίτητα να ικανοποιείται κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Απασχόλησης. (στ) Να εκπληρώνουν την τυχόν υποχρέωσή τους για εφεδρική υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2). (ζ) Να έχει Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) [ΔΜΣ = βάρος σε κιλά/(ύψος σε μέτρα)2]:

Για άνδρες: από 18 έως και 30

Για γυναίκες: από 17 έως και 27. (η) Να έχει λευκό Ποινικό Μητρώο. (θ) Να μην του/της έχει αφαιρεθεί η δυνατότητα κατοχής όπλου από τις Αρμόδιες Αρχές. (ι) Να μην έχει καταδικαστεί από Στρατιωτικό Δικαστήριο ή/και Πολιτικό Δικαστήριο για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα ή αδίκημα λιποταξίας, ή να μην έχει υποβιβαστεί στο βαθμό του κατά την περίοδο εκπλήρωσης της στρατιωτικής του θητείας. (ια) Να μην έχει απολυθεί ή να μην έχει επιβληθεί σε αυτόν/ήν η πειθαρχική ποινή του αναγκαστικού τερματισμού της Σύμβασης Απασχόλησης ή να μην έχει ληφθεί απόφαση για μη ανανέωση της Σύμβασης Απασχόλησης στο παρελθόν στην Εθνική Φρουρά ή να μην έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του/της στο παρελθόν από τον Στρατό της Δημοκρατίας ή την Εθνική Φρουρά ή τη Δημόσια Υπηρεσία ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της για πειθαρχικό παράπτωμα ή ποινικό αδίκημα. (ιβ) Να μην έχει υποβάλει αίτημα για παραίτηση από τη θέση Συμβασιούχου Οπλίτη (ΣΥΟΠ) δύο φορές

και άνω. (ιγ) Να υποβληθεί σε Υγειονομική Εξέταση που διεξάγεται από Υγειονομική Επιτροπή συγκροτούμενη για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Άμυνας, κατά την οποία θα γίνει έλεγχος των σωματομετρικών του στοιχείων, καθώς και της κατάστασης της υγείας του, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι ικανός για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2), με βάση τον Πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών της υγείας που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου. Η υγειονομική εξέταση δυνατόν να περιλαμβάνει και εξετάσεις βιολογικού υλικού για έλεγχο ύπαρξης στον οργανισμό των υποψηφίων παράνομων εξαρτησιογόνων ουσιών. (ιδ) Να επιτύχει στην ακόλουθη Αθλητική Δοκιμασία που διεξάγεται από Επιτροπή (καλούμενη «Αθλητική Επιτροπή»), που συγκροτείται για τον σκοπό αυτό από τον Υπουργό Άμυνας.

 

Home