Κατεβάστε τώρα το application της Offsitenews για Android & για iOS
Group google play
Group app store
mobile app

Η Κύπρος θα βγάζει εισαγγελείς - Ακαδημία Νομικής Υπηρεσίας

Του Γιώργου Μιχαηλίδη -
10.12.2022 - 06:45

Η Κύπρος θα βγάζει εισαγγελείς - Ακαδημία Νομικής Υπηρεσίας

Μια καινοτομία που συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της Γενικής Εισαγγελίας

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Η Κύπρος θα  βγάζει εισαγγελείς. Εντός του 2022 συστάθηκε Ακαδημία Νομικής Υπηρεσίας, την εξαγγελία της οποίας έκανε για πρώτη φορά ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού της Νομικής Υπηρεσίας στις 18 Νοεμβρίου 2022

Η Ακαδημία της Νομικής Υπηρεσίας συστάθηκε το 2022 ως ξεχωριστός Τομέας της Νομικής Υπηρεσίας, με σκοπό: Tην ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων βασικής εκπαίδευσης νεοεισερχομένων λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας. Tη  διαρκή – διά βίου – εκπαίδευση και επιμόρφωση των λειτουργών της, και την ειδική εκπαίδευση/ επιμόρφωση κρατικών λειτουργών για θέματα που άπτονται των εξουσιών/ αρμοδιοτήτων της Νομικής Υπηρεσίας.

Οι στόχοι της Ακαδημίας είναι:

 •  Η ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων βασικής εκπαίδευσης νεοεισερχομένων λειτουργών στη Νομική Υπηρεσία, με σκοπό τη θεωρητική κατάρτισή τους σε εξειδικευμένους τομείς με τους οποίους η Νομική Υπηρεσία ασχολείται, η εξοικείωσή τους με τις πρακτικές διαδικασίες που ακολουθούνται στην Υπηρεσία και η ενημέρωσή τους για τα εργαλεία διευκόλυνσης διεκπεραίωση της εργασίας.
 •  Η προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του συνόλου των υπηρετούντων λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας σε εξειδικευμένα νομικά ζητήματα και τομείς δικαίου, αλλά και σε παρεμφερείς με τη νομική επιστήμη κλάδους ή θέματα. Επίσης, η κατάρτισή τους στον τομέα της πληροφορικής, της οργάνωσης και διαχείρισης της εργασίας, καθώς και της διοίκησης προσωπικού, ώστε να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους προς αποτελεσματική ανταπόκριση σε υφιστάμενες και νέες προκλήσεις, για επιτυχή διεκπεραίωση του έργου τους.
 •  Η ανάπτυξη και ενίσχυση της δέουσας επαγγελματικής κουλτούρας και η εμπέδωση κανόνων ηθικής και δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων των δημόσιων λειτουργών και δη των λειτουργών της δικαιοσύνης.
 •   *   Η ειδική εκπαίδευση ή/και επιμόρφωση κρατικών αξιωματούχων και λειτουργών πέραν της Νομικής Υπηρεσίας και άλλων φορέων/εταίρων/κοινού για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Νομικής Υπηρεσίας.

Προς εκπλήρωση των στόχων της, η Ακαδημία της Νομικής Υπηρεσίας θα:

 •  Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα βασικής εκπαίδευσης και διαρκούς ή «διά βίου» επιμόρφωσης των νομικών λειτουργών
 •   Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, επιμορφωτικές συναντήσεις, εκπαιδεύσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό
 •   Συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, διεθνείς οργανισμούς, ινστιτούτα και αρμόδια Σώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και με τη Σχολή Δικαστών
 •  Εμπλουτίζει διαρκώς τη βιβλιοθήκη της Νομικής Υπηρεσίας με σύγχρονα συγγράμματα και πηγές πληροφόρησης
 •  Ετοιμάζει βασικά κείμενα – εκδόσεις – εγχειρίδια προς υποβοήθηση των λειτουργών και γενικότερα
 •   Συνεργάζεται και συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκές και διεθνείς ενώσεις, οργανισμούς ή σώματα που προωθούν αντίστοιχους σκοπούς, καθώς και την προώθηση κοινών θεμάτων, συμφερόντων και συνεργασιών
 •   Εκπονεί ή προωθεί την εκπόνηση νομικών μελετών και ερευνών για εξειδικευμένα ή νεοφανή θέματα
 • Προς επίτευξη των στόχων της, η Ακαδημία καταρτίζει ετήσιο και τριετές Πρόγραμμα Δράσης.

Εκπονείται μελέτη

Στο παρόν στάδιο, εκπονείται μελέτη αναφορικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας, με τον κάθε Τομέα να υποβάλλει έκθεση στην Ακαδημία αναφορικά με τις ανάγκες των λειτουργών του σε θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σύντομα αναμένεται, επίσης, να αρχίσει η καταγραφή των νομοθεσιών στις οποίες υπάρχει ρητή πρόβλεψη από τον νομοθέτη για υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως, μεταξύ άλλων, ο περί Παιδιών σε σύγκρουση με τον Νόμο Νόμος, ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος, καθώς και οι παρατηρήσεις/συστάσεις ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών αναφορικά με την ανάγκη εκπαίδευσης σε συγκεκριμένους τομείς του δικαίου/θέματα, π.χ. Έκθεση Greco για θέματα διαφθοράς.

Επιπλέον, έχει αποσταλεί επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας προς τα Υπουργεία για να αποστείλουν τις δικές τους ανάγκες εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε θέματα αρμοδιότητας της Νομικής Υπηρεσίας. Όταν οι παραπάνω ενέργειες ολοκληρωθούν, οι ανάγκες θα αξιολογηθούν ώστε να καταρτιστεί προκαταρκτικό Ετήσιο και Τριετές Πρόγραμμα Δράσης της Ακαδημίας.

>>>>>Διαβάστε επίσης: Ψαρεύουν Κύπριους online – Κάποιου του τσίμπησαν €100.000<<<<

Η δημιουργία της Ακαδημίας κρίνεται ως σημαντική καινοτομία που θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της Νομικής

Η Ακαδημία είναι μια καινοτομία που συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της Νομικής Υπηρεσίας του Κράτους . Παράλληλα, η Ακαδημία αποσκοπεί στην ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων βασικής εκπαίδευσης και αποτελεί μετεξέλιξη  των πυρήνων μάθησης που δημιουργήθηκαν το 2020. 

>>>>Διαβάστε επίσης: 20 +10 καταγγελίες στην Αρχή Διαφθοράς - Πότε θα εξεταστούν<<<<

Πότε  προηγουμένως δεν υπήρξε όμοιο θεσμοθετημένο Σώμα υπεύθυνο για την εκπαιδευτική ανάπτυξη των λειτουργών σε νομικής φύσεως θέματα. 

Παράλληλα, είναι και μια πρωτοβουλία που σύμφωνα με τους επιτελείς της Νομικής Υπηρεσίας  θα βοηθήσει στην πορεία εκσυγχρονισμού του τομέα της Δικαιοσύνης, βασικό πυλώνα του οποίου αποτελεί η Νομική Υπηρεσία.

Home